Haku Vihreiden työryhmiin

Vihreän liiton puolue-elinten työn tukemiseksi on perustettu useita työryhmiä. Työryhmät toimivat asiantuntijapooleina, jotka seuraavat ja käyvät ajankohtaista keskustelua toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tarpeen mukaan järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä valmistelevat toimialaansa liittyvät pohjaesitykset puoluehallituksen lausunnoiksi ja kannanotoiksi sekä puoluevaltuuskunnan hyväksymiksi ohjelmiksi.

Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, mutta pääosa työskentelystä tapahtuu yleensä sähköpostitse. Työryhmien kokouksiin osallistuville työryhmien varsinaisille jäsenille korvataan matkakulut Vihreiden matkustussäännön mukaisesti. Kokouspalkkioita tai päivärahoja ei makseta.

Työryhmien kokoonpanosta päättää puoluehallitus, ja niiden koostamisessa pyritään asiantuntemuksen ja kiinnostuksen lisäksi ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja sukupuolten tasa-arvo.

Nyt haemme työryhmien jäseniä jäsenistölle suunnatulla haulla. Lähetä hakemuksesi työryhmän jäseneksi viimeistään 3.11. / 15.11. (alustavasti) klo 23.59 osoitteeseen tyoryhmahakemus@vihreat.fi; laita viestin aiheeksi "X-työryhmä", missä X on haluamasi työryhmä. Perustele hakemuksessa, miksi olisit pätevä ja sopiva toimimaan työryhmässä (tiedostomuoto odt, docx, rtf tai sähköposti; ei pdf).

Metsäpoliittinen työryhmä

 

Työryhmään kootaan asiantuntemusta sekä metsäluonnon suojelusta, metsien hiilensidonnasta, metsien monikäytöstä että metsätaloudesta.
Toimeksianto: Metsäpoliittisen ohjelman valmistelu.

Kuntavaaliohjelmatyöryhmä
Kuntavaaliohjelman valmistelussa kootaan laajasti vihreiden poliittiisia linjauksia ja hiotaan ne vaaliohjelmaksi.
Toimeksianto: Kuntavaaliohjelman valmistelu, työpaperi valtuuskunnalle.

Kaupunki- ja kuntavisiotyöryhmä
Työryhmään kootaan asiantuntemusta kestävästä alue-, kaupunki- ja kuntakehityksestä. Työryhmässä voidaan työskennellä jaostoissa kaupunkien kaupunkivision ja pienempien kuntien kuntavision valmistelemiseksi.
Toimeksianto: Kaupunki- ja kuntavision valmistelu.

Koulutus- ja tiedepoliittinen työryhmä
Koulutus on puolueen ja hallituskauden keskeinen kärkiteema. Tiedepoliittisen ohjelmatyön lisäksi työryhmä toimii asiantuntijatyöryhmänä koulutuksen kunnianpalautuksen tukemiseksi.
Toimeksianto: Tiedepoliittisen ohjelman valmistelu, tapahtumat.

Ympäristö- ja luonnonsuojelutyöryhmä
Asiantuntijaryhmä terävöittää toimiamme monimuotoisuuskriisin ja ympäristöuhkien torjumiseksi. Työlle on erityistä tarvetta nyt, kun vihreillä on ympäristöministerin salkku ja hallitusohjelmassa historialliset panostukset luonnonsuojeluun.
Toimeksianto: Tapahtumien ja mahdollisen keskustelupaperin tuottaminen.

Ilmasto- ja energiatyöryhmä
Ilmastovaalien jälkeen on ilmastotekojen aika. Asiantuntijatyöryhmä tukee tehokkaiden ilmastoratkaisujen edistämistä sekä tällä hallituskaudella että sen jälkeen. Työryhmän kannattaa tarkastella myös liikennesektoria.
Toimeksianto: Tapahtumien ja mahdollisen keskustelupaperin tuottaminen esimerkiksi liikenteen päästövähennyksistä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja feminismi ovat viime vuosina vain vahvistuneet puolueen kärkiteemoina.  Ajankohtaisia tasa-arvokeskustelun aiheita on lukuisia vähemmistöjen asemasta poikien syrjäytymiseen ja vihapuheen torjuntaan. Työryhmä voi toimia myös vihreän toiminnan ja tapahtumien yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Toimeksianto: Sateenkaaripoliittisen avauksen valmistelu, vihreän tapahtumajärjestäjän yhdenvertaisuus-check-listin valmistelu, koulutukset.

Talous- ja työllisyystyöryhmä
Puolue tarvitsee tulevaisuuteen katsovaa talousajattelua, joka ei hautaudu ainoastaan työllisyysnäkökulman alle. Työllisyys ja työelämäkysymykset ovat nekin keskeinen puheenaihe myös Rinteen hallituskaudella ja seuraavia eduskuntavaaleja kohti mentäessä.
Toimeksianto: Työllisyyspoliittisten linjausten valmistelu ja keskustelupaperin valmistelu palkkatasa-arvosta.

Sosiaaliturvatyöryhmä
Köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunta on yksi puolueen kärkiteemoista. Sosiaaliturvan uudistaminen on kuuma teema, joka vaatii yhä ajatustyötä vaikeiden kysymysten ratkaisemiseksi.
Toimeksianto: Tapahtumien ja mahdollisten keskustelupaperien tuottaminen.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä
Vihreä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on pinnalla vihreän ulkoministerin ja sisäministerin kausilla. Työryhmän työssä voitaisiin harkita jaostotyöskentelyä erikseen globaalien kysymysten ja turvallisuuspolitiikan parissa. Työryhmä voi ottaa vastuuta myös siirtolaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Toimeksianto: Tapahtumien ja mahdollisen keskustelupaperin tuottaminen.

Eläin- ja maatalouspoliittinen työryhmä
Eläinten oikeudet ja maatalouspolitiikka tulevat olemaan pinnalla tälläkin hallituskaudella. Työryhmä tukee vihreiden kantojen näkymistä eläinpoliittisessa ja maatalouspoliittisessa keskustelussa.
Toimeksianto: Tapahtumien ja kannanottojen tuottaminen.

Tietoyhteiskuntatyöryhmä
Tietoyhteiskunnan kysymykset ovat muuttuneet paljon viimeisen tietoyhteiskuntaohjelman hyväksymisen jälkeen. Tarvitsemme tulevaisuuteen katsovaa ja digitalisaation mahdollisuuksia ja rajoitteita ymmärtävää tietopolitiikan asiantuntijatyöryhmää. Tietopolitiikalla viitataan (valtioneuvoston vuoden 2018 tietopoliittisen selonteon mukaan) politiikkatoimiin, joilla mahdollistetaan tiedon tehokas, turvallinen ja eettinen hyödyntäminen.
Toimeksianto: Tietoyhteiskuntalinjausten valmistelu, tapahtumien ja kannanottojen tuottaminen.

 

 

Jaa sivu: