Puolueen matkustusohjesääntö

Yleistä

Puolue korvaa puolueen kokouksiin, tapahtumiin ja työkomennuksille osallistumisesta aiheutuvia matkakuluja tämän matkustusohjesäännön mukaisesti.

Matkustusohjesäännöstä voidaan poiketa vain puoluesihteerin tai puheenjohtajan päätöksellä.

Korvattavat matkat

Puoluehallituksen ja -valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten matkat oman toimielimensä kokouksiin korvataan. Puoluehallituksen jäsenille ja varajäsenille korvataan myös matkat puoluevaltuuskunnan kokouksiin. Puoluevaltuuskunnan varajäsenen matkakulut valtuuskunnan kokouksiin korvataan vain silloin, kun varsinainen jäsen on poissa ja varajäsen osallistuu kokoukseen äänivaltaisena edustajana.

Matkat puoluekokoukseen korvataan puoluehallituksen jäsenille ja varajäsenille, puoluevaltuuskunnan puheenjohtajistolle sekä kokouksen puheenjohtajille ja sihteereille.

Puolueen jäsenille ja luottamushenkilöille sekä muille toimijoille korvataan matkakulut sellaisiin kokouksiin, seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin, joiden osalta puoluehallitus tai puoluesihteeri on erikseen päättänyt matkojen korvaamisesta.

Puoluehallituksen asettamien työryhmien jäsenten matkakulut korvataan puolueen budjetissa työryhmille varatuista määrärahoista. Työryhmät voivat myös kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden matkakulut maksetaan työryhmän puheenjohtajan päätöksellä. Yksittäisen työryhmän matkakuluihin käytettävissä olevasta määrärahasta työryhmien kokonaisbudjetin sisällä päättää puoluesihteeri tai puoluesihteerin nimeämä puoluetoimiston työntekijä. Kokonaisbudjetin uhatessa tulla ylitetyksi voidaan tarvittaessa rajata työryhmien kokoontumisoikeutta.

Puolueen työntekijöille korvataan puolueen työkomennuksista aiheutuvat matkakulut. Työkomennuksiksi katsotaan:

  • puoluekokoukset sekä puoluevaltuuskunnan ja puoluehallituksen kokoukset, joissa kyseinen työntekijä on työtehtävissä
  • puoluehallituksen tai puoluesihteerin päättämät seminaarit ja kokoukset
  • muut puoluehallituksen erikseen määräämät tai hyväksymät tilaisuudet
  • muut erikseen puoluesihteerin hyväksymät poliittiseen toimintaan ja edustukseen liittyvät matkat, seminaarit, kokoukset tai niihin verrattavat tilaisuudet.

Matkalaskujen hyväksyminen

Työntekijöiden matkalaskut tarkastaa työntekijän esihenkilö. Puoluesihteerin matkalaskut hyväksyy puolueen puheenjohtaja.

Muiden henkilöiden matkalaskut tarkastaa puoluesihteeri tai puoluesihteerin määräämä puoluetoimiston työntekijä.

Piiri- ja kunnallisjärjestöjen työntekijöiden tehdessä järjestön velvoittaman työmatkan on päivärahat aina haettava järjestöpäälliköltä.  Puolue laskuttaa päivärahat muiden palkkauskulujen laskutuksen yhteydessä.

Korvausperiaatteet

Matkakorvaukset maksetaan vain asianmukaisen, puoluetoimistolle lähetetyn matkalaskun perusteella, kahden viikon kuluessa laskun saapumisesta. Puoluetoimisto ei maksa puutteellisia laskuja. Matkalasku on tehtävä neljän kuukauden sisällä matkasta ja siihen tulee liittää kuitit ja muut tarvittavat tiedot matkan korvaamiseksi. Verottajalle ilmoitettavat kilometrikorvaukset maksetaan kuukausittain muun palkanmaksun yhteydessä.

Matka on tehtävä halvinta julkisen liikenteen kulkuneuvoa (juna tai bussi) käyttäen, myös paikallis- ja liityntäliikenteessä.

Mikäli julkisen liikenteen käyttö ei kuitenkaan ole ajankohdan tai muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella mahdollista, korvataan perusteltu taksin tai oman auton käyttö.Liikuntarajoitteisille ja heidän avustajilleen korvataan invataksin käyttö.

Oman auton käytöstä, mikäli siihen on ollut edellä mainittu perusteltu syy, korvataan puolet siitä kilometrikorvauksen määrästä, jonka verohallinto vuosittain vahvistaa omalla kulkuneuvolla tehdyn työmatkan korvaukseksi (v. 2024 puolueen maksama korvaus on 28,5 snt / km). Jos junan tai bussin käyttö olisi ollut kohtuudella mahdollista, korvataan oman auton käytöstä lisämaksuttoman matkalipun hintaa vastaava summa, kuitenkin korkeintaan kilometrikorvausta vastaava hinta.

