Tomorrow Finland will be green

 The municipal elections are underway – vote for the Greens!

Together, we can create a sustainable future through the municipal elections.

The Greens are working to maintain a healthy planet for future generations. We promote an equal, secure and just future. We defend the climate, nature and people against greed and short-sighted actions.

We give a voice to those who are otherwise not heard – to nature, animals and future generations – and ensure that those in vulnerable positions can make their voices heard.

If only we can decide to work together, we can achieve anything. You can decide what kind of future awaits us.

Tomorrow, Finland will be green. 💚

Find your Green candidate here: https://www.greens.fi/candidates/

✅ You can vote in the municipal elections in your municipality if you are a citizen of an EU country, Norway or Iceland, or if you have lived in the municipality for the last two years. The rules can be found here: https://vaalit.fi/en/information-about-the-municipal-elections-in-different-languages

✅ You can vote in advance at any advance polling station in Finland.

✅ You need only to bring personal identification with you.

✅ Remember safety during the Covid-19 pandemic: wear a face mask, keep a safe distance from others, and use hand sanitiser.

✔️ Advance voting for municipal elections in Finland: 26 May to 8 June 2021

✔️ Advance voting abroad: 2–5 June 2021

✔️ The actual election day is Sunday 13 June.

The goals of the Greens

Protecting the environment and climate

Halting climate change and the loss of biodiversity, and protecting animal rights. Acting decisively before climate change and the mass extinction of species get out of control. Replacing fossil fuels with renewables, increasing the amount of carbon sinks, and increasing investments in rail transport.

Investing in education

Education is an investment in the future. Providing everyone with a good early childhood education, primary education and secondary education. Investing in higher education and lifelong learning to strengthen skills and culture.

Tackling poverty and inequality

A fair society keeps everyone on board. Introducing basic income and improving social and health services. Ensuring that the family leave model is equal and flexible. Combating deprivation, developing services for the most vulnerable and making employment easier.

Defending human rights and equality

Human rights are everyone’s right. All policies must be based on respect for and promotion of fundamental and human rights. Breaking through glass ceilings and eradicating racism, discrimination and harassment. Not turning our back on the wider world but instead bearing our global responsibilities.

Securing a good life for everyone

Everyone has the right to wellbeing, regardless of background or wealth. Improving access to social and health services, ensuring rapid access to mental health services and guaranteeing free contraception for young people nationwide. Supporting those who are in need of help.

Making change fair

Our wellbeing must have a sustainable basis and our harmful emissions must be reduced, but in a fair manner. Reducing emissions, poverty and inequality, while ensuring that the most vulnerable are taken care of. At the same time, creating new jobs and promoting exports with green solutions.

You can read more about the Greens’ goals in the municipal elections in English here: https://www.greens.fi/goals-and-themes/municipal-election-programme/

We can do anything if only we decide to. Join us in making the future green!

– Maria Ohisalo, chair of the Greens

 

Ihttin Suopma lea ruoná

Gielddaválggat leat dál joođus – jienas Ruonáid!

Gielddaválggain sáhttit ovttas hukset bistevá boahttevuođa.

Mii ruonát bargat, vai boahttevaš sohkabuolvvaide báhcá ealas eananspábba. Ovddidit dásseárvosašš, dorvvolaš  ja vuoiggalaš  boahttevuođđa. Bealuštit dálkkádaga, luonddu ja olbmuid vuovdnáivuođđa ja oanehis áiggi ávkki vuostá.

Addit jiena daidda, geaid jietna ii muđui gullo – lundui, elliide ja boahttevaš  sohkabuolvvaide – ja sihkkarastit, ahte sii geat leat heajumus dilis ožžot jienaset gullosii.

Mii nagodit ovttas masa fal, go mearridit nu. Don sáhtát mearridit, makkár ihttáš mis lea ovddabealde.

Ihttin Suopma lea ruoná.

