Toimintasuunnitelma 2022

Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 21.11.2021

Johdanto

Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa. Vuonna 2022 edessä aluevaalit ja seuraavan vuoden eduskuntavaalien valmistelu. Tavoitteenamme on turvata suomalaisen hyvinvointivaltion kestävä tulevaisuus ja edistää reilua muutosta kohti parempaa, vihreämpää huomista.

Tavattoman pitkään työn alla ollut sote-uudistus on saatu vihdoin Marinin hallituksen toimesta toteutusvaiheeseen ja tammikuussa maassa järjestetään kokonaan uudet yleiset valtakunnalliset vaalit, aluevaalit. Käsillä on historiallinen järjestelmäuudistus ja kokonaan uusi suorilla vaaleilla valittava demokraattisen päätöksenteon taso. Hyvinvointialueiden perustamisen, sote-uudistuksen, ja Vihreiden aluevaalityön tavoitteena on heikoimmassa asemassa olevien palveluiden parantaminen, hyvinvointierojen kaventaminen sekä sote-järjestelmän kestävyyden turvaaminen väestön ikääntyessä. Edessä olevat muutokset aiheuttavat kuitenkin myös hämmennystä tunteita asukkaiden keskuudessa. Olemme monella tapaa uuden äärellä.

Viime vuosien turbulenssin keskellä ilmastokriisi, luontokato ja muut yhteiskuntamme suuret tulevaisuuskysymykset eivät ole hävinneet mihinkään. Jatkamme työtä ympäristön, koulutuksen, köyhyyden torjunnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden eteen joka päivä.Työtämme sitoo yhteen reilun muutoksen kattotavoite ja läpikeikkaa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustaminen. Tulevan vuoden aikana päätämme poliittisesta tavoiteohjelmastamme seuraavalle vaalikaudelle, ja valitsemme puolueen kärkiteemat vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten. Kärkiteemat jäsentävät työtämme, mutta eivät rajoita asioiden kirjoa, joiden puolesta toimimme.

Pidämme vihreät arvot kirkkaina ja edistämme vihreitä tavoitteita viisaasti ja pelottomasti. Tarjoamme toivoa ja tekoa ahdistuksen peittoamiseksi ja toimimme taantumuksen vastavoimana. Yhdessä kaikkien vihreästi ajattelevien kanssa muodostamme liikkeen, joka pystyy muuttamaan maailman suuntaa.

Jatkamme työtä vihreiden toimijoiden tuen vahvistamiseksi myös etätyön ja turvavälien oloissa. Kannustamme toisiamme ja huolehdimme yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikessa toiminnassamme. Panostamme koulutukseen, jaksamiseen ja toimiviin työtapoihin ja palveluun. Koronapandemia ei ole ohi, mutta rokotuskattavuuden kasvu ja yhteiskunnan avautuminen merkitsevät oletettavasti paluuta kohti kasvokkaiden kohtaamisten, suurten yleisötapahtumien ja lähityön yhteiskuntaa. Paluu perinteisempiin toimintatapoihin vaatii opettelua ja totuttelua. Haluamme kuljettaa mukana myös viime vuosien digiloikan myötä kertyneitä uusia oppeja ja taitoja.

Teemme vaikuttavaa vihreää politiikkaa kunnissa, uusissa aluevaltuustoissa, hallituksessa, eduskunnassa, Euroopan parlamentissa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Jaamme yhteiset vihreät tavoitteet kaikilla politiikan tasoilla ja muutamme teoillamme yhdessä maailmaa vihreämmäksi, joka päivä.

Vuoden 2022 painopisteet

Puolueen toiminnan painopiste on vuoden 2023 eduskuntavaaleihin valmistautumisessa. Tammikuun aluevaalien jälkeen tuemme uusien vihreiden aluevaltuutettujen työn käynnistymistä ja uuden päätöksentason organisoitumista ja verkostojen syntyä.

Puoluetoiminnan kehittämisessä keskitymme puolueen puolueen strategiasta johdettuun kolmeen pääteemaan: 1) vaalien voittamiseen ja maailman muuttamiseen, 2) puolueliikkeen vahvistamiseen ja vihreän kentän tukemiseen, ja 3) vihreiden toimijoiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja toimintakyvyn vahvistamiseen.

Ohjelmatyö ja puolueen työryhmät

Vuoteen sisältyy runsaasti ohjelmien valmistelua. Puoluevaltuuskunnassa hyväksytään kulttuuripoliittisen ohjelman päivitys, vesiensuojeluohjelma, liikennepoliittinen ohjelma, maaseutu- ja aluepoliittinen ohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma sekä maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Toukokuun puoluekokous hyväksyy uuden poliittisen tavoiteohjelman.

Ohjelmien luonnoksiin pyydetään kommentteja jäsenistöltä puoluevaltuuskunnan jäsenten välityksellä. Myös eduskuntaryhmä, puoluehallitus ja puolueen muut työryhmät osallistuvat ohjelmatyöhön. Ohjelmatyössä tehdään yhteistyötä myös puolueen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Ohjelmatyön ja työryhmien kehitys jatkuu. Vuonna 2022 panostetaan entistä enemmän puheenjohtajien ja työryhmäläisten perehdytykseen, ohjelmatyön avaamiseen kaikille jäsenille sekä työryhmien ja vihreiden poliitikkojen yhteistyön vahvistamiseen. Osa työryhmistä kokeilee avoimempia ja verkostomaisempia malleja järjestää työryhmän työ, jotta mukana voisi olla entistä laajempi joukko puolueen aktiiveja.

