Ihmisoikeudet ja tasa-arvo

Puoluste­taan ihmisoi­keuksia ja tasa-arvoa

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Kaiken politiikan on perustuttava perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edistämiseen.

Meidän pitää kitkeä rasismi ja muu syrjintä Suomesta. Emme saa sulkea silmiä emmekä ovia maailmalta, vaan meidän tulee kantaa vastuumme myös globaalisti.

Suomen tulee tehdä feminististä politiikkaa, joka purkaa epätasa-arvon rakenteita ja tekee tilaa jokaisen ihmisen oikeudelle olla oma itsensä. On murskattava lasikattoja ja tehtävä loppu rasismille, syrjinnälle ja häirinnälle. On puututtava perusteettomiin palkkaeroihin ja lisättävä palkka-avoimuutta, jotta erot tulevat näkyviksi.

Tasa-arvo ei koske vain tänä päivänä elossa olevia ihmisiä. Julkisen vallan on kannettava vastuu siitä, että myös tulevien sukupolvien elämän edellytykset ja ihmisoikeudet turvataan.

Taataan yhdenver­taiset oikeudet kaikille

Vihreille yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä arvoja. Mikään yksittäinen ominaisuus ei saa määrittää yhteiskunnan silmissä yksilön arvoa tai ihmisyyttä.

Meidän on luotava Suomi, jossa ei ole meitä ja heitä, vaan yhdenvertaisia ihmisiä sukupuoleen, ihonväriin, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihin tahansa inhimilliseen ominaisuuteen katsomatta.

Yhdenvertaisuus ei toteudu itsestään.

Vihreät ajavat kaikille vapautta olla oma itsensä sekä eriarvoisuutta aiheuttavien yhteiskunnan valtarakenteiden purkamista.

Yhdenvertaisuus ei toteudu itsestään. Erityisesti on tuettava niitä ihmisiä, joiden mahdollisuuksia vähentävät ennakkoluulot, vaikeat olosuhteet tai heikko sosioekonominen tausta. Yhdenvertaisuutta voidaan edistää tarvittaessa erilaisten kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun avulla.

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että jokaisella on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan kaikilla elämän osa-alueilla. Vammaisten ihmisten oikeuksien turvaamisen perustana ovat esteetön ympäristö ja kommunikaatio, osallisuus, yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus. Vammaispalveluilla on oltava riittävät resurssit.

Samat oikeudet kaikille sukupuo­lille

Suomen ja koko maailman on oltava tasa-arvoinen paikka kaikille sukupuolille. Pari- ja perhesuhteita pitää kohdella lain edessä yhtäläisesti puolisoiden sukupuolesta riippumatta. Vihreät tunnistaa myös intiimisuhteiden moninaisuuden.

Perheiden moninaisuus on rikkaus, eikä ihmisiä tai perheitä pidä pakottaa ahtaisiin muotteihin.

Translakiin uudistuksen jälkeenkin jääneet puutteet on korjattava.Annetaan myös alaikäisille oikeus vahvistaa juridinen sukupuolensa. Otetaan käyttöön kolmas juridinen sukupuoli.

Suostumuksen puute tulee määritellä raiskauksen kriteeriksi.

Väkivaltaan perhe- ja lähisuhteissa on suhtauduttava vakavasti. On puututtava sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja kasvatettava poliisin, nuorisotoimen ja koulujen resursseja ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. 

Kitketään rasismi ja tunnuste­taan vähemmis­töjen oikeudet

Vihreät on antirasistinen puolue. Rasismin kitkeminen edellyttää paitsi arkipäivän rasismiin puuttumista myös yhteiskunnallista muutosta ja antirasistista politiikkaa, jolla puututaan rakenteelliseen rasismiin.

Rasismia ja ennakkoluuloja ylläpitäviä rakenteita ja asenteita on purettava aktiivisesti, ja järjestäytynyt rasismi on kiellettävä rikoslaissa.

Suomessa asuvien eri ryhmien oikeudet on turvattava ja tunnustettava. Meidän täytyy uudistaa kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma, toteuttaa romanipoliittinen ohjelma ja edistää kielivähemmistöjen oikeuksia.

Saamelaisia koskeva lainsäädäntö on säädettävä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien sopimuksen mukaiseksi. Saamelaiskäräjien asemaa ja toimintaa on vahvistettava, ja saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen on varmistettava. Ratifioidaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus eli niin sanottu ILO 169.

Lue lisää Vihreiden esittämistä toimista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi poliittisesta ohjelmasta.

Kannetaan globaalia vastuuta

Niin paljon kuin Suomessa onkin tehtävää, emme saa sulkea silmiä ja ovia heiltä, joiden asiat ovat paljon huonommin. Meidän täytyy myös osallistua äärimmäisen köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseen maailmassa. Kehitysyhteistyön määrärahat on nostettava YK:ssa määriteltyyn 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, ja Suomen on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen suunnatusta rahoituksesta köyhimmille maille.

Meidän on kohdeltava oikeudenmukaisesti myös niitä, jotka hakevat täältä turvaa. Suomen tulee auttaa hädässä olevia ihmisiä ja toteuttaa ihmisoikeuksia kunnioittavaa turvapaikkapolitiikkaa. Sitä on edistettävä Suomen lisäksi EU:n tasolla.

Paperittomille on tarjottava välttämätön terveydenhuolto ja toimeentulo sekä hätämajoitus.

Meidän on tuettava erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, kuten ihmiskaupan uhreja ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia. Paperittomille on tarjottava välttämätön terveydenhuolto ja toimeentulo sekä hätämajoitus. Turvallisia ja hallittuja reittejä tulla maahan on lisättävä, ja pakolaiskiintiö tulee nostaa vähintään 3 000 henkeen.

Jokaisella on oltava aito mahdollisuus perheenyhdistämiseen. Helpotetaan perheenyhdistämistä poistamalla tulo- ja aikarajat kansainvälistä suojelua saaneilta sekä kohtuullistamalla niitä muille.

On myös tärkeää kitkeä aggressiivinen verosuunnittelu EU:n ja kansainvälisen tason toimilla. On säädettävä yritysvastuulaki, joka velvoittaa yrityksiä välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.