Gávnna iežat Ruoná evttohasa dáppá: https://www.greens.fi/candidates

✅ Sáhtát jienastit iežat ruovttugieldda gielddaválggain, juos leat EU-riikka, Norgga dahje Islándda riikkavuloš dahje leat ássan gielddas maŋimuš guokte jagi – dárkkis njuolggadusaid dáppe: https://vaalit.fi/en/information-about-the-municipal-elections-in-different-languages

✅ Sáhtát jienastit ovddalgihtii man fal ovdajienastanbáikkis Suomas.

✅ Dárbbašat fárrui dušše persovdnaduođaštusa.

✅ Muitte koronadorvvolašvuođa – váldde fárrui ámadeadjomáskka, doala dorvogaskkaid ja geavat giehtadesiboahtala.

✔️ Gielddaválggaid ovdajienasteapmi ruovtturiikkas: 26.5.–8.6.2021

✔️ Ovdajienasteapmi olgoriikkain: 2.–5.6.2021

✔️ Aitosaš válgabeaivi lea sotnabeaivve 13.6.

 

Ruonáid ulbmilat

Gáhttet birrasa ja dálkkádaga

Bissehit dálkkádatnuppástusa ja luonddu máŋggabealatvuođa geahppáneami, dorvvastit elliid vuoigatvuođaid. Doaibmat ovdal go dálkkádatnuppástus ii leat šat hálddašeamis ja šlájat nohket ovttaheapmin. Buhttet fossiillalaččaid ođasmuvvin, lasihit čitnanjieluid ja bidjat návccaid ruovdegeainnuide.

Bidjat návccaid skuvlejupmái

Skuvlejupmi lea investeren, man ala hukset boahttevuođa. Addit buohkaide buorre árrabajásgeassima, vuođđoskuvlejumi ja nuppi dási dutkosa. Bidjat návccaid allaoahpahussii ja čađa eallima oahppamii, mat nannejit máhtolašvuođa ja čuvgehusa.

Eastadit geafivuođa ja sierraárvosašvuođa

Vuoiggalaš servodagas doallat buot olbmuid fárus. Váldit atnui vuođđoboađu ja divvut sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid. Sihkkarastit, ahte bearašfriijamálle lea dásseárvosaš ja heivehan láhkai. Eastadit oasehisvuođa, ovdánahttit bálvalusaid heajumus dili olbmuide ja álkidahttit barggu oažžuma.

Bealuštit olmmošvuoigatvuođaid ja dásseárvvu

Olmmošvuoigatvuođat gullet buohkaide. Buot politihkka galgá vuođđuduvvat vuođđo- ja olmmošvuoigatvuođaid gudnejahttimii ja ovddideapmái. Cuvket lássagáhtuid ja eastadit rasismma, olggušteami ja heađušteami. Eat gidde čalmmiid dahje uvssaid máilmmis, baicce guoddit maid globála ovddasvástádusa.

Dorvvastit juohkehažžii buori eallima

Buohkain lea riekti buresveadjimii duogáža dahje jábálašvuođas fuolakeahttá. Buoridit sosiála- ja dearvvasvuođabálvalusaid fidnema, dorvvastit jođánis beassama mielladearvvasvuođabálvalusaide ja dáhkidit nuoraide nuvttá eastadeami olles riikkas. Doarjut olbmuid, geaid iežas návccat eai reahkká.

Dahkat nuppástusas vuoiggalačča

Min buresveaju galgá fidnet bistevaš vuođu ala ja luoitimiid galgá fidnet luoitit vulos, muhto vuoiggalaččat. Geahpedit luoitimiid, geafivuođa ja eahpedásseárvvu, muhto sihkkarastit ahte dan eai šatta máksit sii geat leat heajumus dilis. Láhčit seammás saji ođđa bargosajiide ja eksportii ruoná čovdosiiguin.

Sáhtát lohkat eambbo Ruonáid gielddaválggaid ulbmiliid birra eaŋgalasgillii dáppe: https://www.greens.fi/goals-and-themes/municipal-election-programme

Nagodit masa fal, go mearridit nu. Boađe fárrui dahkat ihttážis ruoná!

– Maria Ohisalo, Ruonáid ságadoalli


Homme on Soome roheline

 Käimas on kohalike omavalitsuste valimised – hääletage roheliste poolt!

Üheskoos saame omavalitsuste valimistel jätkusuutliku tuleviku luua.

Meie, rohelised, töötame selle nimel, et tulevastele põlvkondadele jääks elujõuline planeet. Edendame võrdset, turvalist ja õiglast tulevikku. Kaitseme kliimat, loodust ning inimesi ahnuse ja lühinägelikkuse eest.

Anname hääle neile, kelle häält muidu kuulda pole – loodusele, loomadele ja tulevastele põlvkondadele – ning tagame, et haavataval positsioonil olijad saaks oma hääle kuuldavaks teha.

Koos suudame mida tahes, kui me nii otsustame. Teie otsustate, milline homne meid ees ootab.

Homme on Soome roheline 💚

Leidke oma roheline kandidaat siit: https://www.greens.fi/candidates/

✅ Saate oma kodukohas kohalike omavalitsuste valimistel hääletada, kui olete mõne EL-i riigi, Norra või Islandi kodanik või kui olete omavalitsuses elanud viimased kaks aastat – tutvuge reeglitega siin: https://vaalit.fi/en/information-about-the-municipal-elections-in-different-languages

✅ Eelhääletada saab Soome mistahes eelhääletuskohas.

✅ Kaasa peab võtma vaid isikutunnistuse.

✅ Ärge unusta koroonaohutust – võtke kaasa kaitsemask, püsige ohutus kauguses ja kasutage kätepuhastusvahendit.

✔️ Kohalike omavalitsuste valimiste eelhääletamine Soomes: 26.5.–8.6.2021

✔️ Eelhääletamine välismaal: 2.6–5.6.2021

✔️ Tegelik valimispäev on pühapäeval 13. juunil.

 

Roheliste eesmärgid

Kaitseme keskkonda ja kliimat

Peatame kliimamuutuse ja bioloogilise liigirikkuse vähenemise, kaitseme loomade õigusi. Me tegutseme enne, kui kliimamuutus ja liikide väljasuremus kontrolli alt väljuvad. Asendame fossiilkütused taastuvenergiaga, lisame süsiniku neeldajaid ja investeerime rööbasteedesse.

Investeerime haridusse

Haridus on investeering, millele rajame tulevikku. Võimaldame kõigile hea alus-, põhi- ja keskhariduse. Panustame kõrgharidusse ja elukestvasse õppesse, et toetada oskusi ja haridust.

Võitleme vaesuse ja ebavõrdsuse vastu

Õiglane ühiskond kaasab kõiki inimesi. Kindlustame põhisissetuleku ning parandame sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid. Tagame, et perepuhkuse mudel oleks võrdne ja paindlik. Võitleme vaesuse vastu, loome teenuseid kõige haavatavamatele ja hõlbustamine tööleasumist.

Kaitseme inimõigusi ja võrdsust

Inimõigused kuuluvad kõigile. Kogu poliitika peab tuginema põhi- ja inimõiguste austamisele ja edendamisele. Purustame vähemusi puudutavad müüdid ning juurime välja rassismi, diskrimineerimise ja ahistamise. Me ei sulge silmi ega uksi maailma ees, vaid kanname ka globaalset vastutust.

Tagame hea elu kõigile

Igaühel on õigus heaolule tema taustast või jõukusest olenemata. Parandame sotsiaal- ja tervishoiuteenuste saadavust, tagame kiire juurdepääsu vaimse tervise teenustele ja noortele tasuta rasestumisvastased vahendid kogu riigis. Toetame neid, kellele oma ressurssidest ei piisa.

Teeme õiglaseid muudatusi

Meie heaolu peab põhinema jätkusuutlikkusel ja heitmekoguseid tuleb oluliselt vähendada. Vähendame heitmekoguseid, vaesust ja ebavõrdsust, kuid ei tee seda nõrgemal positsioonil olijate arvel. Loome roheliste lahenduste abil uusi töökohti ja suurendame eksporti.

