Asetimme maataloudelle päästövähennystavoitteen

16.12.2021

Olemme tänään hallituksessa asettaneet 29 % päästövähennystavoitteen maataloudelle vuoteen 2035 mennessä. Maatalouden päästöt eivät ole vähentyneet koko 2000-luvulla, eikä toimimatta jättäminen ole enää vaihtoehto. Suomalaiset toivovat yhä useammin puhdasta, vähäpäästöistä ruokaa ja se edellyttää myös päättäjiltä vastuunkantoa muutoksen tekemiseen yhdessä viljelijöiden kanssa. Viljelijöitä ei pidä tässä murroksessa jättää yksin.

Päästövähennystavoite antaa maataloudelle mahdollisuuden olla ilmastotyössä siinä tärkeässä roolissa, joka sille kuuluukin. Tämä on kädenojennus viljelijöille, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen seurauksista jo tälläkin hetkellä. Haluan myös kiittää alan toimijoita aktiivisuudesta ja tuesta päästövähennystavoitteen asettamiselle.

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019 yhteensä 16 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa, että maatalouden kokonaispäästöt pienenisivät 4,6 Mt / CO2 ekv. Kyseessä ei ole pieni toimi, vaan se vastaa lähemmäs kymmentä prosenttia koko Suomen päästöistä.

Konkreettinen päästövähennystavoite selkeyttää viljelijöiden näkymiä tulevaisuuteen. Kun meillä on selkeä suunta, syntyy kannuste tukea ympäristön tilaa parantavia menetelmiä. Maa- ja metsätalousministeriö on jo asettanut selvityshenkilön määrittelemään tarkemman polun siihen, kuinka tavoite toteutetaan. 

Hallituksen hyväksymän, maataloustukijärjestelmää ohjaavan CAP-suunnitelman arvioidaan vähentävän päästöjä 0,8 miljoonaa tonnia. Toimia määrittävät myös tällä hetkellä lausunnoilla oleva keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, alkuvuodesta tehtävä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma sekä erikseen määriteltävät markkinaehtoiset toimet.

Maataloustukijärjestelmää suunnataan vuosina 2023–2027 ympäristön kannalta parempaan suuntaan. Esimerkiksi hiiliviljelytoimenpiteitä tavoitellaan lisättäväksi sadoilla tuhansilla hehtaareilla. Vihreät olisivat olleet valmiita merkittäviinkin tukijärjestelmän rakenteellisiin muutoksiin. Tulevaisuudessa maatalouden kannustaviin ympäristötoimiin on suunnattava entistä suurempi osa maataloustuista.

Maatalouden päästövähennystavoitteen asettaminen on iso askel oikeaan suuntaan. Maatalouden ilmastotyön potentiaali on valtava. Ruoantuotanto on tällä hetkellä suuri päästöjen lähde, mutta tukemalla entistä enemmän ilmastoviisaita tekoja voidaan päästöjä pienentää, lisätä hiilen sidontaa ja samalla vahvistaa suomalaisen ruoan mainetta eettisenä ja ekologisena.

On meidän päättäjien vastuulla varmistaa, että maatalous voi olla samaan aikaan kannattavaa ja vähentää ilmastopäästöjä, tukea luonnon monimuotoisuutta ja edistää vesien hyvää tilaa.