Oman auton parkkimaksuja ei korvata, paitsi välttämättömäksi katsottavan liityntä- tai muun pysäköinnin osalta.

Taksin tai oman auton käytöstä maksettavasta korvauksesta päättää matkalaskun tarkastaja.

Lentokoneen käyttö on sallittu vain, mikäli siihen on erikseen hankittu etukäteen lupa. Jos lupaa ei ole myönnetty, lentolipun hinnasta korvataan määrä, joka vastaa käytettävissä olleen maakuljetuksen hintaa, kuitenkin korkeintaan lentolipun hinta. Luvan lentokoneen käyttöön antaa puoluesihteeri tai puoluesihteerin määräämä puolueen työntekijä.

Junaliput suositellaan hankittavaksi puoluetoimiston kautta, jolloin puolue pystyy hyödyntämään erilaisia alennusmahdollisuuksia. Yksilöidyt liput on syytä tilata hyvissä ajoin, ensisijaisesti toimistopäälliköltä.

Jos matkaliput hankitaan matkatoimiston tai muun välittäjän kautta, laskutuksesta aiheutuvat kulut vähennetään korvattavasta määrästä.

Ulkomailta saapuvalle korvataan vain matka kotimaassa saapumispaikasta (satama, lentokenttä) kokouspaikalle.

Majoitukset

Puoluehallituksen ja -valtuuskunnan jäsenten majoituskustannukset korvataan, kun kokous on kaksipäiväinen ja/tai kokousmatka vaatii yöpymistä paikkakunnalla. Majoitus järjestetään halvimman mahdollisen vaihtoehdon mukaan. Hotellin ollessa kyseessä majoitus on 2-3 hengen huoneissa. Puolue käyttää mahdollisuuksien mukaan myös retkeilymajojen tasoista majoitusta. Jos työntekijä tai luottamushenkilö varaa itse tarvittavan majoituksen ja laskuttaa siitä puoluetta, on tällöin maksimikorvaus on 50 euroa / hlö kahden hengen huoneessa ja 80 euroa / hlö yhden hengen huoneessa.

Puoluetoimisto varaa huoneet puoluehallituksen ja -valtuuskunnan jäsenille, joiden on ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan pyydettyyn ajankohtaan mennessä. Jos jäsen ilmoittamatta jättää saapumatta hänelle varattuun majoitukseen, laskuttaa puolue turhan varauksen kulut jäseneltä.

Puolue ei korvaa majoitusta yhden hengen huoneessa ilman painavaa syytä, mutta on mahdollista saada pyynnöstä yhden hengen huone maksamalla siitä aiheutuva lisäkustannus. Puolue korvaa majoituskustannuksia myös muille matkakorvaukseen oikeutetuille, mikäli majoitus on katsottava perustelluksi ja välttämättömäksi osaksi matkaa. Korvauksessa sovelletaan soveltuvin osin samoja periaatteita kuin puoluehallituksen ja -valtuuskunnan jäsenten majoituskustannusten osalta. Majoituskulujen korvaamisesta päättää matkalaskun tarkastaja.

Päivärahat

Työntekijöille maksettavista päivärahoista on määräykset puolueen työehtosopimuksessa.

Luottamushenkilöille ei makseta päivärahoja. Puoluehallituksen ja -valtuuskunnan vähävaraiseksi katsottaville jäsenille maksetaan kuitenkin tarvittaessa ruokarahaa 9 euroa kokouspäivältä, ellei kokouspäivälle ole järjestetty maksutonta ruokailua. Ruokarahan myöntämisestä päättää matkalaskun hyväksyjä.

Matkat ulkomaille

Ulkomaanmatkojen kohdalla edustuksesta ja matkakulujen korvaamisesta päättävät puoluehallitus, puoluesihteeri tai puoluesihteerin valtuuttama puolueen työryhmä tai puoluetoimiston työntekijä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Matkoista ulkomaille on tehtävä puoluehallitukselle tai kansainvälisten asioiden työryhmälle kirjallinen raportti tai sovittava raportin muodosta matkasta päättäneen tahon kanssa. Raportti voi olla yhteinen, mikäli matkalle osallistuu useita henkilöitä.

Hakemukset ulkomaan matka-avustuksista (esim. seminaareihin osallistuminen) tulee toimittaa hyvissä ajoin asianmukaisine liitteineen puoluehallitukselle, puoluesihteerille tai kansainvälisten asioiden työryhmälle.

Tämä matkustussääntö on tullut voimaan 12.12.2015 ja korvaa puolueen edellisen, 11.6.2010 voimaan tulleen matkustussäännön.

Matkalaskujen teko

Matkalaskut tehdään sähköisesti Bezala-palvelussa, joka toimiii selaimella tai mobiiliapplikaatiolla.

Rekisteröityminen palveluun luottamushenkilöille.

Bezalan käyttöohjeet ->