Toiminta­suun­ni­telma 2024

Hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 25.11.2023

Johdanto

Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa, jotta elämä maapallolla voi kukoistaa. Vuosi 2024 on presidentinvaalien ja Euroopan parlamentin vaalien vuosi. Vihreiden tavoitteena on Suomen ensimmäinen vihreä presidentti, kolme vihreää europarlamentaarikkoa sekä vahva kannatusvire vuoden 2025 kunta- ja aluevaaleihin.

Vuoteen 2024 suunnataan maailmanpoliittisesti epävakaassa tilanteessa, jossa globaalit jännitteet kasvavat ja niiden vaikutukset Suomeen ovat epävarmoja. Ilmastokriisin kello tikittää ja armonaika on käytetty aikaa sitten. Vihreiden tehtävä on toimia luotsialuksena karikoiden keskellä ja johdattaa Suomi toivoa, ratkaisuja ja turvaa tarjoavalle väylälle tulevaisuuteen.

Presidentinvaaleissa teemme puolueena kaikkemme, jotta Pekka Haavisto on Suomen seuraava presidentti. Eurovaaleissa puolestaan ratkaistaan Euroopan ilmastopolitiikan ja luontokadon torjunnan suunta. Käännetäänkö kelkka kohti fossiilitalouteen nojaavaa, luontoa tuhoavaa menneisyyttä vai turvallista tulevaisuutta? Yhtenäinen ja toimintakykyinen Eurooppa on myös globaalin vakauden ja turvallisuuden paras puolustaja.

Jatkamme vaaleissa sitkeää työtämme ympäristön, ihmisoikeuksien ja vahvan, yhtenäisen Euroopan puolesta. Kamppailussa eurooppalaisista perusarvoista seisomme ihmisarvon, oikeusvaltion, yhteiskunnan altavastaajien ja globaalin vastuun puolella.

Tuemme vihreitä toimijoita, ehdokkaita ja poliitikkoja. Kannustamme toisiamme ja huolehdimme yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikessa toiminnassamme. Panostamme koulutukseen, jaksamiseen ja toimiviin työtapoihin ja palveluun.

Vihreisiin ovat tervetulleita kaikki ja meidän joukossamme jokainen voi olla oma itsensä. Arvostamme vihreiden toimijoiden moninaisuutta. Meitä sitovat yhteen yhteiset vihreät tavoitteet kaikilla politiikan tasoilla. Vihreät on rohkea liike, joka kokoaa ihmisiä yhteen laajasti joka rintamalta.

Kutsumme kaikki vihreitä arvoja kannattavat mukaan työhön paremman huomisen puolesta.

Vuoden 2024 painopisteet

Puolueen toiminnan painopiste on alkuvuodesta presidentinvaaleissa ja keväällä eurovaaleissa. Kunta- ja aluevaaleihin valmistautuminen aloitetaan ajoissa kevään puolella, ja se hallitsee loppuvuotta vahvasti.

Puolueen työntekijäresurssit, ja myös taloudelliset resurssit, ovat olennaisesti pienemmät kuin aiemmin. Tämän taustalla on vuoden 2023 eduskuntavaalitappio ja sen myötä kolmanneksella pienentynyt puoluetuki. Tämän myötä keskustoimiston työntekijämäärä on pudonnut kolmanneksella, olennaisin leikkaus kohdistui puolueen viestintään, josta poistui yli puolet työntekijäresurssista.

Myös piireissä ja valtakunnallisissa järjestöissä, kaupungeissa ja hyvinvointialueilla työntekijöiden toimenkuvat ovat pirstaleisempia eikä resursseja esimerkiksi vaalityöntekijöiden palkkaamiseen ole samalla tavalla kuin edellisellä vaalikaudella.

Resurssien vähentyminen otetaan huomioon kaikessa toiminnassa, ja monet asiat on tehtävä eri tavalla kuin mihin on totuttu. Puolueelta vaaditaan myös aiempaa vahvempaa vapaaehtoistyön johtamista, sillä vapaaehtoisten panos tulee seuraavina vuosina olemaan korvaamaton.

Henkilöstöjohtamisen painopisteenä on tehtävänkuvien vakiinnuttaminen ja tasapainottaminen, työssä väsymistä ja kuormittumista ennaltaehkäisevä työ sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen muutosneuvottelujen jäljiltä.

Vuosi 2024 on myös Vihreän strategian vuosi. Strategia hyväksytään puoluekokouksessa syksyllä ja sen tekemiseen ja myöhemmin toteuttamiseen osallistetaan laajasti koko puoluekenttää.

Ohjelmatyö ja puolueen työryhmät

Vuoteen sisältyy runsaasti ohjelmien valmistelua. Puoluevaltuustossa hyväksytään oikeuspoliittinen ohjelma, eurovaaliohjelma, kaupunkipoliittinen ohjelma, sote- ja pelastustoimi -ohjelma sekä talouspoliittinen ohjelma. Näiden lisäksi käsittelyyn voidaan ottaa lyhyempiä avaustyyppisiä ohjelmallisia papereita. Muita ohjelmapapereita on myös valmistelussa vuoden kuluessa.

Ohjelmien luonnoksiin pyydetään kommentteja jäsenistöltä puoluevaltuuston jäsenten välityksellä. Myös eduskuntaryhmä, puoluehallitus ja puolueen muut työryhmät osallistuvat ohjelmatyöhön. Ohjelmatyössä tehdään yhteistyötä myös puolueen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Vuoden alussa nimetään ohjelmatyön kehittämisryhmä, joka paneutuu entistä enemmän puheenjohtajien ja työryhmäläisten perehdytykseen, ohjelmatyön avaamiseen kaikille jäsenille, digitalisoinnin lisähyödyntämiseen sekä työryhmien ja vihreiden poliitikkojen yhteistyön vahvistamiseen.

Vuoden 2023 syksyllä nimetään seitsemän työryhmää. Kolme näistä tekee ohjelman: kaupunkipoliittinen, sosiaali- ja terveyspoliittinen sekä talouspoliittinen. Neljä muuta työryhmää nimetään lisäksi erillisillä tehtävänkuvauksilla: ulko- ja turvallisuuspoliittinen, ilmasto- ja ympäristöpoliittinen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- sekä syväteknologiatyöryhmä. Istuva Eurooppa-työryhmä jatkaa työtään eurovaaleihin asti, jonka jälkeen laitetaan hakuun uusi työryhmä. Vuoden 2024 aikana nimetään ohjelmasyklin mukaisesti lisäksi työelämäpoliittinen ja koulutuspoliittinen työryhmä.

Järjestötoiminta ja organisaatio

Vihreän järjestötoiminnan tavoitteena on tarjota ihmisille mahdollisuuksia konkreettiseen toimintaan, nykyaikaisia ja kiinnostavia vaikuttamismahdollisuuksia, tietoa ja osaamista sekä yhteyksiä politiikkaan sen eri tasoilla. Presidentinvaalit sekä europarlamenttivaalit luovat edellytyksiä ihmisten innostamiseksi mukaan poliittiseen toimintaan ja tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia osallistua vaalityöhön vihreämmän Suomen ja Euroopan rakentamiseksi.

Puolueen resurssein kaventuminen eduskuntavaalitappion myötä lisää entisestään luottamustoimijoiden sitoutumisen ja vapaaehtoistyön merkitystä. Vihreää toimintaa vahvistetaan monipuolisesti ympäri Suomen. Vuoden 2024 aikana aloitetaan valmistautuminen 2025 pidettäviin kunta- ja aluevaaleihin. Tämä vaatii aktiivista järjestö- ja vapaaehtoisverkostoa koko valtakunnan tasolla.

Panostamme edelleen toimijoiden innostuksen ja osaamisen lisäämiseen sekä jaksamisen tukemiseen. Tuemme toimijoitamme tekemään entistä vaikuttavampaa vihreää politiikkaa niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Työkaluina järjestö- ja vaikuttamistoiminnan vahvistamisessa käytetään muun muassa tavoitteellista koulutusyhteistyötä Vihreä Opintokeskus Vision kanssa sekä systemaattista viestintää puoluetoimiston ja järjestökentän välillä sekä pyritään kehittämään kunta- ja aluepäättäjien sekä yhdistystoimijoiden keskinäistä verkostoitumista ja tiedonvaihtoa.

