Venäjän painostukseen on vastattava ihmisoikeuksista tinkimättä 

23.11.2023

Itärajalla on käynnissä Venäjän painostusoperaatio Suomea kohtaan, jonka välineeksi on otettu turvaa hakevat ihmiset. Suomen on perusteltua vastata tällaiseen painostusyritykseen tehokkaasti, ihmisoikeudet turvaten ja oikeusvaltion toimintatavoista tinkimättä.

Suomeen on elokuun alusta lähtien saapunut noin 700 kolmannen maan kansalaista ilman viisumia itärajan rajanylityspaikkojen kautta. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että Venäjä on tarkoituksella ja valheellisin lupauksin houkutellut ihmisiä rajalle ja pyrkimään Suomeen. On myös viitteitä siitä, että Venäjän poliisi ja asevoimat ovat osallistuneet tulijoiden kuljetuksiin.

Kyseessä on vihamielinen Suomea vastaan suunnattu operaatio, jossa kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt on välineellistetty Venäjän ulkopolitiikan pelinappuloiksi. Tarkoituksena on katsoa, miten Suomi ja EU reagoivat, aiheuttaa hajaannusta ja vaikuttaa Suomen ja EU:n politiikkaan. Operaatiosta hyötyvät Venäjä, rikollisjärjestöt ja muut pakolaisia ja siirtolaisia hyväksikäyttävät ihmissalakuljettajat. Sen suurimpia uhreja ovat kansainvälistä suojelua hakevat ihmiset.  Suomen on osoitettava Venäjälle, ettei tällainen painostus ole hyväksyttävää ja ettei se meihin tehoa. 

Suomen tulee reagoida ja huolehtia oman rajansa turvallisuudesta ja Venäjän ja  harjoittamaan turvapaikanhakijoiden välineellistämiseen on puututtava määrätietoisesti. Samalla 0n pidettävä kiinni kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista Rajavartiolain mukaisesti. 

Vastatoimena Venäjän toimille eli sille, että se valtiona harjoittaa tai vähintäänkin tukee ihmiskauppaa ja siihen rinnastuvaa ihmissalakuljetusta, hallitus on päättänyt sulkea Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla sijaitsevat rajanylityspaikat yhtä lukuun ottamatta.

On tärkeää, että kaikki päätökset valmistellaan huolella lain kirjaimen ja hengen mukaisesti. Emme saa luopua arvoistamme Venäjän toiminnan edessä. Raja-asemien sulkeminen on aina hyvin vahva toimi, jolla on vakavia vaikutuksia suuren ihmisjoukon ja monien perheiden arkeen. Hallituksen on aina punnittava päätöksensä huolella, nojattava se turvallisuusviranomaisten arvioon ja saatava menettelylle oikeuskanslerin hyväksyntä. 

Lain vaatimalla tavalla rajoitusten tulee olla välttämättömiä sekä laajuudeltaan että kestoltaan, eikä rajoituksia ei saa pitkittää tarpeettomasti. Myös turvapaikan hakemisen tosiasiallinen mahdollisuus on turvattava. Mahdollisuus hakea turvaa vainolta on keskeinen ihmisoikeus.

Saatavilla olevan tiedon valossa hallituksen päätös sulkea Suomen ja Venäjän väliset raja-asemat Raja-Jooseppia lukuunottamatta on perusteltu vastaus Venäjän toimiin. Annamme tukemme tälle päätökselle. 

Venäjän intressinä on horjuttaa Suomen tukea Ukrainalle, kaventaa Suomen turvallisuuspoliittista liikkumatilaa ja repiä rikki Suomen yhteiskunnallista luottamusta. Nyt itärajalla nähty toiminta tuskin jää viimeiseksi, ja Suomen on oltava varautunut sekä tilanteen pahenemiseen rajalle että muihin hybridivaikuttamisen keinoihin.

Rajaliikenteen rajoittamisen ohella hallituksen tulisi selvittää mahdollisuus järjestää humanitaarisen viisumin ja turvapaikan hakeminen Suomen edustustoissa ulkomailla ja tarvittaessa esittää sen edellyttämiä lakimuutoksia eduskunnalle. Järjestämällä mahdollisuus hakemukseen suurlähetystössä voitaisiin mahdollisesti varmistaa turvapaikan hakemisen aito ja todellinen mahdollisuus jopa paremmin kuin keskittämällä hakeminen yhteen raja-asemaan maarajalla. 

Aivan keskeistä on pitää kiinni siitä, että olemme oikeusvaltio ja toimia oikeusvaltion tavoin silloinkin kun Venäjä pyrkii suomalaista arvopohjaa horjuttamaan. Muuttuviin tilanteisiin on kyettävä vastaamaan jämäkästi ja oikeasuhtaisesti. Päätökset täytyy valmistella huolellisesti, vaikka paine on kova. Se,  miten oikeuskanslerin työtä on jopa ministeritason päättäjien toimesta arvosteltu, on yksiselitteisesti tuomittavaa. Oikeuskanslerin itsenäisyys on maassamme ratkaisevan tärkeä asia eikä korkeimman laillisuusvalvojan työtä tule missään tilanteessa politisoida. 

Venäjä on vihamielinen  ja arvaamaton toimija. Se on jo aiemmin osoittanut, että kansainväliset sopimukset tai ihmisoikeusvelvoitteet eivät ole esteenä sen valitsemille toimintatavoille. Nykyisellään turvapaikkajärjestelmä ei kykene antamaan tarvitseville ihmisille sitä turvaa, jota varten järjestelmä luotu. EU tarvitsee yhteisen, kriisin kestävän ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisen turvapaikkajärjestelmän, joka takaa hakijoiden oikeudet.

Venäjä haluaa synnyttää sisäistä eripuraa ja kaaosta, siihen ei pidä alistua. On tärkeää, että pystymme paineistetussa tilanteessakin käymään avointa ja rakentavaa poliittista keskustelua. Suomen turvallisuus ei ole hallitus-oppositio-kysymys. Silti oppositiopuolueena osa työtämme on vaatia hallitukselta perusteluita päätöksille ja huolehtia, että myös ulko- ja turvallisuuspoliitikan aiheesta käydään avointa, demokraattista keskustelua.

Hallitukselta edellytämme vaikeassa tilanteessa viranomaisten tilannetietoon pohjaavaa, huolellisesti valmisteltua päätöksentekoa, joka suojaa Suomea Venäjän painostukselta ja  turvaa samalla keskeiset ihmisoikeudet.