Puoluekokousaloitteet

Tälle sivulle kootaan puoluekokouksissa tehdyt aloitteet. Alempaa löytyy linkki tiedostokansioon, johon on vuosittain kerätty aloitteet, puoluehallituksen lausunnot ja päätösesitykset sekä puoluekokouksen päätökset. Aloitteita on käsitelty puoluekokouksissa vuodesta 2004 alkaen.

Aloitteiden teko Vihreissä

Jos mielestäsi puolueen toiminnassa on jotain parantamisen aihetta, voit halutessasi tehdä (joko yhdistyksesi kautta tai kolmen muun jäsenen tuella) asiasta aloitteen puoluekokoukselle. Tosin useissa tapauksissa saattaa riittää pelkkä yhteydenotto puoluetoimistoon. Epäkohta voi tulla korjatuksi helpomminkin kuin kierrättämällä asia puoluekokouksen kautta.

Mutta jos asia vaatii mielestäsi laajemman foorumin käsittelyä, tee puoluekokousaloite.

Kuka voi tehdä aloitteita?

Aloitteita voivat puolueen sääntöjen mukaan tehdä jäsenyhdistykset ja yhdistysten henkilöjäsenet (vähintään neljä yhdessä). Näiden lisäksi aloiteoikeus on myös puoluehallituksella, puoluevaltuustolla, eduskuntaryhmällä, puolueen työryhmillä ja vihreällä europarlamenttiryhmällä.

Mistä aiheista aloitteita voi tehdä?

Aloitteet on jaettu kahteen ryhmään: poliittisiin ja järjestöllisiin. Poliittisissa aloitteissa esitetään puolueen olemassa olevia poliittisia linjauksia muutettavaksi tai kehotetaan puoluetta puuttumaan joihinkin epäkohtiin tai edistämään haluttua hyvää tavoitetta. Järjestölliset aloitteet taas puuttuvat puolueen omaan järjestötoimintaan.

Edellisten vuosien aloitteet on koottu alle. Sieltä voit myös tarkistaa, onko mielessäsi oleva asia kenties jo aiemmin ollut käsittelyssä aloitteen muodossa ja jos on, mitä sen osalta on päätetty.

Millainen on hyvä aloite?

Hyvä aloite puuttuu asiaan, johon vihreät oikeasti voivat myös vaikuttaa. On esimerkiksi hieman turhaa tehdä aloite siitä, että jotain on tehtävä Tonavan tulvien pahenemisen estämiseksi. Toki tähänkin puolue voisi välillisesti vaikuttaa, mutta vaikutusväylä on sen verran pitkä, että aloite tuskin edistää asian kehittymistä suosiollisempaan suuntaan.

Aloitteessa siis tulee ilmaista se ongelma tai epäkohta, johon halutaan puuttua tai toisaalta se hyvä tavoite, jota puolueen halutaan edistävän.

Aloitteessa tulee myös kertoa, mitä aloitteen tekijä odottaa puolueen tekevän asian hyväksi: edistävän asiaa lainsäädäntöteitse, nostavan asian julkisuuteen, muuttavan puolueen sääntöjä, muuttamalla järjestötoimintaa tms. Mainittakoon, että joskus esitetty ”laaditaan asiasta kannanotto” on hieman epäonnistunut esitys, sillä puolueen kannanotoilla harvoin saadaan julkisuutta.

Miten aloite valmistellaan?

Kannattaa valmistella aloitetta hyvissä ajoin. Tätä ei kannata tehdä yksin, vaan porukalla. Asian voi viedä esimerkiksi keskusteltavaksi oman vihreän yhdistyksen kokoukseen, yhdistyksen sähköpostilistalle tai Facebook-ryhmään. Mitä useampi henkilö asiaa pohtii, sitä helpommin havaitaan asian eri puolet ja aloiteluonnoksessa mahdollisesti olevat puutteet ja virheet.

Asiasta voi myös hyvin ottaa yhteyttä etukäteen puoluetoimistolle. Tällöin toimisto voisi ehkä jo etukäteen osoittaa aloitteessa olevat selvät puutokset tai ongelmakohdat. Näitä ongelmakohtia voivat olla turhan suppea tai yksipuolinen näkökulma asiaan, puolueen sääntöjen vastaisuus, puolueen poliittisen linjan vastaisuus (vaikka aloitteella voidaan toki juuri pyrkiä muuttamaan linjaamme!) tai vaikkapa se, että asia on sellainen, että siihen ei puolue juurikaan pysty toimillaan vaikuttamaan. Näin voidaan auttaa kehittämään valmistelussa olevaa aloitetta.

