Vihreä verouudistus II - Vihreiden verolinjat vaalikaudelle 2011-2015

Tuloeroja on tasattava

Suomi on perinteisesti ollut pienten tuloerojen maa vaikka eriarvoisuus onkin kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvun taustalla on nimenomaan pääomatulojen, ei ansiotulojen, voimakas kasvu ylimmissä tuloryhmissä. Monet suurituloiset ovat omistajayrittäjiä, jotka voivat ottaa tulonsa kevyemmin verotettuna osinkotulona.

Tuloerojen kaventaminen on vihreän veropolitiikan keskiössä ja tuloerojen kaventamiseen tähdätään verolinjauksissa montaa kautta. Tärkein toimista on pyrkimys pienentää houkutinta muuttaa palkkatuloja osinkotuloiksi. Vihreät esittävät myös pääomatulojen verotusta kiristettäväksi kahdella prosenttiyksiköllä, mikä tuottaisi valtion kassaan lisätuloja 100 miljoonaa euroa. Pääomatulojen verottamiseen on myös tuotava progressiivisuutta.

Vihreät ovat valmiita alentamaan yhteisöveroa kaksi prosenttiyksikköä osana yritysverotuksen uudistusta, mikä alentaisi verotuottoja 300 miljoonalla eurolla. Suomesta ei Vihreiden mielestä tule tehdä aggressiivista verokilpailijaa.

Vihreät haluavat keventää pienten tulojen verotusta: verotettavan tulon alarajaa on korotettava ja pienituloisen työn verotusta on kevennettävä.

Pienten tulojen verotuksen keventäminen on tärkeää paitsi oikeudenmukaisuuden, myös työllisyyden näkökulmasta. Vihreät esittävät pienten tulojen verotuksen keventämistä 500 miljoonalla eurolla.

Vihreää verouudistusta jatkettava

Vihreät haluavat jatkaa vihreää verouudistusta eli ympäristö- ja energiaverojen korottamista seuraavalla vaalikaudella. Suuruusluokaltaan esitys on samankokoinen kuin tämä hallitus on toteuttanut.

On Suomen etu, että siirrymme mahdollisimman nopeasti energiatehokkaaksi taloudeksi. Tehokas energiankäyttö on tulevaisuuden kilpailuvaltteja ja sen ympärille syntyvät myös tulevaisuuden työpaikat. Politiikassa puolustetaan hanakasti olemassa olevia työpaikkoja, mutta me haluamme puolustaa kiivaasti myös niitä työpaikkoja, joita vasta synnytetään.

Vihreän verouudistuksen jatkoon sisältyy mm. uraanivero, windfall-veron toteuttaminen, turpeen veron kiristäminen ja jäteveron laajennus. Liikenteen kannustumiset uudistetaan tukemaan kestävää liikkumista.

Arvonlisänveron kohotus pienempi paha

Linjauksiin sisältyy esitys ALV:n yhden prosenttiyksikön korotukseksi kaikissa verokannoissa. Se tuottaisi valtiolle vuosittain noin 700 miljoonaa euroa. Tuotto on niin suuri, että käytännössä valinta tehdään sen välillä, korotetaanko työtulojen verotusta vai kulutusveroa. Muutoin tavoiteltua verotuottoa on vaikea saada kokoon.

Olemme valinneet näistä alvin korotuksen, koska se kohdistuu myös tuntituotteisiin eli vaikka kodin elektroniikkaan, autoihin ja Kiinassa tehtyihin vaatteisiin. Työtulojen verotuksen kiristys kohdistuisi pelkästään kotimaiseen työvoimaan.

Arvioimme alvin korotuksen vaikutuksen työllisyyteen olevan pienempi kuin vastaavan korotuksen tekeminen työtulojen verotukseen. Työllisyys määrittää kuitenkin pitkälle sen, millaisia hytinvointipalveluita on mahdollista tarjota.

Verolinjauksissa lähdetään siitä, että veroja kerätään 2,8 miljardia euroa, josta tehdään 800 miljoonan vähennykset (pienet työtulot ja yhteisöveron lasku osana yritysveron uudistusta, jossa osinkoverotus kiristyy). Näin korotukset vahvistavat julkista taloutta 2 miljardilla eurolla (ilman dynaamisia vaikutuksia).

Lue koko ohjelma (pdf)