Askeleet translain uudistamiseksi

01.12.2019

Kannanotto, hyväksytty puoluevaltuuskunnassa 1.12.2019

Antti Rinteen hallitus on päättänyt puuttua yhteen Suomen merkittävimmistä ihmisoikeusloukkauksista ja tehdä translain kokonaisuudistuksen. On ensiarvoisen tärkeää, että uudistettu translaki saatetaan voimaan mahdollisimman pian. Jokaiselle tulee taata itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus tehdä päätöksiä omasta elämästään. Nykyinen laki loukkaa ihmisoikeuksia törkeästi vaatiessaan lisääntymiskyvyttömyyttä sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä. Juridinen ja lääketieteellinen sukupuolenkorjausprosessi on erotettava toisistaan.

Hallitusohjelmassa todetaan, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. Lain sukupuolen vahvistamisesta on tarkoitus kunnioittaa itsemääräämisoikeutta. Hallitus tekee merkittävän parannuksen sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin myös luopumalla henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta. Tällaisenaan lakiuudistus jää keskeneräiseksi, sillä se ulottuu vain 18 vuotta täyttäneisiin ja sukupuolen korjaaminen edellyttäisi jatkossakin erillistä selvitystä.

Sukupuoli-identiteetti on monille selvä jo varhaisesta lapsuudesta. Translakia uudistettaessa on huomioitava lapsen oikeudet ja lapsen edun ensisijaisuus. Lakia ei saa uudistaa ilman lapsivaikutusten arviointia. Hallitusohjelma saa kuitenkin kiitosta siitä, että se turvaa sukupuolivähemmistöihin kuuluville alaikäisille ja heidän perheilleen yksilölliset ja oikea-aikaiset palvelut.

Hallitusohjelman kirjauksessa on myös muita puutteita. Kirjauksen mukaan juridisen sukupuolen vahvistamiseksi tulisi esittää selvitys ja prosessiin tulisi harkinta-aika. Todellinen itsemäärämisoikeus saavutetaan vain, jos sukupuolen voi vahvistaa ilmoituksella.

Sukupuolen moninaisuus tunnistetaan tasa-arvolaissa, joka edellyttää syrjimättömyyttä sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, sekä kehon sukupuolitettujen piirteiden perusteella. Translain uudistaminen on ensimmäinen ja kiireellisin askel sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän poistamisessa.

1. Pakkosterilisaatiot on kiellettävä – juridinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava toisistaan

Suomessa on tälläkin hetkellä voimassa lainsäädäntö, jonka johdosta ihmisen on todistettava olevansa lisääntymiskyvytön voidakseen vahvistaa juridisen sukupuolensa. Pakkosterilisaatiot on lopetettava ja lääketieteellinen prosessi tulee kokonaisuudessaan erottaa juridisesta sukupuolen vahvistus -prosessista. Tarvitaan siis laaja translain kokonaisuudistus.

2. Juridisen sukupuolen vahvistaminen mahdollistettava ilmoituksella

Juridisen sukupuolen perustana tulee olla ilmoitus ja itsemäärittely. Kenenkään muun ei kuulu määritellä ihmisen identiteettiä kuin hänen itsensä. Prosessin tulee olla Euroopan neuvoston suosituksen mukaisesti nopea eikä siihen tule liittää erillistä harkinta-aikaa.

3. Alle 18-vuotiaalle oikeus vahvistaa juridinen sukupuolensa

Translapselle ja -nuorelle sukupuolen juridinen vahvistaminen helpottaisi kohdatuksi tulemista oikeassa sukupuolessa. Väärä sukupuolimerkintä, joka näkyy monenlaisissa asiakirjoissa oppilasrekistereistä matkakorttiin, altistaa syrjinnälle. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lasta tulee kuulla ikätaso huomioiden häntä koskevissa asioissa. Otetaan mallia Norjasta ja mahdollistetaan sukupuolen juridinen vahvistaminen itsenäisesti 15-vuotiaasta lähtien ja vanhempien suostumuksella sitä nuoremmille. Suomessa 15-vuotias on rikosoikeudellisesti vastuullinen ja saa jo nyt vaihtaa nimensä sukupuoli-identiteetin perusteella.

4. Luovutaan sukupuolittuneesta vanhemmuudesta

Vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä säädetään, että vanhemmuus merkitään väestörekisteriin sukupuolineutraalisti ja luovutaan isä/äiti-kirjauksista. Tämä on tärkeää transihmisille, koska muuten vanhempi voi tulla kirjatuksi äidiksi tai isäksi vastoin hänen juridista sukupuoltaan. Tämä paljastaisi lapsen vanhempien transtaustan tilanteessa, jossa käytetään väestörekisterin tietoa vanhemmuudesta.

5. Valtio pyytää pakkosteriloiduilta anteeksi ja maksaa heille korvaukset

Pakkosteriloiminen on törkeä ihmisoikeusloukkaus, joka loukkaa ihmisen fyysistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeutta. Jokaisella on oikeus halutessaan perustaa perhe ilman minkäänlaista henkilön ominaisuuksiin liittyvää rajoitusta. Suomen valtion on pyydettävä anteeksi niiltä, joilta on sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä vaadittu lisääntymiskyvyttömyyttä, sekä muilta pakkosteriloiduiksi tulleilta. Samalla on nimitettävä asiantuntijaryhmä selvittämään korvauksia kaikille tämän rakenteellisen väkivallan uhreille.