Aloitteiden valmistelua ja kommentointia varten voi käyttää puolueen Drive-kansiota. Ohjeet.

Miten aloite jätetään – ja milloin?

Sääntöjen mukaan aloite on jätettävä viimeistään 54 päivää ennen puoluekokousta. Vuoden 2024 puoluekokouksessa aikaraja on 5.8.2024. Aloitteet lähetetään sähköpostilla hallintopaallikko@vihreat.fi (ei pdf-muodossa).

Miten aloite käsitellään?

Puoluehallitus laatii aloitteisiin lausunnot ja päätösesitykset. Lausunnossa puoluehallitus toteaa, mitä asian suhteen on aiemmin tehty ja linjattu sekä kannattaako hallitus aloitteen esityksiä. Puoluehallitus tekee myös esityksen siitä, mitä esitetään puoluekokouksen päätökseksi aloitteen osalta. Päätösesitys voi olla esimerkiksi ”Aloite hyväksytään”, ”Aloite hylätään” tai ”Puoluekokous kehottaa seuraaviin toimiin: ….”.

Lausunnot ja päätösesitykset tulevat puoluekokousta käsittelevälle nettisivulle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ja niistä toimitetaan myös sähköpostitse tieto puoluekokousedustajille.

Itse puoluekokouksessa aloitteet käsitellään siten, että kokousedustajilla on mahdollisuus käyttää aloitteista puheenvuoroja ja halutessaan tehdä muutosesitys päätösesitykseen. Aloitteet menevät käsittelyyn kahteen erilliseen työryhmään (poliittiset aloitteet ja järjestölliset aloitteet), jotka ovat kokousedustajille avoimia. Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, miten menetellään tehtyjen muutosesitysten suhteen. Puoluekokous sitten tarvittaessa äänestää näistä ja siten lopullisesti hyväksyy päätökset aloitteiden osalta.

Aiemmat aloitteet, aloitelausunnot ja päätökset ovat tiedostokansiossa. Alle on listattu aloitteiden otsikot vuosittain.

Puoluekokous 2023

Poliittiset aloitteet
1. Lajituho ja metsien jatkuva kasvatus
2. Eläinvaikutusten arvioinnin työkalujen kehittäminen ja käyttöönotto
3. Eläinten systemaattinen huomiointi Vihreiden politiikassa, ohjelmatyössä ja kannanotoissa
4. Metsästyskortin saamiselle ja eläinten ampumiselle alaikäraja
5. Ikääntyneiden ihmisoikeuksien suojelu ja ikäsyrjinnän torjunta
6. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi on panostettava ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin
7. Liikuntavaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa
8. Suomalaisten liikkumisesta on huolehdittava
9. Tieteellistä tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ikääntyneisiin
10. Ikääntyneiden ennakoivat terveyspalvelut
11. Omaishoitajien palkkion vapauttaminen verosta
12. Vapaaehtoistyön tuki joka kuntaan ja hyvinvointialueelle
13. Vihreiden linjoihin pelisäännöt työharjoittelusta
14. Nelipäiväisen työviikon laajamittainen kokeilu
15. Taataan kaikille oleskeluluvan saaneille oikeus perhe-elämään Suomessa
16. Somejätit EU:n sääntelyyn
17. Satakunnan rautatieliikenne
18. Puoluekokousaloite turistiverosta
19. Syväteknologioiden poliittiset ulottuvuudet
20. Eläimet varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen eettisen opetuksen tavoitteisiin
21. Pohjois-Syyrian (Rojavan) kurdeja ja Suomessa asuvia kurdeja on puolustettava Turkin ahdistelua vastaan
22. ”Uskontovero” eli jäsenmaksujen keruu mahdolliseksi kaikille rekisteröidyille uskonnollisille yhteisöille
Järjestölliset aloitteet
23. Vihreiden viestintä on uudistettava
24. Yksineläjille tehtävä oma ohjelma
25. Vihreille työmarkkinapoliittinen ohjelma
26. Uudistetaan puolueen työryhmät ja ohjelmatyö selkeämmäksi ja keskustelevammaksi
27. Ulkopuolinen asiantuntijaryhmä mukaan ohjelmien ja aloitteiden arviointiin
28. Ohjelmien muutosesitysten hylkäämisten syyt tietoon
29. Selkokieliset tiivistelmät tai versiot puolueen ohjelmista
30. Vapaaehtoistyö arvoonsa – vapaaehtoistyön suunnitelmallinen kehittäminen puolueessa
31. Esteetön puolue on ihmisoikeuskysymys
32. Lisäaika puheenvuoroihin erikseen pyydettynä
33. Vihreille hiton hyviä bileitä
34. Vihreä yhteisöllisyys nousuun
35. Puoluesihteerin valinnan muuttaminen puoluekokoukselta puoluevaltuustolle
36. Vihreiden talousvision kirkastaminen