Puolueen strategia uusitaan vuoden 2024 aikana. Strategian tavoitteena on erityisesti luoda pohjaa entistä vaikuttavamman ja toimivamman järjestöorganisaation kehittämiselle. Strategian laatiminen ja toteuttaminen tehdään osallistavana prosessina, joka jo itsessään vahvistaa järjestökentän osaamista ja toimijoiden motivaatiota kehittää vihreää organisaatiota nyt ja jatkossa.

Viestintä

Kevään 2024 viestinnällinen päätehtävä on oppositiostrategiaa ja Eurovaalien kampanjastrategiaa tukeva, kohderyhmät tavoittava ja brändin mukainen viestintä vihreästä vaihtoehdosta.

Eurovaalien jälkeen edessä on kunta- ja aluevaalien kampanjan valmistelu ja rakentaminen. Kunta- ja aluevaalien kampanjastrategian perusteella tehdään tarvittavat päivitykset puolueen viestintästrategiaan syyskauden alkupuolella.

Ulkoisessa viestinnässä tavoitellaan perinteisen median ja sosiaalisen median saumatonta yhteispeliä. Hyvää mediayhteistyötä pidetään yllä aktiivisella yhteydenpidolla toimittajiin ja pitämällä huolta siitä, että Vihreillä on kiinnostavaa, näkemyksellistä, rohkeaa ja tulevaisuuteen katsovaa sanottavaa julkisessa keskustelussa.

Some-viestinnässä luodaan tarpeen mukaan uusia konsepteja ja pidetään yllä Vihreiden kykyä tarttua nopeasti kohderyhmiä liikuttaviin aiheisiin. Some-viestinnässä painotetaan visuaalisuutta, videotuotantoja ja uusien kanavien suunnitelmallista hyödyntämistä.

Vuonna 2024 jatketaan jäsenviestinnän kehittämistä vähentyneiden resurssien tilanteessa ja luodaan uusia osallistumisen mahdollisuuksia.

Eurooppalainen ja kansainvälinen toiminta

Eurooppalainen politiikka on vihreille osa normaalia poliittista toimintaa, jota tehdään kahdella tasolla yhtä aikaa: Suomessa ja Euroopan tasolla. Vihreät toimii aktiivisesti osana Euroopan vihreää puoluetta (European Green Party, EGP).

EGP:n sekä Euroopan parlamentin vihreän ryhmän työhön keskittyvä Eurooppa-työryhmä seuraa aktiivisesti eurooppalaista vihreää politiikkaa ja valmistelee vihreiden kannat EGP:n kokouksiin.

Europarlamentin suomalaisten vihreiden jäsenten ja puolueen vahvaan yhteistyöhön panostetaan, jotta mahdollisimman moni saadaan tietoiseksi EU-tasolla käytävästä keskustelusta ja osallistumaan siihen.

Vuonna 2024 jatketaan hyvin alkanutta yhteistyön tiivistämistä Pohjoismaiden ja muiden lähimaiden vihreiden puolueiden kanssa. Vihreät pyrkii olemaan entistä aktiivisempi EGP:n toiminnassa ja aktivoimaan paikallispäättäjiä EGP:n kunta- ja aluevaltuutettujen verkostoon (Local Councillors Network).

Eurooppa-työryhmän lisäksi kansainvälisiä suhteita ylläpitää vihreiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan työryhmä, joka keskittyy suhteisiin EU:n ulkopuolisten maiden ja Maailman vihreiden (Global Greens) kanssa.

Vaalikampanjat

Vuosi 2024 on kaksien vaalien vuosi.

Tammi-helmikuun presidentinvaaleissa puolue tukee Pekka Haaviston kampanjaa. Haaviston ehdokkuutta tuetaan niin rahallisesti kuin käytännön toimin. Vihreiden kenttää aktivoidaan kampanjan tueksi ja vihreän organisaation osaamista hyödynnetään kampanjaorganisaation rinnalla. Eduskuntavaaleissa koetun tappion myötä tehdyt taloudelliset sopeutukset johtavat kuitenkin siihen, ettei presidentinvaalikampanjaan voida ohjata niin paljon työntekijävoimia kuin moni toivoisi tai odottaisi. Tämä asettaa vapaaehtoisorganisaatiolle entistä kovemmat odotukset. Vihreiden osallistuessa Haaviston kampanjaan pyritään mahdollisimman pitkälle käyttämään kampanjan tunnuksia ja välttämään puoluetunnusten liputtamista. Näin varmistetaan kampanjan avoimuus kaikille puoluekannasta riippumatta. Presidentinvaalien jälkeen kampanjaan mukaan tulleita ihmisiä kutsutaan ja kannustetaan mukaan vihreiden toimintaan.

