Helpotamme turvapaikan saaneiden perheenyhdistämistä

16.06.2022

Olemme hallituksessa antaneet tänään esityksen kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavien alaikäisten henkilöiden perheenyhdistämisen helpottamisesta. Jatkossa Suomesta turvapaikan saaneiden alaikäisten lasten ja nuorten perheenjäsenet voisivat saada oleskeluluvan ilman toimeentulovaatimusta, jos muut ehdot täyttyvät. Esitimme alunperin vielä laajempaa muutosta, jolla olisi helpotettu kaikkien kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämisiä ja vahvistettu lapsen edun toteutumista. Kaikille muutoksille ei hallituspuolueista löytynyt riittävää tukea, mutta tällaisenaankin esitys edistää hallituksen perhemyönteistä ja ihmisoikeuksia puolustavaa politiikkaa.

Jokaisella ihmisellä on oikeus perhe-elämään. Tämä oikeus on vahvistettu paitsi Suomen omassa lainsäädännössä myös kansainvälisesti. Oikeus koskee myös heitä, jotka ovat vainon, sodan tai turvattomuuden vuoksi joutuneet pakenemaan kotimaastaan ja saaneet Suomesta turvapaikan. Haluammekin helpottaa perheenyhdistämistä tällaisissa tapauksissa.

Perheenyhdistäminen tarkoittaa, että Suomessa kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan henkilön perheenjäsenet voivat saada Suomesta oleskeluluvan perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan edellytyksenä on muun muassa se, että hakija ei vaaranna Suomessa turvallisuutta ja että hänen toimeentulonsa on turvattu. Ulkomaalaislain mukaan toimeentulo katsotaan turvatuksi, jos henkilön ei voi olettaa joutuvan Suomessa toimeentulotuen piiriin.

Vaatimus riittävästä toimeentulosta lisättiin ulkomaalaislakiin vuonna 2016. Se teki perheen yhdistämisestä monissa tapauksissa kohtuuttoman vaikeaa. Siksi esitämme, että turvatun toimeentulon vaatimus, niin kutsuttu toimeentuloedellytys, poistetaan Suomesta kansainvälistä suojelua saavien alaikäisten lasten ja nuorten perheenjäseniltä. Alaikäisten vanhemmat ja sisarukset voisivat siis jatkossa saada Suomesta oleskeluluvan ilman turvatun toimeentulon edellytystä.

Uudistuksen tavoitteena on, että nykyistä useammin kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saava lapsi voisi elää perheensä kanssa. Jokaisella lapsella on oikeus omaan perheeseen. Nopea perheenyhdistäminen on paitsi inhimillisesti oikein, myös yhteiskunnan kannalta tavoiteltavaa. Se edistää Suomeen saapuvien kotoutumista ja säästää tutkitusti sosiaali- ja terveydenhuollon kuluissa.

Muutos koskisi niin kutsuttuja vanhoja perheitä eli heitä, jotka ovat muodostaneet perheen jo ennen saapumistaan Suomeen. Toimeentulovaatimuksen poistaminen ei muuttaisi muita oleskeluluvan edellytyksiä.

Vihreät olisivat olleet valmiita laajempiin muutoksiin, joilla toimeentulovaatimus olisi poistettu kaikilta kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavilta perheenkokoajilta. Näiden henkilöiden on jo arvioitu olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa, eikä heillä tai heidän perheillään ole mahdollisuuksia turvalliseen perhe-elämään kotimaassaan. Siksi heidän tulisi voida yhdistää perheensä Suomeen. Esitimme myös, että turvatun toimeentulon vaatimuksesta olisi voinut poiketa myös toissijaista suojelua hakevien kohdalla.

Samassa yhteydessä olisimme halunneet vahvistaa lapsen edun toteutumista muuttamalla maahantulosäännösten kiertämistä koskevaa sääntelyä kansainvälistä suojelua saavien alaikäisten perheenkokoajien ja näiden huoltajien perheenyhdistämistä koskevassa menettelyssä.

Nämä esitykset olisivat edistäneet lapsen edun toteutumista ja oikeutta perhe-elämään tehokkaasti, mutta niistä ei valitettavasti saavutettu yhteisymmärrystä hallituspuolueiden kesken. Tältä osin uudistu jäi hieman kesken, mutta aihepiiriin tullaan palaamaan viimeistään ensi vaalikaudella toteutettavan ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Se, että toimeentulovaatimus saataisiin nyt poistettua alaikäisten henkilöiden perheenjäsenien osalta on kuitenkin tällaisenaankin tärkeä askel oikeaan suuntaan. Olen todella iloinen, että vuodesta 2020 asti sisäministeriössä valmisteltu esitys etenee nyt eduskuntaan.