Toiminta­suun­ni­telma 2023

Hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 27.11.2022

Johdanto

Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa, jotta elämä maapallolla voi kukoistaa. Vuosi 2023 on eduskuntavaalien vuosi.

Vaaleihin suunnataan kriisien täyttämien vuosien keskeltä. Vihreiden päämääränä on toimia majakkana sumun keskellä ja johdattaa Suomi toivoa, ratkaisuja ja turvaa tarjoavalle reitille eteenpäin.

Vaaleissa ratkaistaan, käännetäänkö kelkka kohti fossiilitalouteen nojaavaa menneisyyttä vai turvallista tulevaisuutta. Jatkamme vaaleissa sitkeää työtämme ympäristön, koulutuksen ja köyhyyden torjunnan eteen. Edistämme työllisyyttä ja kestävää taloutta. Kamppailussa yhteiskunnan perusarvoista seisomme ihmisarvon, oikeusvaltion, yhteiskunnan altavastaajien ja globaalin vastuun puolella, emmekä anna periksi pelon ja valheiden lietsonnalle.

Tuemme vihreitä toimijoita, ehdokkaita ja poliitikkoja. Kannustamme toisiamme ja huolehdimme yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikessa toiminnassamme. Panostamme koulutukseen, jaksamiseen ja toimiviin työtapoihin ja palveluun.

Vihreisiin ovat tervetulleita kaikki ja meidän joukossamme jokainen voi olla oma itsensä. Arvostamme vihreiden toimijoiden moninaisuutta. Meitä sitovat yhteen yhteiset vihreät tavoitteet kaikilla politiikan tasoilla.

Kutsumme kaikki vihreitä arvoja kannattavat mukaan työhön paremman huomisen puolesta.

Vuoden 2023 painopisteet

Puolueen toiminnan painopiste on kevään eduskuntavaaleissa. Toiminta keskitetään vaalityöhön, sillä vaaleissa ratkaistaan vihreiden arvojen paino politiikassa seuraavina vuosina. Samalla tuemme alue- ja kunnanvaltuutettujen työtä entistä useamman työntekijän voimin.

Loppuvuotta 2023 hallitsee valmistautuminen uuteen vaalikauteen ja sen haasteisiin:

• Vaalien jälkeen puolue laatii päivitetyn toimintasuunnitelman ja budjetin, jossa toiminta mitoitetaan vaalituloksen mukaisiin resursseihin.

• Puoluekokouksen 2023 myötä käynnistetään puolueen seuraavan strategian laatiminen osallistamalla vihreät toimijat tulevaisuuden suunnitteluun.

Ohjelmatyö ja puolueen työryhmät

Vuoteen sisältyy runsaasti ohjelmien valmistelua. Puoluevaltuuskunnassa hyväksytään eduskuntavaaliohjelma, elinkeinopoliittinen ohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, tiedepoliittinen ohjelma, ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma sekä oikeuspoliittinen ohjelma. Kesäkuun puoluekokouksessa valittava uusi puoluevaltuusto voi lisäksi täydentää työohjelmaa. Syksyllä 2023 tehdään uusi työohjelma, jossa päätetään tulevien vuosien ohjelmatyöstä.

Ohjelmien luonnoksiin pyydetään kommentteja jäsenistöltä puoluevaltuuston jäsenten välityksellä. Myös eduskuntaryhmä, puoluehallitus ja puolueen muut työryhmät osallistuvat ohjelmatyöhön. Ohjelmatyössä tehdään yhteistyötä myös puolueen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Uusi puoluehallitus nimeää loppuvuonna tarvittavat työryhmät. Nykyisten työryhmien toimikausi jatkuu siihen asti.

Ohjelmatyön ja työryhmien kehitys jatkuu. Vuonna 2023 panostetaan entistä enemmän puheenjohtajien ja työryhmäläisten perehdytykseen, ohjelmatyön avaamiseen kaikille jäsenille sekä työryhmien ja vihreiden poliitikkojen yhteistyön vahvistamiseen. Osa työryhmistä jatkaa ja kehittää avoimempia ja verkostomaisempia malleja järjestää työryhmän työ, jotta mukana voisi olla entistä laajempi joukko puolueen aktiiveja. Vuonna 2023 etsitään myös uusia ohjelmatyön digitalisoinnin työkaluja ja tapoja.

Järjestötoiminta ja organisaatio

Vihreää toimintaa vahvistetaan monipuolisesti ympäri Suomen. Vihreän järjestötoiminnan tavoitteena on tarjota ihmisille nykyaikaisia ja kiinnostavia vaikuttamismahdollisuuksia, tietoa ja osaamista sekä yhteyksiä politiikkaan sen eri tasoilla. Eduskuntavaalit luovat hyviä edellytyksiä ihmisten innostamiseksi mukaan toimintaan ja tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia olla mukana vaalityössä ja vihreämmän Suomen rakentamisessa.

Panostamme edelleen toimijoiden innostuksen ja osaamisen lisäämiseen sekä jaksamisen tukemiseen. Tuemme toimijoitamme tekemään entistä vaikuttavampaa vihreää politiikkaa niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Työkaluina järjestö- ja vaikuttamistoiminnan vahvistamisessa käytetään puolueen strategian mukaisesti monipuolisia toiminnan mahdollisuuksia, ja lisäksi tiivistä ja tavoitteellista koulutusyhteistyötä Vihreä Opintokeskus Vision kanssa sekä tukea paikallis- ja aluepäättäjille ja yhdistystoimijoille. Menetelmiä toimijoiden tukemiseksi ja verkostoimiseksi kehitetään.

Viestintä

Kevään 2023 viestinnällinen päätehtävä on kampanjastrategiaa tukeva, kohderyhmät tavoittava ja brändin mukainen viestintä vihreästä vaihtoehdosta Suomen suunnaksi eduskuntavaalikamppailussa.

Vaalien jälkeen edessä on puolueen viestinnällisen tilanteen uudelleenarviointi uudessa asetelmassa – uuden eduskuntaryhmän, uuden vaalikauden, puoluekokouksen ja puolueen sen hetkisen aseman (oppositiossa tai hallituksessa) pohjalta. Tämän arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat päivitykset puolueen viestintästrategiaan.

Ulkoisessa viestinnässä tavoitellaan perinteisen median ja sosiaalisen median saumatonta yhteispeliä. Hyvää mediayhteistyötä pidetään yllä aktiivisella yhteydenpidolla toimittajiin ja pitämällä huolta siitä, että Vihreillä on kiinnostavaa, näkemyksellistä, rohkeaa ja tulevaisuuteen katsovaa sanottavaa julkisessa keskustelussa.

Some-viestinnässä luodaan jatkuvasti uusia konsepteja ja pidetään yllä Vihreiden kykyä tarttua nopeasti kohderyhmiä liikuttaviin aiheisiin. Some-viestinnässä painotetaan visuaalisuutta, videotuotantoja, live-lähetyksiä ja uusien kanavien suunnitelmallista hyödyntämistä.

Vuonna 2023 jatketaan jäsenviestinnän uudistamista ja luodaan viestinnän keinoin uusia osallistumisen mahdollisuuksia.

Eurooppalainen ja kansainvälinen toiminta

Eurooppalainen politiikka on vihreille osa normaalia poliittista toimintaa, jota tehdään kahdella tasolla yhtä aikaa: Suomessa ja Euroopan tasolla. Vihreät toimii aktiivisesti osana Euroopan vihreää puoluetta (European Green Party, EGP).

EGP:n sekä Euroopan parlamentin vihreän ryhmän työhön keskittyvä Eurooppa-työryhmä seuraa aktiivisesti eurooppalaista vihreää politiikkaa ja valmistelee vihreiden kannat EGP:n kokouksiin.

Europarlamentin suomalaisten vihreiden jäsenten ja puolueen vahvaan yhteistyöhön panostetaan, jotta mahdollisimman moni saadaan tietoiseksi EU-tasolla käytävästä keskustelusta ja osallistumaan siihen. Samalla kehitetään edelleen käytäntöjä, joilla ajetaan puolueelle tärkeitä asioita sekä ministerineuvostossa että Euroopan parlamentissa.

Vuonna 2023 kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä yhteistyötä Pohjoismaiden ja muiden lähimaiden vihreiden puolueiden kanssa. Vihreät pyrkii olemaan entistä aktiivisempi EGP:n toiminnassa. Yhteistyötä hallituksessa olevien vihreiden puolueiden välillä jatketaan ja tiivistetään. Vuoden 2023 aikana valmistellaan 2024 Suomessa järjestettävää vihreä kesäkoulu -tapahtuma

Eurooppa-työryhmän lisäksi kansainvälisiä suhteita ylläpitää vihreiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan työryhmä, joka keskittyy suhteisiin EU:n ulkopuolisten maiden ja Maailman vihreiden (Global Greens) kanssa.

Vaalikampanjat

Puolueen toiminnan painopiste on alkuvuonna kevään eduskuntavaaleissa. Kaikki toiminta keskitetään vaalityötä varten, sillä vaaleissa ratkaistaan vihreiden arvojen paino politiikassa seuraavina vuosina.

Loppuvuonna valmistellaan tammikuun 2024 presidentinvaaleja. Ehdokas nimetään puoluevaltuustossa tai valtuuston päätöksellä kesäkuun puoluekokouksessa.

Vuoden kuluessa käynnistyy myös toukokuun 2024 eurovaalien valmistelu. Merkittävä osa ehdokkaista nimetään jo vuoden 2023 kuluessa.

Talous

Puolueen talouden perusta vaalikaudelle 2023–2027 määräytyy eduskuntavaalituloksen pohjalta. Tätä koskevat johtopäätökset ja päivitykset talousarvioon tehdään puoluehallituksessa ja puoluevaltuustossa vaalituloksen selvittyä. Puoluevaltuusto hyväksyy toukokuussa päivitetyn budjetin.

Vaalikaudella 2019–2023 Vihreät Naiset ry:n tukiosuus on 5,85 % puolueavustuksesta, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n 3,81 %, Viite ry:n 0,6 % ja valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten yhteensä 0,685 %, josta 10 000 € maksetaan Vihreät vaivaiset ry:lle ja loppuosa jaetaan muille yhdistyksille jäsenmäärien ja hankeavustusten pohjalta. Piirijärjestöille maksetaan 5 % puolueavustuksesta suorana tukena sekä erillinen työntekijätuki. Piirijärjestöjen suora tuki kohdennetaan piirijärjestöille siten, että jokaiselle piirijärjestölle on 7 500 euron suuruinen perustuki ja loppuosa jaetaan jäsenmäärien suhteessa.