KUKA PÄÄTTÄÄ TULEVAISUUDESTASI?

Vihreät ovat tämän päivän puolue, joka syntyi vastaamaan tämän päivän ongelmiin. Me tiedämme, millaisessa maailmassa nuoret tänään elävät. Aktiivimme elävät tavallista elämää, opiskelijoina, työssäkäyvinä, sinkkuina tai vanhempina. Vihreä liitto haluaa tehdä maailmasta tämän päivän nuorten näköisen. Vanhat ajatusmallit Suomesta syrjäänvetäytyvien sellunkeittäjien kansakuntana on unohdettava. Suomen on oltava valtio, joka toimii aktiivisesti eurooppalaisen kehityksen eturintamassa. Haluamme maan, josta ihmiset liikkuvat luonnollisesti ympäri Eurooppaa, ja joka ei myöskään pelkää nähdä keskuudessaan muista kulttuureista kotoisin olevia ihmisiä. Euroopasta haluamme maanosan, joka on yhä enenevässä määrin meidän kaikkien, suomalaisten ja muiden eurooppalaisten, oma yhteinen kiinteä alue, jossa päätetään yhteisesti talouspolitiikan lisäksi myös ympäristö- ja sosiaalipolitiikasta.

Nuorten osallisuutta omien asioidensa hoitoon tulee lisätä

Politiikan tulee olla kaikkia varten: kaiken ikäisille, kaiken näköisille. Nuorille tulee taata aito mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Esimerkiksi nuorisoparlamentti on tässä hyvä kanava. Perinteisen puoluepolitiikan ja muun yhteiskunnallisen vaikuttamisen raja-aitaa tulee madaltaa. Kansalaisjärjestöjen aktiiveja täytyy kuunnella ja luoda tilanteita, joissa eri politiikan toimijat ruohonjuuritasolta ministeriöihin voivat yhdessä keskustella tärkeistä asioista. On myös tärkeää, että kansalaisten suoria poliittisia oikeuksia lisätään esimerkiksi kansalaisaloitteiden ja kansanäänestysten muodossa. Ihmisten osallisuus omaan yhteiskuntaansa ja omien asioidensa hoitoon on perusta, jolta he voivat kohdata avautuvan maailman haasteet.

Laadukasta koulutusta yksilöllisistä lähtökohdista

Koulutus on paras tulevaisuuden vakuutus: koulutus on paras puskuri työttömyyttä vastaan. Koulutuksen laadusta ja opetuksen tasosta ei tule tinkiä. Koulutus ja opiskelu eivät kuitenkaan tähtää vain työpaikkaan ja uraan: opiskelu tapahtuu ensi sijassa ihmistä varten. Koulutuspolitiikassa avainsanoja ovatkin elinikäinen oppiminen ja monipuolisuus. 

Peruskoulun tulee tarjota pohja, jolta jokainen voi ponnistaa omien taipumustensa mukaisesti. Keskiasteella on taattava yksilölliset valinnan mahdollisuudet. Taide- ja humanististen aineiden, mm. filosofian merkitystä ei saa unohtaa. Ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja erilaisia oppisopimusmalleja täytyy kaikkia tukea kehittymään itsenäisiksi ja houkutteleviksi mahdollisuuksiksi.

Syövätkö keski-ikäiset nuorten eväät?

Ydinkysymys on, millaisen perinnön kukin sukupolvi jättää tuleville. Me haluamme jättää hyvinvoivan elinympäristön ja puhtaan luonnon seuraaville sukupolville. Näkökulma ympäristökysymyksiin on väistämättä globaali: Suomen tulevat sukupolvet ovat hyvinvoinnissaan enemmän riippuvaisia muiden maiden kehityksestä kuin mitä aikaisemmat sukupolvet.

Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan tulee muuttua niin, ettei nuoria kohtuuttomasti rangaista heidän vähäisestä iästään ja työkokemuksestaan. Perustulojärjestelmä on myös tie sukupolvien väliseen tasa-arvoon. Kaikille taataan perustoimeentulo, ja esimerkiksi pätkätöiden vastaanottaminen ei vaaranna sitä. Perustulojärjestelmässä jokainen ansaittu euro kasvattaa käteen jäävää ansiota.

Suomalaista hyvinvointia ei saa rakentaa velkaantumisen varaan. Ei riitä, että budjetti on huippusuhdanteen aikana niukin naukin tasapainossa. Sen pitäisi olla roimasti ylijäämäinen, jotta laskukauden aikana olisi varaa elvyttää. Tänään otetun velan maksavat takaisin tulevat sukupolvet. On kohtuutonta, jos tämän päivän nuoret eivät saa edes osaa työpanoksestaan omaksi hyödykseen oman elintasonsa rakentamiseen. 

Mistä katto pään päälle?

Nuoriso- ja opiskelija-asuntotuotanto on ajautunut voimakkaan väestökasvun alueilla kriisiin. Vapaat asuntomarkkinat ovat hinnoitelleet ison osan nuorista ulos jonoista. Valtion tulee taata riittävä rahoitus sosiaaliselle asuntotuotannolle, joka tukee köyhimpien kansalaisten asunnon saantia. Nuorten pitää saada varmuus siitä, että muuttaessaan paikkakunnalta toiselle opiskelun, työn tai työharjoittelun perässä, he saavat katon päänsä päälle.

Valtavirtaa vai vastavirtaa?

Poliittisten puolueiden oltava herkkäkorvaisia nuorten yhteiskunnallisille näkemyksille. Tämän päivän poliittiset päätökset ovat nuorten arkipäivää tulevaisuudessa. Vihreät haluavat tuoda keskustelun ytimeen uudet eettiset virtaukset, kuten eläinten oikeudet ja globalisaation. Vihreät tukevat kansalaisaktiivisuutta ja hyväksyvät avoimen ja päivän valon kestävän kansalaistottelemattomuuden, mutta eivät hyväksy ilki- ja väkivallan käyttöä tai salaa tehtyjä iskuja. 

Takaisin valikkoon
Kotisivulle

Jaa sivu: