Eroon lasten luokkayhteiskunnasta!

11.12.2018

Vihreät askeleet onnelliseen ja yhdenvertaiseen lapsuuteen

Tasa-arvoisen maan perusta on jokaisen lapsen yhtäläinen mahdollisuus hyvään ja onnelliseen elämään.

Lasten luokkayhteiskunta on jo täällä. Suomessa noin joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä. Lasten eriarvoistuminen alkaa jo kohdussa ja jatkuu läpi elämän. Hyvinvointivaltion suurin häpeä on se, ettemme kykene tarjoamaan lapsille yhdenvertaisia mahdollisuuksia onnelliseen elämään.

Köyhyys lannistaa, se ei kannusta. 135 000 köyhyydessä elävää lasta ei ole sattumaa. Se on seurausta sekä tehdystä että tekemättä jääneestä politiikasta. Päiväkoti ja koulu ovat paikkoja, joissa kaikkien pitäisi lähtökohdistaan huolimatta päästä kehittymään. Samalla hyvinvointivaltion tärkein tehtävä on tarjota perheille apua, tukea ja turvaa ajoissa, jotta ongelmat eivät pääse kasautumaan.

Tutkimusten mukaan vanhempien matala koulutustaso, köyhyys, vanhempien mielenterveysongelmat tai vanhemman jääminen yksin vaikuttavat lasten mahdollisuuksiin. Vanhempien tehtävä on rakastaa ja kasvattaa lapsia. Yhteiskunnan tehtävä on purkaa lapsia eriarvoistavia rakenteita ja tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille. Tämä edellyttää koulutukseen panostamista, köyhyyden vähentämistä ja perheiden tukemista. Lapsen edun huomiointi ja lapsivaikutusten arviointi on oltava osa kaikkea päätöksentekoa.

Seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on lapsiköyhyyden vähentäminen ja lasten eriarvoistumisen pysäyttäminen.


LOPPU LAPSIKÖYHYYDELLE

Tämän päivän Suomessa köyhyys ja näköalattomuus periytyvät. Sipilän hallituksen tekemät leikkaukset ja lakimuutokset ovat lastensuojelujärjestöjen mukaan heikentäneet erityisesti pienituloisten lapsiperheiden asemaa. Perheiden pitkittyneet taloudelliset vaikeudet heijastuvat suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Vihreät haluaa nostaa oikeuden yhdenvertaiseen lapsuuteen politiikan keskiöön. Tämä edellyttää lapsiköyhyyden vähentämisen ja lasten eriarvoistumisen purkamisen nostamista seuraavan hallituksen kärkitavoitteeksi. Perheisiin kohdistetut leikkaukset on peruttava. Työelämää ja perhevapaita on uudistettava niin, että vanhempien työhön palaaminen helpottuu.

Vauvana koettu köyhyys on kaikkein vahingollisinta lapselle. Mitä nuorempana köyhyys on koettu ja mitä pidemmäksi köyhyysjakso kasvaa, sitä vakavempia ongelmia sen seurauksena on. Köyhän perheen lapsi jää helposti ulkopuolelle, kun harrastuksiin tai kavereiden kanssa hengailuun ei ole varaa. Vähävaraisuuden takia karsitaan sosiaalisia suhteita ja koulutusvalinnoista.

Jokaiselle lapselle on taattava oikeus harrastukseen. Siksi harrastuksia on tuotava yhä enemmän koulupäivän yhteyteen ja harrastuksiin tarvitaan nollamaksuluokka vähävaraisille perheille. Lasten ja nuorten koulutukseen ja harrastuksiin panostaminen on paitsi oikein myös yhteiskunnalle taloudellisesti kannattava investointi.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on jo vuonna 2011 huomauttanut Suomelle, että lapsen edun ja lapsivaikutusten arviointi on ollut päätöksenteossa puutteellista. Vihreät haluaa, että lapsinäkökulma poikkileikkaa seuraavalla vaalikaudella kaikkea päätöksentekoa. Tämän on oltava tulevan kansallisen lapsistrategian tavoite.

Vihreät ei hyväksy lasten eriarvoistumista. Päätöksiä, jotka heikentävät lasten asemaa, ei pidä tehdä.

Vihreiden esitykset lapsiköyhyyden vähentämiseen:

Oikeus toimeentuloon
 • Korotetaan toimeentulotuessa alaikäisten lasten perusosia ja helpotetaan näin kaikista köyhimpien lapsiperheiden tilannetta.
 • Helpotetaan joulun viettämistä köyhissä perheissä tekemällä toimeentulotukeen joululisä.
 • Parannetaan pikkulapsia kotona hoitavien vanhempien toimeentuloa korottamalla pienimpiä vanhempainpäivärahoja.
 • Palautetaan lapsilisä indeksiin, jotta sen ostovoima säilyy.
 • Korotetaan lapsilisän yksinhuoltajakorotusta.
 • Tehdään tasokorotus opintorahaan ja opintotuen huoltajakorotukseen.
Oikeus harrastukseen
 • Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus velvoittamalla kuntia tarjoamaan jokaisella oppilaalle mahdollisuus harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Lisätään koulujen yhteistyötä esimerkiksi liikunta- ja taidejärjestöjen kanssa.
 • Tehdään aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksutonta pienituloisille perheille ja kehitetään iltahoitoa yhden vanhemman perheiden lapsille.
Oikeus tasa-arvoiseen perheeseen
 • Uudistetaan perhevapaat niin, että naisten asema työelämässä paranee ja miesten rooli kotona vahvistuu.
 • Joustavat perhevapaat helpottavat aikaisempaa työhön paluuta ja mahdollistavat  osa-aikatyön nykyistä paremmin.

TUKEA PERHEILLE

Suomessa syntyy vähemmän lapsia kuin koskaan nälkävuosien jälkeen. Monella perheellä menee hyvin, mutta huono-osaisuus kasaantuu. Monet Sipilän hallituksen leikkauksista ovat osuneet kipeästi juuri lapsiperheisiin. Lapsiasiavaltuutetun mukaan lasten eriarvoistuminen kertoo hyvinvointivaltion alisuoriutumisesta.

Vihreät haluaa tarjota perheille tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää panostamista matalan kynnyksen palveluihin. Perheiden arkea helpottavien kotipalvelun, perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvontapalveluiden saatavuutta on parannettava. Samalla kouluterveydenhuoltoa ja vanhempien mielenterveyspalveluita on tuettava.

Tavoitteena on, että perheitä autetaan jo ennen lastensuojelutoimia. Samalla lastensuojelutyöntekijöiden työoloja on helpotettava, jotta jokaista tukea ja apua tarvitsevaa lasta ja perhettä voidaan auttaa. Samalla on lisättävä tutkimusta perheiden ja lastensuojelun tarpeista.

Lasten luokkayhteiskunta näkyy pahimmillaan jo pienten lasten terveydessä. Sosioekonomiset terveyserot ovat havaittavissa jo varhaislapsuudessa. Hyväosaisten lasten kuolleisuus on selvästi alhaisempi kuin heikoimmassa asemassa olevien lasten.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sotaa ja turvattomuutta paenneet lapset. Moni heistä on tullut Suomeen yksin. Näiden lasten asemaa ja oikeutta perheeseen on heikennetty monin eri lakimuutoksin. Perheenyhdistämistä on helpotettava ja Suomeen tulleiden lasten asemaa parannettava.

Vihreät haluaa panostaa perheiden tukemiseen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen. Parasta tapa auttaa on tarjota apua ajoissa.

Vihreiden esitykset lasten ja perheiden palveluiden parantamiseen:

Oikeus saada tukea
 • Otetaan käyttöön perhetuen takuu, jolla helpotetaan ennaltaehkäisevien palveluiden kuten lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön saatavuutta.
 • Edistetään neuvola-, psykologi- ja sosiaalityön palveluiden tuomista päiväkoteihin.
 • Kootaan perheiden palveluita perhekeskuksiin ja tarjotaan perheneuvolan kasvatus- ja perheneuvontaa 0–17-vuotiaille lapsille perheineen kaikissa kunnissa.
 • Panostetaan kouluterveydenhuoltoon ja varmistetaan koulukuraattoreiden ja -psykologien saatavuus.
 • Myönnetään lisärahoitusta erityistä tukea tarvitsevien alueiden neuvoloille.
Oikeus turvalliseen vanhempaan
 • Tuetaan vanhempien mielenterveyttä takaamalla erityisen tuen tarpeessa olevien sekä lastensuojelun piirissä olevien lasten vanhemmille kuntoutussuunnitelmat.
 • Turvataan tukea tarvitseville vanhemmille subjektiivinen oikeus välittömiin päihde- ja mielenterveyspalveluihin.
Oikeus saada suojelua
 • Parannetaan lastensuojelun työntekijöiden työoloja ja tehdään lastensuojelun 30 lapsen asiakasmitoituksesta sitova.
 • Tuetaan sijaishuollossa olleita nuoria nostamalla lastensuojelun jälkihuollon ikäraja 25 vuoteen.
 • Annetaan turvaa hädän hetkellä lisäämällä turvakotipaikkoja. Perheväkivaltaa käsittelevä Istanbulin sopimus edellyttäisi Suomelta yli 500 turvakotipaikkaa.
 • Perustetaan monitieteinen tutkimusyksikkö lasten, perheiden ja lastensuojelun tutkimusta varten.
Oikeus päästä turvaan
 • Korotetaan pakolaiskiintiötä ja huolehditaan, ettei lapsia oteta säilöön lapsen edun vastaisesti. Taataan paperittomille lapsille yhtäläiset oikeudet terveydenhuoltoon.
 • Edistetään yksin maahan tulleiden lasten mahdollisuutta perheenyhdistämiseen ja taataan näille lapsille mahdollisuus perhehoitoon.

TASA-ARVO TAKAISIN KOULUTUKSEEN

Koulutuksen tasa-arvon on annettu Suomessa rapautua. Sipilän hallitus on toteuttanut historiallisen kovat koulutusleikkaukset, vastoin vaalien alla annettua koulutuslupausta. Samaan aikaan koulutus eriarvoistuu ja tukiverkot ovat jo pettäneet monen lapsen alta. Perhetausta ja alueelliset erot näkyvät entistä vahvemmin lasten oppimistuloksissa. Lasten luokkayhteiskunta syntyy silmiemme edessä.

Vihreät haluaa nostaa koulutuksen jälleen suomalaisen yhteiskunnan suunnannäyttäjäksi. 1970-luvulla Suomella oli varaa rakentaa peruskoulu. Keskellä 1990-luvun lamaa meillä oli varaa säätää jokaisen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus on riippuvainen siitä, että turvaamme jokaiselle lapselle hyvät mahdollisuudet osallisuuteen yhteiskunnassa.

Syrjäytyminen voi toteutua monella tavalla. Lähes kolmasosa ammattiin opiskelevista tytöistä kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Kolme neljästä heikosti lukevasta lapsesta on poikia. Sateenkaarilapset ja -nuoret kokevat enemmän kiusaamista. Maahanmuuttajat tarvitsevat tukea suomen kielen opiskeluun, ja heidän opintiensä katkeaa muita aikaisemmin.

Asiantuntijoiden mukaan tehokkainta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä on varmistaa jokaiselle nuorelle hyvä oppimispolku ja toisen asteen loppututkinto. Varhaiskasvatuksen ja koulun on kyettävä nostamaan heikommin pärjääviä, tukemaan erityistä tukea tarvitsevia ja antamaan kaikille lapsille hyvät eväät elämään.

Vihreät ei hyväksy koulutuksen eriarvoistumista. Hyvä oppimispolku kuuluu jokaiselle lapselle. Ketään ei saa jättää taakse.

Vihreiden esitykset koulutuksen tasa-arvoon:

Oikeus yhdenvertaiseen oppimiseen
 • Lisätään lasten yhdenvertaisuutta palauttamalla lasten tasa-arvoinen päivähoito-oikeus.
 • Tehdään varhaiskasvatuksesta asteittain maksutonta aloittaen 5-vuotiaista.
 • Tehdään esiopetuksesta kaksivuotinen. Tehdään 5–8-vuotiaiden koulutuspolusta joustava esi- ja alkuopetuksen kokonaisuus.
Oikeus kasvaa ehjänä
 • Parannetaan opettajien työoloja ja huolehditaan, että ryhmäkoot ovat riittävän pieniä päiväkodeissa ja peruskoulussa.
 • Myönnetään lisärahoitusta erityistä tukea tarvitsevien alueiden päiväkodeille ja kouluille.
 • Asetetaan nollatoleranssi koulukiusaamiselle ja tarjotaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen liittyvää koulutusta.
 • Vahvistetaan opettajien osaamista sukupuolisensitiivisyydestä ja erilaisuuden kohtaamisesta täydennyskoulutuksella.
Oikeus maksuttomaan koulutukseen
 • Turvataan opetuksen perusrahoitus peruskouluissa.
 • Palautetaan opettajat ammatillisiin oppilaitoksiin, turvataan ammatillisten oppilaitosten perusrahoitus ja riittävät resurssit lähiopetukselle.
 • Huolehditaan riittävästä rahoituksesta erityisopetuksen tuelle ja nivelvaiheen ylittävälle opinto-ohjaukselle.
 • Tehdään toisesta asteesta aidosti maksuton.
Oikeus lukea
 • Kannustetaan vanhempia lukemaan lapsille tuomalla tieto lukemisen tärkeydestä osaksi neuvolatoimintaa.
 • Tuetaan lähikirjastoja ja tehdään kirjastoista entistä enemmän oppimisen ja yhdessä oleskelun paikkoja.