Hyvinvointivaltio-ohjelma

Hyvinvointivaltio-ohjelma

Ohjelma on hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 28.3.2015.

Lue ohjelman stilisoimaton versio tästä.

Johdanto

Tämä ohjelma kuvaa vihreää näkemystä hyvinvointivaltiosta. Ohjelma rakentaa yleiskuvan siitä, millainen on vihreä hyvinvointivaltio ja miten se saavutetaan. Ohjelman aikajänne on pitkä: useita vuosikymmeniä. Tässä ohjelmassa emme keskity päivänpolttaviin kysymyksiin tai yksityiskohtaisiin muutoksiin vaikkapa sosiaali- ja terveys- tai koulutuspolitiikassa. Niiden paikka löytyy muista Vihreiden ohjelmista. Sen sijaan kuvaamme sitä, millaisen hyvinvointivaltion haluamme rakentaa ja mitkä periaatteet sitä ohjaavat. Hyvinvointivaltion rahoitusta käsittelemme yleisperiaatteiden tasolla sekä vihreinä ratkaisuina käynnissä oleviin muutoksiin. Yksityiskohtaisemmat talouspoliittiset linjat löytyvät nekin muista Vihreistä ohjelmista.

Ohjelman aluksi kuvailemme vihreän hyvinvointivaltion periaatteet. Tämän jälkeen esittelemme viisi käynnissä olevaa mullistusta, joilla on vaikutusta hyvinvointivaltioon, ja vihreitä vastauksia niihin. Näin luomme pohjan sille, millaisen hyvinvointivaltion haluamme ja millaisessa maailmassa olemme sitä rakentamassa. Tämän jälkeen käsittelemme vielä muutamia hyvinvointivaltion kannalta olennaisia teemoja: painopisteiden valintaa; yksilön ja yhteiskunnan suhdetta; sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin roolia.

Tiivistelmä ohjelmasta

Haluamme pelastaa hyvinvointivaltion. Rakentaa siitä entistä ehomman ja maailman myllerryksissä kestävän. Suurimmat tällä hetkellä vallitsevat hyvinvointivaltioon vaikuttavat muutokset ovat väestön ikääntyminen ja hoivamenojen kasvu, ilmastonmuutos, tekniikan ja toimintamallien huiman kehityksen vaikutus työllisyyteen, monikulttuurisuus, hidas talouskasvu ja yhteiskunnan eriytyminen. Vastauksina näihin hyvinvointivaltiolle esitettyihin haasteisiin esitämme muun muassa seuraavia keinoja:

  • Kaikille suomalaisille taattava perustulo
  • Työurien pidentäminen kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla
  • Panostus varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä kattaviin tukipalveluihin • Työperäisen maahanmuuton lisääminen ja kotoutumiseen panostaminen
  • Panostus matalan kynnyksen peruspalveluihin sekä varhaiseen puuttumiseen • Työn jakaminen useamman kesken sekä työllisyysasteen nostaminen

Katsomme, ettei hyvinvointivaltio ole valmis. Sen tulee kehittyä kaiken aikaa. Vihreä näkemys hyvinvointivaltiosta suuntaa tulevaisuuteen. Painotamme erityisesti sellaisia ratkaisuja ja keinoja, jotka rakentavat hyvää, kestävää tulevaisuutta ja joiden pitkän aikavälin vaikutukset ovat positiivisia. Siksi meille tärkeimpiä ovat:

  • Lapset, nuoret ja koulutus ykkösinä. – Meillä ei ole varaa leikata tulevaisuudesta.
  • Ennaltaehkäisevää ja uutta rakentavaa toimintaa. – Jälkien korjaaminen on aina kalliimpaa kuin ongelmien ehkäisy.
  • Järkevät ja tehokkaat menetelmät kaikkeen toimintaan. – Haluamme, että koko hyvinvointivaltio on valmis kehittymään ja että aina valitaan paras ja tehokkain tapa toimia.

Vihreät näkevät, että hyvinvointi on kaikkia varten. Tämä ei kuitenkaan tarkoita aina samaa kaikille vaan toisinaan tarvitaan erityispalveluja ja toisaalta taas esimerkiksi varallisuus tai tulotaso voi vaikuttaa palvelujen hintoihin. Mielestämme julkisen vallan rooli tulee olla laaja. Yhteisön tulee tukea ihmistä erilaisissa tilanteissa. Ymmärrämme, että ihmisten lähtökohtiin ja elämäntilanteisiin vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi perhetausta ja yhteiskunnan rakenteet. Siksi ihmistä ei voi laittaa yksin kantamaan vastuuta kaikista toimistaan tai olosuhteistaan. Valtio ei saa holhota vaan sen tulee tukea ja mahdollistaa ihmisten oma toimijuus. Kaikille on mahdollistettava omannäköinen elämä.

Hyvinvointivaltion perusta rakentuu ihmisten hyvälle koulutukselle sekä työn tekemiselle ja toimeliaisuudelle. Hyvinvointivaltio rahoitetaan ensisijaisesti riittävällä verokertymällä ja korkealla työllisyysasteella. Näiden edellytyksenä ovat yritysten monipuolisuus ja kannattavuus. Tehokkaalla toiminnalla ja uusilla käytännöillä voidaan löytää säästöjä. Julkisella vallalla on kokonaisvastuu hyvinvointipalveluista. Sen tulee koordinoida ja valvoa palveluja, niiden laatua ja tuottajia ja lähtökohtaisesti myös tuottaa palvelut itse. Palvelujen mahdollisen ulkoistamisten on tuotettava selvää hyötyä kokonaisvaikutukset huomioiden. Yhteistyötä tulee kehittää ja panostaa valinnanvapauteen ja ihmisten osallistumiseen.

Lue ohjelman stilisoimaton versio tästä.