Puoluekokous 2022

Poliittiset aloitteet
1. Ikääntyneiden toimintakyvystä huolehdittava
2. Tilapäisen suojelun perusteella Suomessa oleskelevien lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tulee taata
3. Turvataan lapsen oikeus kaikkiin vanhempiinsa mahdollistamalla oikeudellinen vanhemmuus kahta useammalle silloin, kun se vastaa lapsen tosiasiallisia perhesuhteita 4
4. Suruvapaa lapsensa menettäneille vanhemmille
5. Suruvapaa alaikäisen lapsensa menettäneille vanhemmille
6. Vuoroasuvan lapsen molemmilla vanhemmilla tulee olla oikeus asumistukeen riippumatta siitä, missä lapsi on kirjoilla
7. Kannabiksen laillistaminen passiiviseksi, tilalle päihdehaittojen minimointi
8. Vihreät keinot julkisen talouden kestävyyteen
9. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, varastointia ja materiaalien kierrätystä koskevien tekniikoiden ja ratkaisujen tutkimusta ja tähän kohdistuvaa tukea on lisättävä vielä tällä hallituskaudella
10. Kestävän kehityksen varmistamiseksi myös aineettoman pääoman merkitys tulee huomioida
11. Yöjunat takaisin Itä-Suomeen!
Järjestölliset aloitteet
12. Ohjelmatyön digiloikka
13. Puolueelta sähköinen allekirjoituspalvelu jäsenyhdistyksille
14. Puoluekokouksen vaalitavan muuttaminen
15. Puoluejohdon rotaatiokausien pidentäminen
16. Puoluehallituksessa tilaa keskustelulle
17. Esteettömyys
18. Työryhmiin ikääntyneiden Vihreiden edustus
19. Vihreän liiton rinnalle ikääntyneiden Vihreiden eläkeläisliitto
20. Sukupuolivinouma vaalituloksissa
21. Onko puolue turvallinen tila uskontonäkökulmasta?

Puoluekokous 2021

Poliittiset aloitteet
1. Juridinen sukupuolimerkintä on poistettava
2. Seksityö on työtä
3. Suomen tulee vaatia koronarokotteiden, -testin, ja -hoitomuotojen patenttien vapauttamista
4. Julkisista ruokatarjoiluista on tehtävä lähtökohtaisesti vegaanisia
5. Ikäsyrjinnälle ehdoton EI!
6. Turvapaikanhakijalapsille taattava pääsy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
7. Uskomus- ja vaihtoehtohoitoja on säänneltävä ja eheytyshoidot kriminalisoitava
8. Vihreät ja yhdenvertaisuus saamelaiskysymyksessä
9. Veikkauksen tuottojen tulouttaminen valtion yleiseen budjettiin
10. Rahapeliautomaattien hajasijoittelu lopetettava
11. Historian oikealla puolella – kannabis lailliseksi ja verolle
12. Tavoite kiertotaloutta ja kestävyysmuutosta kansallisella tasolla vauhdittavasta taloudellisesta kannustinjärjestelmästä sisällytetään osaksi puolueen poliittista tavoiteohjelmaa
13. Tavoite tulevien sukupolvien oikeuksien edustuksen saamiseksi osaksi parlamentaarista päätöksentekoa sisällytetään puolueen poliittiseen tavoiteohjelmaan
Järjestölliset aloitteet
14. Puolueen ohjelmista on aina arvioitava kokonaistaloudelliset vaikutukset
15. Tulkkauksen järjestäminen puoluekokouksiin
16. Vesipoliittinen linjapaperi tulee päivittää
17. Sääntömuutos laajentamaan alueellista edustusta valtuuskunnassa ja puoluehallituksessa
18. Muutosesitysoikeus puoluevaltuuskunnan varajäsenille
19. Vähävaraiset jäsenet samalle viivalle puoluevaltuuskunnassa

Puoluekokous 2020

Poliittiset aloitteet
1. Itsensätyöllistämisellä työlliseksi
2. Ulosotossa pääoma ennen korkoja
3. Eläimet huomioon perustuslaissa
4. Itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttaminen
5. Kannabiksen kieltolaki on lopetettava
6. Tupakan ympäristöhaittoihin puuttuminen
7. Euroopan lippu salkoon – EU-lippu Suomen lipun rinnalle
8. Toimeksiantosuhteisten perhehoitajien sosiaaliturvan aukot paikattava
9. Vuoroasuvat lapset huomioitava sosiaaliturvan uudistuksessa
10. Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon maksuihin porrastus ja sisaralennus
11. Vuoropäivähoidon ja pienten koululaisten vuorohoidon järjestäminen
12. Rahapeliautomaattien sijoittelu
13. Veikkauksen tuottojen tulouttaminen suoraan valtion budjettiin
14. Positiivilistan käyttöönotto Suomessa
Järjestölliset aloitteet
15. Vihreistä avoin verkostopuolue – ohjelmatyö toteutettava avoimena
16. Vihreistä teemoista käytävän keskustelun valtavirtaistaminen ja kansantajuistaminen puoluekannatuksen kasvattamiseksi ja uusien viestintäkanavien tehokkaampi hyödyntäminen
17. Laajempi seuranta puolueesta eroamisen syihin

Puoluekokous 2019

Poliittiset aloitteet
1. Varhaiskasvatuksen suhdeluvut määritettävä tarkemmin
2. Vihreät on antirasistinen puolue, joka tekee kaikkensa vähentääkseen yhteiskunnassamme esiintyvää rasismia
3. Irti internetin vihapuheesta
4. Kuivakäymälät kunniaan!
5. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission toimintaedellytykset turvattava
6. EU ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus
7. Oulusta yöjunalla Tukholmaan
8. Kevyiden huumeiden käytön rangaistavuudesta
9. Pienpanimoiden ja ravintoloiden ulosmyynnin edistäminen
10. Rahapelaamisessa lisenssimalliin
11. Hävittäjähankinnat
12. Kohdennetut terveystarkastukset erikseen rajatuille riskiryhmille vähintään 3‒5 vuoden välein
Järjestölliset aloitteet
13. Vihreiden metsäpoliittisen ohjelman laatiminen
14. Puolueelle laadittava uusi metsäpoliittinen ohjelma tai linjapaperi
15. Ikääntymispoliittisen ohjelman päivitys
16. Puolueelle keskitetyt järjestölliset palvelut
17. Joustoa vähävaraisten jäsenmaksuun
18. Puolueen tapahtumiin vegaanista ruokaa
19. Vihreät on eurooppalainen puolue
20. Sukupuolikiintiöistä luopuminen henkilövalintoja tehtäessä

Puoluekokous 2018

Poliittiset aloitteet
1. Älyroskisten käyttöönotosta ja muovin keruupisteiden edistämisestä
2. Kustannustehokasta vesien kunnostusta: rakennetun ympäristön hulevedet puhtaiksi luonnonmukaisesti
3. Kilometrikorvaukset kulkumuotoriippumattomiksi
4. Nopean junayhteyden rakentaminen Helsinki-Turku-välille
5. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen laajennetaan koskemaan viharikoksia
6. Fysioterapiaa äideille neuvolapalveluiden yhteydessä
7. Sijaissynnytysten lailliset seuraukset kartoitettava ja lainsäädäntö uudistettava
8. Lapsille mahdollistettava useampi kuin kaksi juridista vanhempaa
9. Opetussuunnitelmaan muutos esiintymistaidon lisäämiseksi
10. EU-tasolla edistettävä alueiden hallittuja itsenäistymis- ja EU-jäsenyysprosesseja
Järjestölliset aloitteet
11. Puolueelle laadittava uusi metsäpoliittinen ohjelma tai linjapaperi
12. Päihdepoliittinen ohjelman muutosesitys
13. Vihreistä kiusaamisen vastainen puolue

Puoluekokous 2017

Poliittiset aloitteet
1. Saamelaismääritelmän muuttaminen ja Teno-sopimuksen jatkotoimet
2. Mikromuovien vähentäminen ympäristötavoitteeksi
3. Aloite konkreettisista opetuksen järjestämistä koskevista toimista tulevaisuuden koulussa
4. Vihreiden vaadittava järjestäytynyttä rasismia rikoslaissa kiellettäväksi
5. Suostumuksen puute seksuaalirikoslainsäädäntöön
6. Turkis-, liha- ja maidontuotannon lomituspalvelut tulee lakkauttaa
7. Eläintuotannon kansalliset lisätuet poistettava
8. Vapaan kentän taide- ja kulttuuriorganisaatioiden integroituminen osaksi julkisia kulttuuripalveluja
9. ”Kirkollisvero” kaikille rekisteröidyille uskontokunnille
10. Sukupuolineutraalit vessat julkisiin tiloihin
11. Sukupuolineutraali henkilötunnus
12. Yhteispohjoismainen henkilöturvatunnus otettava käyttöön
13. Seniorien maksuttoman liikunnan edistäminen
Järjestölliset aloitteet
14. Puolueen poliittiset linjaukset sukupuoli- ja seksuaalineutraaleiksi
15. Selvitys koskien puolueen puheenjohtajan rotaatiokauden pidentämistä
16. Sääntömuutos: paikallisosastot Vihreisiin
17. Vaihtoehtoisten proteiinilähteiden tuominen osaksi kattausta Vihreiden puoluekokouksessa
18. Aloiteoikeuden muuttaminen
19. Poliittisen ohjelman muuttaminen
20. On aika päivittää päihdepoliittinen ohjelma vastaamaan 2020-luvun kysymyksiin
21. Vihreiden kokoukset aikataulullisesti saavutettaviksi
22. Kansainvälisen miestenpäivä pitää huomioida vihreästi

Puoluekokous 2016

Poliittiset aloitteet
1. Kansallinen ympäristövirasto Suomeen
2. Ympäristövahinkojen korvaaminen
3. Tieteellinen konsensus hyväksyttävä: GMO-teknologia ei aiheuta suoria terveyshaittoja
4. Työllisyyden hoitoon on korkean teknologian yritysten rinnalle nostettava taideteollisuusalan sekä luomutuotannon pienyrittäjät
5. Sähkön pientuottajien arvonlisävero- ja siirtomaksukohtelun muuttaminen
6. Maksuton ehkäisy nuorille
7. Kaksi virallista osoitetta lapsen vuoroasumisessa
8. Eläinsuojelulain uudistuksella varmistettava eläinten hyvinvoinnin jatkuva edistäminen, eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen ja nopeat toimenpiteet eläinten kärsimykseen puuttumiseksi
9. Lähipoliisitoiminnan uudistus turvallisuuden tunnetta tukemaan
10. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
11. Sisäilmaongelmat hallintaan
12. Vihreiden tulisi tukea sokeriverotuksen uudistamista terveysperusteiseksi
13. Alkoholipolitiikan järkeistäminen ja käytön suuntaaminen ravintolakulttuurin piiriin
14. Karjalankielisen vähemmistön kielellisten oikeuksien turvaaminen Suomen lainsäädännössä.
Järjestölliset aloitteet
15. Nyt tarvitaan tasa-arvoa eri puolilla maatamme asuvien vihreiden toimijoiden toimintaedellytyksiin
16. Vihreän puolueen toimijoiden tulisi pääsääntöisesti hankkia kotimaassamme tuotettuja tuotteita
17. Vihreille ensimmäisenä puolueena yli 45-vuotiaiden työttömien työllistämisohjelma!
18. Vihreille oikeuspoliittinen ohjelma
19. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen Vihreissä ja vihreässä politiikassa
20. Sääntömuutosesitys puolueen jäsenmaksusta
21. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevan tiedon ja koulutuksen lisääminen sekä heille tarkoitetun vapaaehtoisen tukitoimintamallin luominen
22. Puoluehallituksen ja valtuuskunnan valintatapa Huuto järjestelmällä