Roheliste eesmärkide kohta kohalike omavalitsuste valimistel saab põhjalikumat teavet inglise keeles siit: https://www.greens.fi/goals-and-themes/municipal-election-programme/

Suudame koos kõike, kui nii otsustame. Ühinege meiega, et homne roheliseks muuta!

– Maria Ohisalo, roheliste esimees


Завтра Финляндия будет зелёной

Муниципальные выборы в самом разгаре —  голосуйте за партию Зелёных!

На муниципальных выборах мы вместе можем повлиять на строительство устойчивого будущего. 

Мы, члены партии Зелёных, работаем ради того, чтобы будущим поколениям досталась жизнеспособная планета. Мы стремимся воплотить равноправное, безопасное и справедливое будущее. Мы защищаем климат, природу и людей от решений, движимых алчностью и сиюминутной выгодой.

Мы выступаем от имени тех, чей голос иначе не слышен — от имени флоры, фауны и будущих поколений, и даём слово наименее защищённым членам общества.

Вместе мы способны на любые достижения, только если захотим. Вам предстоит решить, каким будет наше завтра.

Завтра Финляндия будет зелёной! 💚

Найдите подходящего кандидата от партии Зелёных здесь: https://www.greens.fi/candidates/

✅ У вас есть право голоса на муниципальных выборах в муниципалитете по месту регистрации, если вы являетесь гражданином одной из стран ЕС, Норвегии или Исландии, или проживаете в муниципалитете в течение последних двух лет. Ознакомьтесь с правилами голосования здесь: https://vaalit.fi/documents/5430845/7129103/ven%C3%A4j%C3%A4+-+ryska+-+Russian.pdf/8795b7e4-fbe2-4896-838c-7fb80c30677e/ven%C3%A4j%C3%A4+-+ryska+-+Russian.pdf?version=1.7&t=1620976571215

✅ Принять участие в предварительном голосовании можно на любом избирательном участке страны.

✅ С собой необходимо иметь только удостоверение личности.

✅ Помните о безопасности во время коронавирусной пандемии — наденьте защитную дыхательную маску, соблюдайте безопасную дистанцию и пользуйтесь дезинфицирующим средством для рук.

✔️ Предварительное голосование на муниципальных выборах в Финляндии: 26.5.–8.6.2021

✔️ Предварительное голосование за рубежом: 2.–5.6.2021

✔️ День муниципальных выборов — 13 июня, воскресенье.

 

Цели партии Зелёных

Защита окружающей среды и климата

Остановим изменение климата, обеспечим сохранность многообразия видов флоры и фауны, защитим права животных! Нужно действовать, пока изменение климата и исчезновение видов не вышли из-под контроля! Заменим ископаемые источники энергии на возобновляемые, будем продвигать поглощение углерода и развивать железнодорожное и трамвайное сообщение в стране

Вклад в образование

Образование — это вклад в будущее Обеспечим каждому ребёнку качественное дошкольное, среднее и профессиональное образование! Сделаем вклад в высшее образование, повышающее уровень просвещения и экспертных знаний, а также обеспечим возможность обучения на протяжении всей жизни.

Борьба с бедностью и неравенством

В справедливом обществе никто не остаётся в стороне. Введём в стране безусловный базовый доход и проведём реформу социальных и медицинских услуг! Обеспечим гендерно равноправную и гибкую модель отпуска по уходу за ребёнком для отца и матери. Искореним социальную несправедливость, расширим услуги для малоимущих и наиболее незащищённых граждан, облегчим трудоустройство!

Защита равенства и прав человека

Права человека есть у каждого человека! Любая политическая деятельность должна основываться на уважении и продвижении основных прав человека. Разрушим невидимые стены и искореним расизм, дискриминацию, преследования и притеснения! Не будем отворачиваться от мира, а внесём свою лепту в решение глобальных проблем.

Достойную жизнь — каждому

У каждого из нас есть право на благополучную жизнь, независимо от происхождения и материального положения. Улучшим доступность социальных и медицинских услуг и скорость получения психиатрической помощи, а также обеспечим молодёжь бесплатными контрацептивными средствами по всей стране. Поддержим тех, кто не в состоянии сам это сделать.

Справедливые перемены

Наше общество благополучия необходимо поставить на рельсы устойчивого развития. Следует сокращать выбросы в окружающую среду, но справедливым для всех образом. Сократим выбросы, бедность и неравенство, но при этом убедимся, что перемены не будут осуществляться за счёт самых уязвимых членов общества. В то же время создадим новые рабочие места и увеличим экспорт при помощи экологичных решений.

Читайте более подробно о целях Зелёных на муниципальных выборах — на английском языке здесь: https://www.greens.fi/goals-and-themes/municipal-election-programme/

Вместе мы способны на любые достижения, только если захотим. Примите участие в создании зелёного завтра!

— Мария Охисало, председетель партии Зелёных

 


Berri Finland waa cagaar

Doorashooyinka dawlada hoose ayaa socda – u codee xisbiga cagaaran!

Wadajir ayaynu ku dhisi karnaa mustaqbal waara marka laga codeeyo doorashooyinka dawladaha hoose.

Anaga cagaarka ah waxaan ka shaqeyneynaa inaan uga tagno aduun fiican jiilalka mustaqbalka soo kacaayo. Waxaan dhiirrigelinnaa sinnaan, ammaan iyo mustaqbal cadaalad ah. Waxaan ka difaaceynaa cimilada, dabeecadda iyo dadka hunguriga iyo aragtida gaaban.

Waxaan cod siineynaa arimaha aan codadkooda si kale loo maqleyn – dabeecadda, xayawaanka iyo jiilalka soosocda – waxaana hubineynaa in kuwa nugul codkooda la maqlo. Waxkasta aan wada qaban karnaa markaan go’aansano inaan sidaa yeelno. Waad go’aansan kartaa sida berrito sida ey noqoneyso.

Berri, Finland waxay noqon doontaa cagaar. 💚

Halkan ka hel musharraxaaga Cagaaran: https://www.greens.fi/candidates/

Waxaad ka codeyn kartaa doorashooyinka dowlada hoose ee degmadaada haddii aadtahay muwaadin u dhashay wadan ka tirsan Midowga Yurub, Noorway ama Iceland ama aad ku nooleyd degmada labadii sano ee ugu dambeysay – ka hubi sharciyada halkan: https://vaalit.fi/en/information-about-the -municipal-elections-in-different-languages

Waad horay uga sii codeyn kartaa goob kasta oo codbixineed oo ku taal Finland

✅ Sida aad adigu leedahay, waxaad u baahan tahay oo keliya kaarka aqoonsiga.

✅ Xusuusnow badbaadada corona – soo qaado maaskaro wajiga, ka fogaw dadka oo isticmaal gacmo nadiifiye.

✔️ Codbixinta horay loogu sii qaadayo doorashooyinka dawladaha hoose ee Finland: 26.5 – 8.6.2021

✔️ Codbixinta hore u codeynta dibadda: 2 illaa 5 Juun 2021

✔️ Maalinta doorashada dhabta ah waa axada 13.6.2021

Goolasha Cagaarka

Ilaaliska deegaanka iyo cimilada

Joojinta isbeddelka cimilada iyo luminta kala duwanaanshaha noolaha iyo ilaalinta xuquuqda xoolaha. Waxaan wax ka qabanaa kahor intaan isbeddelka cimilada degdegin oo baabi’intu faraha ka bixin. Waxaan ku bedeleynaa fossilka koronto is cusbooneysiineyso, waxaan badhineynaa geedaha karboonka dhuuqo.