Järjestötoiminta ja organisaatio

Vihreää toimintaa vahvistetaan monipuolisesti ympäri Suomen. Vuonna 2022 kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että uuden aluehallinnon luominen vaikuttaa myös järjestötoimintaan ja tuo uusia paikallispäättäjiä. Aluevaalit ja eduskuntavaaleihin valmistautuminen luovat myös hyviä edellytyksiä ihmisten innostamiseksi mukaan toimintaan. Panostamme toimijoiden innostuksen ja osaamisen lisäämiseen sekä jaksamisen tukemiseen. Vihreän järjestötoiminnan tavoitteena on tarjota ihmisille nykyaikaisia ja kiinnostavia vaikuttamismahdollisuuksia, tietoa ja osaamista sekä yhteyksiä politiikkaan sen eri tasoilla. Tuemme toimijoitamme tekemään entistä vaikuttavampaa vihreää politiikkaa niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Työkaluina järjestö- ja vaikuttamistoiminnan vahvistamisessa käytetään puolueen strategian mukaisesti monipuolisia toiminnan mahdollisuuksia, ja lisäksi tiivistä ja tavoitteellista koulutusyhteistyötä Vihreä Opintokeskus Vision kanssa sekä tukea paikallispäättäjille, mukaan lukien uusien aluevaltuustojen jäsenet, ja yhdistystoimijoille.

Viestintä

Vuoden 2022 viestinnällinen päätehtävä on strategiaa tukeva, kohderyhmät tavoittava ja brändin mukainen viestintä vihreästä tehtävästä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Painopisteinä on vaaleihin liittyvä viestintä ja viestinnän kehittäminen kannattajatutkimuksen pohjalta.

Ulkoisessa viestinnässä tavoitellaan perinteisen median ja sosiaalisen median saumatonta yhteispeliä. Medianäkyvyyttä pidetään yllä aktiivisella yhteydenpidolla toimittajiin, vihreiden poliitikkojen mediavalmennuksilla ja pitämällä huolta siitä, että Vihreillä on kiinnostavaa, näkemyksellistä, rohkeaa ja tulevaisuuteen katsovaa sanottavaa julkisessa keskustelussa.

Some-viestinnässä uudistetaan sisältöstrategiaa, luodaan jatkuvasti uusia konsepteja ja pidetään yllä Vihreiden kykyä tarttua nopeasti kohderyhmiä liikuttaviin aiheisiin. Some-viestinnässä painotetaan visuaalisuutta, videotuotantoja, live-lähetyksiä ja uusien kanavien suunnitelmallista hyödyntämistä. Erityisenä painopisteenä on YouTube-kanavan rakentaminen kohti seuraavia eduskuntavaaleja.

Vuonna 2022 jatketaan jäsenviestinnän uudistamista ja luodaan viestinnän keinoin uusia osallistumisen mahdollisuuksia.

Eurooppalainen ja kansainvälinen toiminta

Eurooppalainen politiikka on vihreille osa normaalia poliittista toimintaa, jota tehdään kahdella tasolla yhtä aikaa: Suomessa ja Euroopan tasolla. Vihreät toimii aktiivisesti osana Euroopan vihreää puoluetta (European Green Party, EGP).

EGP:n sekä Euroopan parlamentin vihreän ryhmän työhön keskittyvä Eurooppa-työryhmä seuraa aktiivisesti eurooppalaista vihreää politiikkaa ja valmistelee vihreiden kannat EGP:n kokouksiin.

Europarlamentin suomalaisten vihreiden jäsenten ja puolueen vahvaan yhteistyöhön panostetaan, jotta mahdollisimman moni saadaan tietoiseksi EU-tasolla käytävästä keskustelusta ja osallistumaan siihen. Samalla kehitetään edelleen käytäntöjä, joilla ajetaan puolueelle tärkeitä asioita sekä ministerineuvostossa että Euroopan parlamentissa.

Vuonna 2022 kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä yhteistyötä Pohjoismaiden ja muiden lähimaiden vihreiden puolueiden kanssa. Vihreät pyrkii olemaan entistä aktiivisempi EGP:n toiminnassa. Vuoden 2022 aikana selvitetään mahdollisuutta järjestää Suomessa vihreä kesäyliopisto -tapahtuma vuonna 2023.

Eurooppa-työryhmän lisäksi kansainvälisiä suhteita ylläpitää vihreiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan työryhmä, joka keskittyy suhteisiin EU:n ulkopuolisten maiden ja Maailman vihreiden (Global Greens) kanssa.

Vaalikampanjat

Vuosi 2022 on aluevaalien jälkeen eduskuntavaaleihin valmistautumisen vuosi. Ehdokashankintaa ja kampanjan valmistelua tehdään keväästä lähtien.

Puolueen kattokampanjaa varten valmisteltava kampanjastrategia ja vaalibudjetti hyväksytään viimeistään kesäkuussa. Kattokampanjalla suunnnitellaan tukemaan kunkin piirin ja ehdokkaan omaa kampanjaa mahdollisimman joustavasti ja puoluetoimistolta tuotetaan keskitetysti materiaalia jokaisen vaalipiirin paikallisen kampanjan tukemiseen.

Talous

Vihreät Naiset ry:n tukiosuus on 5,85 % puolueavustuksesta, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n 3,81 %, Viite ry:n 0,6 % ja valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten yhteensä 0,685 %, josta 10 000 € maksetaan Vihreät vaivaiset ry:lle ja loppuosa jaetaan muille yhdistyksille hankesuunnitelmien ja jäsenmäärien pohjalta.

Piirijärjestöille maksetaan 5 % puolueavustuksesta suorana tukena sekä erillinen työntekijätuki. Piirijärjestöjen suora tuki kohdennetaan piirijärjestöille siten, että jokaiselle piirijärjestölle on 7 500 euron suuruinen perustuki ja loppuosa jaetaan jäsenmäärien suhteessa.