Puoluekokous 2015

Poliittiset aloitteet
1. Aurinkoenergian edistäminen
2. Suomalaisten eläkeyhtiöiden sijoitusten tuotto on turvattava vetämällä sijoitukset pois veroparatiiseista ja fossiilisista sijoituksista
3. Panostusta liukkaudentorjunnan kehittämiseen
4. Ikäihmiset mielipidetiedusteluissa
5. Muutos riistaeläinasetukseen
6. Omaishoidon tuki
7. Läpinäkyvyyttä verotukseen – palkan sivukulut näkyviin palkkakuittiin
8. Uskontorikosten ja Suomen lipun häpäisemiseen liittyvien uhrittomien rikosten dekriminalisointi
Järjestölliset aloitteet
9. Alueellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen todellisen demokratian edistämiseksi
10. Jalkautuminen maakuntiin
11. Uudistetaan puoluevaltuuskunnan puheenjohtajiston valintatapa puolueen jäsenistön osallistumisen lisäämiseksi ja valtuuskunnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi
12. Ohjeisto ja muutosesitysmahdollisuus puoluekokousaloitteisiin

Puoluekokous 2014

Poliittiset aloitteet
1. Yli 500 päivää työttömänä olleet pois ”listalta” ja dynaamisten työllistävien toimenpiteiden piiriin
2. Turvaa taiteen- ja tieteentekijöille
3. Kesäajasta luopuminen Euroopan unionissa
4. Sterilisaation ikärajan laskeminen
5. Moniportaisuutta lähisuhdeväkivallan ratkaisuihin ja maksuton turva-asuminen
6. Jatkoaikaa elämään
7. Tiedepoliittinen neuvonantaja tulevaan hallitukseen
8. Tieteellisen lukutaidon lisääminen osaksi opetusohjelmaa sekä Vihreiden koulutuspoliittisia tavoitteita
9. Älyliikenne rautateiden liityntäkuljetuksissa ja haja-asutusalueilla muutenkin ja käytöstä poistettujen rataosuuksien uudelleen kunnostaminen
10. Aloite reilun ja päästöjä vähentävän veropolitiikan puolesta koskien matkakustannusten korvauksia.
11. Osuustoiminta ja yhteiskunnalliset yritykset
12. Motion om ökade valmöjligheter gällande undervisningsspråk
13. Motion om kostnadseffektiva åtgärder för minskade koldioxidutsläpp
14. Totuuskomissioiden kääntöpiste
15. Kaikkia perheitä tulee kohdella tasavertaisesti perhevapaita jaettaessa
16. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on uudistettava
17. Tasa-arvoisen, sukupuolitetun ja kaksiäänisen vaalitavan esilletuominen ja sen edistäminen
Järjestölliset aloitteet
18. Puolueen poliittisten ohjelmien uudistaminen
19. Alennetun jäsenmaksun perusteet
20. Puolueen koulutus- ym. tapahtumat verkkoon

Puoluekokous 2013
Poliittiset aloitteet
1. Ylimpien palkkojen kohtuullistaminen
2. Etävanhemman oikeuksien tarkempi seuranta ja toisaalta etävanhemmuuden toteuttamisen helpottaminen
3. Lapsilisän laskenta- ja jakoperusteita tulee ajanmukaistaa
4. Perhevapaiden kustannusten tasaaminen
5. Nollatoleranssi lähisuhdeväkivaltaan
6. Naisiin kohdistuvan väkivallan selvittely ja tasapuolisuus
7. Viinien ja oluiden ulosmyynti ravintoloista sekä pientuottajilta sallittava
8. Painokkaampaa ruokapolitiikkaa
9. Kohti eläinystävällisempiä valintoja
10. Aurinkolämpöaloite
11. Kiinteistöveron käyttö ympäristöystävällisen asumisen edistämiseksi
Järjestölliset aloitteet
12. Monivärilappuäänestys (siirtoäänivaali STV) puoluekokouksiin
13. Puoluevaltuuskunnan järjestöpanoksen vahvistaminen
14. a) Aloite valtakunnallisten yhdistysten tuen kehittämiseksi – Motion om utvecklandet av stödet till nationella föreningar b) Strategia sekä työntekijäresursseja valtakunnallisten henkilöjäsenjärjestöjen toiminnan kehittämiseksi
15. Vihreän liiton siirtyminen kahden puheenjohtajan malliin
16. Vihreiden kansanedustajien ja europarlamentaarikkojen puhujapyyntöjen keskittäminen
17. Puolueelle keskitetty jäsenrekisterijärjestelmä
18. Kolmipäiväisen puoluekokouksen pilotointi 2014
19. Puolueen sähköisten järjestelmien kehittäminen
20. Verkkosivujen ulkoasu yhtenäistettävä