Aan maal gashano waxbarashada

Waxbarashadu waa maalgashi aan ku dhisneyno mustaqbalka. Intaa siinno waaye qof walba waxbarasho wanaagsan oo carruurnimo, waxbarasho aasaasi ah iyo mid dugsiga sare ah. Intaa la maalgeliyo waaye tacliinta sare iyo waxbarashada oo xoojisa xirfadaha iyo waxbarashada nolosha oo dhan.

La dagaalanka saboolnimada iyo sinnaan la’aanta

Bulsho caddaalad ah, dadka oo dhan intey ku jiraan waaye. Soo bandhig dakhliga aasaasiga ah iyo dayactirka adeegyada bulshada iyo caafimaadka. Waxaan hubineybaa in qaabka fasaxa qoysku u yahay mid siman oo dabacsan. Waxaan la dhagaaleynaa yaraanta, horumarinta adeegyada dadka nugul iyo fududeynta shaqada.

Difaaca xuquuqda aadanaha iyo sinnaanta

Xuquuqda aadamigu qof walbaa iska leh. Dhammaan siyaasadaha waa inay ku saleysnaadaan ixtiraamka iyo horumarinta xuquuqda aasaasiga ah iyo tan aadanaha. Waxaan burburineynaa saqafyada muraayadaha oona tirtireynaa cunsurinimada, takoorka iyo dhibaataynta. Indhahaaga iyo albaabadeena kama xireyno adduunka oo waxaa qaadeynaa mas’uuliyadda adduunka.

Waxaan la rabnaa qofwalba nolol fiican

Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay ladnaan, iyadoo aan loo eegin asalka ama hantida. In kor loo qaado helitaanka adeegyada bulshada iyo caafimaadka, in la hubiyo in si dhakhso leh loo helo adeegyada caafimaadka dhimirka. Waxaan rabnaa dhalinyarta oo Finland oo dhan dhegan intaa siinno dhalmada hakameynteeda oo lacaglaan ah. Waxaan taageereynaa dadka oo eysan ayaka xooggooda aan ku filnayn.

Aan ka dhigno isbedelka mid cadaalad ah

Caafimaadkeenna waa in lagu dhejiyaa raad waara: qiiqa la sii daayo waa in la dhimaa waaye, laakiin si caddaalad ah. Intaa yareeno waaye qiiqa, saboolnimada iyo sinnaan la’aanta, laakiin hubiyaa in kuwa ugu nugul aysan dhicin. Isla mar ahaantaana, in la xoojiyo waaye abuurista shaqooyinka cusub iyo dhoofinta cisbiga cagaaran xalka ey keenaayaan.

Waxbadan oo ku saabsan Himilooyinka Cagaaran ee doorashooyinka dawladaha hoose waxaad ka akhrisan kartaa halkan:

https://www.greens.fi/goals-and-themes/municipal-election-programme/

Waxaan sameyn karnaa wax walba markaan go’aansano inaan sidaa yeelno. Kaalay si aan berri cagaar oga dhigno!

– Maria Ohisalo, Madaxweynaha xisbiga Cagaarka

 


غدًا ستكون فنلندا خضراء

!انتخابات البلديات جارية الآن – صوت للخضر

بإمكاننا من خلال انتخابات البلديات أن نبني معًا مستقبلاً مستدامًا.

نحن الخضر نقوم بالعمل كي تبقى الكرة الأرضية نابضة بالحياة للأجيال القادمة. نُعزز المساواة والأمان والمستقبل العادل. ندافع عن المناخ والطبيعة وعن الناس ضد الجشع وقصر النظر.

نُعطي صوتًا لأولئك الذين صوتهم غير مسموع بخلاف ذلك – للطبيعة والحيوانات والأجيال القادمة – ونتأكد من أنه يتم سماع أصوات أولئك الذين هم في أوضاع صعبة.

نستطيع معًا أن نفعل أي شيء إذا قررنا ذلك. بإمكانك أن تُقرر كيف سيكون يوم غداً.

غدًا ستكون فنلندا خضراء. 💚

اعثر على المرشح الأخضر الخاص بك من هنا

https://www.greens.fi/candidates/

✅ بإمكانك التصويت في الانتخابات البلدية لبلدية سكنك، إذا كنت مواطن من الإتحاد الأوروبي أو النرويج أو آيسلندا أو أنك سكنت في البلدية السنتين الأخيرتين – تحقق من الضوابط والنظم من هنا

https://vaalit.fi/en/information-about-the-municipal-elections-in-different-languages

✅ بإمكانك التصويت بشكل مسبق في أي مكان من أماكن التصويت المُسبق في فنلندا.

✅ تحتاج لأن تكون معك بطاقة لإثبات الهوية.

✅ تذكّر الأمان والسلامة بخصوص كورونا – خذ معك كمامة وجه، والتزم ببعد المسافة الآمنة واستخدم مطهر اليدين.

✔ التصويت المُسبق في الانتخابات البلدية داخل فنلندا: 26/5 – 8/6/2021

✔ التصويت المُسبق في الخارج: 2 – 5/6/2021

✔ يوم الانتخابات الرئيسي هو يوم الأحد 13/6

أهداف الخضر

نحمي البيئة والمناخ

نوقف التغير المناخي ونوقف انخفاض تنوع الطبيعة ونضمن حقوق الحيوانات. نتفاعل قبل أن يُصبح التغير المناخي والانقراض خارج نطاق السيطرة. نُعوض الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة، ونزيد بالوعات ثاني أكسيد الكربون ونستثمر في مسارات السكك الحديدية.

نستثمر في التعليم

التعليم عبارة عن استثمار نبني المستقبل من خلاله. نمنح الجميع تربية مبكرة جيدة وتعليم أساسي وتعليم متوسط. نستثمر في المهارات والثقافة ونُقوي التعليم العالي والتعلم مدى الحياة.

نُكافح الفقر والتمييز.

المجتمع العادل يتم إشراك الجميع فيه. نبدأ العمل بالدخل الأساسي ونُصلح الخدمات الاجتماعية والصحية. نتأكد من أن نموذج إجازة الأسرة مُنصف ومرن. نُكافح تدنّي المهارات ونطور الخدمات للفئات الضعيفة ونجعل الحصول على عمل أكثر سهولة.

ندافع عن حقوق الإنسان والمساواة

حقوق الإنسان تشمل الجميع.  يجب أن تستند جميع السياسات على أساس احترام وتعزيز الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. نُحطّم الأسقف الزجاجية ونقضي على العنصرية والتمييز والتحرش. لا نغمض أعيننا أو نغلق أبوابنا عن العالم، وإنما نتحمل أيضًا مسؤولية عالمية.

نؤمن حياة جيدة لكل إنسان.

الجميع لديهم الحق في الرفاهية بغض النظر عن خلفياتهم أو مدى ثرائهم. نُحسن مدى إتاحة الخدمات الاجتماعية والصحية، ونضمن سرعة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية ونضمن منع حمل مجاني للشابات والشباب في جميع أنحاء البلاد. ندعم أولئك الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم موارد القوة الكافية.

نجعل التغيير عادلاً.

يتوجب أن تستند رفاهيتنا على أساس قوي، ويتوجب التقليل من الانبعاثات ولكن بشكل منصف. نُقلل الانبعاثات والفقر وعدم المساواة، ولكن مع ضمان عدم تأثيره على الفئات الأكثر ضعفاً. نخلق في نفس الوقت أماكن عمل جديدة والتصدير من خلال حلول خضراء.

بإمكانك قراءة المزيد عن أهداف الخضر أثناء انتخابات البلديات باللغة الإنجليزية من هنا

https://www.greens.fi/goals-and-themes/municipal-election-programme/

بإمكاننا فعل أي شيء إذا قررنا ذلك. تعال للمشاركة في جعل يوم غد أخضراً!

– ماريا أوهيسالو (Maria Ohisalo)، رئيسة حزب الخضر