Kesäkuussa käydään Euroopan parlamentin vaalit. Eurovaalivalmistautuminen on aloitettu jo edellisen vuoden aikana, mutta ehdokashankinta ja kampanjasuunnittelu levittäytyy molemmille vuosille. Vihreillä on Euroopan parlamentissa kolme paikkaa. Suomi saa europarlamenttiin 2024 vaalien myötä yhden lisäpaikan ja Vihreät tavoittelee kolmen paikan säilyttämistä. Vihreiden ehdokaslista on monimuotoinen ja edustava 20 hengen otos, josta mahdollisimman moni vihreät arvot tavalla tai toisella jakava suomalainen löytää itselleen sopivan ehdokkaan. Piirijärjestöjen resurssit ovat eduskuntavaalien jäljiltä kavenneet ja edessä on kunta- ja aluevaalit. Näin piirien eurovaalikampanjan tulee tähdätä ehdokkaiden kampanjoiden tukemiseen siten, että ehdokkaille järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, mahdollisuuksia tulla “valmiiseen pöytään”. Onnistunut eurovaalikampanja edellyttää maantieteellisesti mahdollisimman laajoja kampanjoita kaikilta ehdokkailta.

Kampanjatyöryhmä valitsee kampanjan temaattiset kärjet. Näiden pohjalta puolueen Eurooppa-työryhmä valmistelee eurovaaliohjelman, joka hyväksytään puoluevaltuuston kokouksessa helmikuussa. Poliittinen suunnittelija edustaa Vihreitä Euroopan vihreiden (EGP) vaaliohjelmatyöryhmässä ja kampanjapäällikkö kampanjatyöryhmässä. EGP:n kampanjamateriaaleja käytetään kotimaisessa kampanjassa, jos/kun se katsotaan hyödylliseksi.

Vuonna 2025 on kunta- ja aluevaalit, joiden valmistelu tapahtuu pitkälti toimintavuoden aikana. Aluevaalit järjestetään toista kertaa ikinä, ensimmäistä kertaa omalla paikallaan ja ehdokashankinta näiden molempien vaalien osalta tulee olemaan koko puolueelle suuri ponnistus ja suurin yksittäinen vaalitulosta määrittävä teko.

Vuonna 2024 käydään kolmet vihreille tärkeät vaalit. Syksyllä 2024 käydään edustajistovaalit mm. HYYssa ja TREYssa sekä kaikissa opiskelijakunnissa. Nämä vaalit ovat viimeiset ennen yhteiseen sykliin siirtymistä, jolloin vuonna 2025 kaikissa Suomen ylioppilaskunnissa käydään vaalit samanaikaisesti. Vihreät tunnistavat edustajistovaalien merkityksen ja tukevat ylioppilas- ja opiskelijakuntien vihreitä listoja esimerkiksi sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Talous

Puolueen talouden perusta vaalikaudelle 2023–2027 määräytyy vuoden 2023 eduskuntavaalituloksen pohjalta. Kehyskaudella 2023-2027 pyritään hankalasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta rakentamaan maltillinen taloudellinen puskuri kassavirtaongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Vuosina 2024–2027 Vihreät Naiset ry:n tukiosuus on 5,52 % puolueavustuksesta, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n 3,60 %, Viite ry:n 0,57 % ja Vihreät vaivaiset ry:n 0,27 %. Muita valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä tuetaan erikseen. Piirijärjestöille maksetaan 5 % puolueavustuksesta suorana tukena sekä erillinen työntekijätuki. Piirijärjestöjen suora tuki kohdennetaan piirijärjestöille siten, että 40 % tuesta jaetaan tasan kaikille 12 piirijärjestölle ja 60 % jaetaan jäsenmäärien suhteessa. Lisäksi suurten kaupunkien kunnallisjärjestöjen tukeen varataan 50 000 euroa.