Puoluekokous 2012

Poliittiset aloitteet
1. Toisen, työelämässä olevan, vanhemman neuvolakäynneille osallistumisen helpottaminen
2. Lasten ei-lääketieteellisen ympärileikkaamisen kieltäminen
3. Sukupuolen korjaamista koskeva laki uudistettava
4. Reviirikorvaukset osaksi Vihreiden suurpetopolitiikkaa
5. Yhdistelmätutkinnot osaksi Vihreiden koulutuspolitiikkaa
6. Myönteinen kanta eutanasialainsäädäntöön
Järjestölliset aloitteet
7. Vihreille laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma
8. Lisätään englannin ja muiden kielten käyttöä
9. Internet tehokkaampaan käyttöön
10. Jäsenten hyvinvointia edistettävä
11. Puoluekokouksen henkilövalintojen aikataulu

Puoluekokous 2011

Poliittiset aloitteet
1. Kansaneläkelain uudistaminen
2. Rataverkon kehittäminen
3. Lappi perustulon kokeilualueeksi
4. Tilaajat ja suunnittelijat sekä rakennuttajat alihankkijoineen vastuuseen rakennusten sisäongelmista
5. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea jaettaessa
6. Tasa-arvolain muuttaminen
7. Puoluetukilain muuttaminen sukupuolineutraaliksi
8. Ikääntymispoliittiset teemat puolueessa
9. Lähimaidon esteettömän myynnin jatkumisen takaaminen
10. Uudisrakennusten tiukentuneiden rakennusmääräysten järkiperäistäminen (ei koske liike- ja toimistorakennuksia)
11. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen
12. Puurakentamisen suosiminen
13. Tuotteiden suunniteltu vanheneminen täytyy lopettaa
14. Täydentävien ja vaihtoehtoisten eli CAM-terapioiden lainsäädännön edistäminen
15. Hankintalain porsaanreiät
16. Suomen maa-alueiden myyntikielto
17. Viinin ulosmyynti ravintolasta
18. Biokaasulaitosten typen hyödyntämisen edistäminen
19. Vihreiden on vastattava aikuisopiskelijoiden haasteisiin
20. Ehdotus Vihreiden ydinvoimakannan tiukentamiseksi
Järjestölliset aloitteet
21. Pienten piirien yhteydenpito
22. Vihreiden siirryttävä kahden puheenjohtajan malliin
23. Jäsenäänestys presidenttiehdokkaasta
24. Enemmän ja parempia äänestyksiä
25. Puolueen ohjelmatyön ja puoluevaltuuskunnan työn kehittäminen
26. Jäsenet muodostavat puolueen kannat
27. Aluepoliittinen ohjelma laadittava
28. Puolueen kampanjaviestinnän suunnittelu demokraattisemmaksi
29. Avataan kokoukset
30. Eduskuntaryhmä ja valtuustoryhmät avattava
31. Avataan puolueen työryhmät
32. Avataan neuvottelut
33. Puolueen tuottama tieto jakoon
34. Suora yhteys päätöksentekoon
35. Puolueen jäsenten ja jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksien vahvistaminen ympäri maata
36. Vihreät De Gröna -ilmaisusta luovuttava

Puoluekokous 2010

1. Vihreille virallinen linjaus käsiaseiden hallussapidon kieltämiseksi yksityishenkilöiltä
2. Kannanotto kielenopetuksen valinnaisuuden lisäämisestä
3. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
4. Ekovaltuutetut työpaikoille
5. Vanhojen rakennusten energiatehokkuutta parannettava
6. Julkinen palvelutuotanto palvelutuotannon lähtökohdaksi ulkoistamisen sijaan
7. Uskottavampaa aluepolitiikkaa
8. Maaseudun ongelmat
9. Kunnallisvero pääomatuloille
10. Homoavioliitot
11. Turvetuotannosta
12. Ojitettujen sarasoiden lannoitus
13. Ympäristöpolitiikasta periaateohjelmassa
14. Rautateistä
15. Maakuntaitsehallinnosta
16. Enemmistöpäätöksistä

Puoluekokous 2009

1. Neuvoa-antava kansanäänestys mahdolliseksi vaalien yhteydessä
2. Kansallisen toimintasuunnitelman laatiminen tyttöjen ja naisten ympärileikkauksien ennaltaehkäisemiseksi
3. Kalastuksen valvontaa lisättävä; kalastusluvan ehdoksi kalastajan testi
4. Poliittiset virkanimitykset eivät kuulu demokratian vaatimuksiin – käytännöt oikeudenmukaisemmiksi
5. Kestävämpään maailmaan onnellisuusvaikutusten arvioinnilla
6. Madalletaan kynnystä tulla mukaan Vihreisiin
7. Maahanmuuttajat mukaan puoluetoimintaan
8. Yhdistystoimijan mielenterveys- ja jaksamisopas
9. Puolueen parannettava video-osaamistaan
10. Koulutusta videoneuvottelu- ja muiden kokousjärjestelmien käytöstä
11. Piirituen uusjako
12. Kasviksia kehiin!

Puoluekokous 2008

1. Lasten huolto- ja tapaamisoikeudesta ja sen täytäntöönpanosta annettu laki
2. Neuvoa-antava jäsenäänestys
3. Nettikyselyitä järjestettävä vihreiden mielipiteistä
4. Vihreälle liitolle puoluekirja
5. Tiedonkulun parantaminen puoluehallituksen ja piirijärjestöjen kesken
6. Periaateohjelman valmistelu- ja käsittelytapa

Puoluekokous 2007

1. Suomen vanhukset tarvitsevat hoivatakuun
2. Helsingin keskuspuistosta ja Helsinkipuistosta kansallinen kaupunkipuisto
3. Tavoite mikroyrittäjien aseman parantamiseen laatimalla mikroyrittäjäohjelma
4. Ydinvoiman tuotanto sidottava päästökiintiöihin
5. Sisäinen suvaus
6. Vihreä liitto toteuttamaan ohjelmiaan tietoyhteiskunnan saralla!
7. Puolueelle kahden puheenjohtajan malli

Puoluekokous 2006

1. Aloite ruuhkamaksuista
2. Vihreälle liitolle kanta fuusioenergian tutkimukseen
3. Kuntien ja valtion budjetit on suvattava
4. Vihreälle liitolle ohjeistus ruoka- ja juomatarjoiluista
5. Vihreä liitto toteuttamaan ohjelmiaan tietoyhteiskunnan saralla!

Puoluekokous 2005

1. Aloite vesilainsäädännön muuttamiseksi
2. Lautamiesten ikärajaa on nostettava
3. Metsälakialoite
4. Ihmiskauppa teemaksi Suomen EU-puheenjohtajakaudella
5. Hyvinvointitilinpidosta osa kunnallista päätöksentekoa
6. Puoluekokousaloite positiivisesta ympäristöverosta
7. Ilmastotullit Kioton sopimuksen ulkopuolisille teollisuusmaille
8. Oma elinkustannusindeksi 65 vuotta täyttäneille
9. Kohti tasa-arvoista asevelvollisuutta
10. Venäjänkielisen vähemmistön huomioiminen
11. Säilöönottokeskus lakkautettava
12. Puheenjohtajasta puheenjohtajiin
13. Varapuheenjohtajille näkyvämpi rooli Vihreässä liitossa
14. Vihreän liiton valmisteltava liikennepoliittinen ohjelma
15. Kyläkoulut
16. Yhtenäistetään Vihreän liiton jäsenyhdistysten jäsenmaksujärjestelmä

Puoluekokous 2004

1. Vihreä liitto tukee Metlan siirtoa Joensuuhun
2. Valtiollinen hiilitase – päästökaupan pitkän tähtäimen perusta
3. Kansallinen luonnonvarain tilinpito – ympäristöministeriöstä luonnonvarainministeriöksi
4. Kuntien tulee edistää nopeiden internet-yhteyksien luomista
5. Sähköyhtiöiden hinnoittelun tulee kannustaa sähkönsäästöön
6. Ei muovia kaatopaikoille
7. Esitys kuntien ja maakuntien tehtävien uudelleen jakamisesta sekä maakuntavaltuustojen valitsemisesta yleisillä vaaleilla
8. Vihreän liiton ohjelmatyötä uudistamaan pitää laatia strategia
9. Vapaaehtoinen lentovero
10. Lainsäädäntöesitysten suvaus