Hyvää maailman metsäpäivää!

21.03.2024

Tänä vuonna metsäpäivän teemana on metsät ja innovaatiot.

YK:n maailman metsäpäivää on vietetty 21.3. vuodesta 2013 alkaen muistuttamassa metsien tärkeydestä niin ihmisten hyvinvoinnille kuin luonnon ekosysteemeille. Meille suomalaisille metsien arvo on erityisen helppo ymmärtää. Ovathan metsät aina olleet keskeinen osa elinympäristöämme, vahvasti läsnä niin monien suomalaisten vapaa-ajassa, työssä kuin taloudessakin.

Suomessa puuraaka-aineen jalostaminen sekä metsätalouteen liittyvän teknologian ja osaamisen vienti ovat edelleen kansantaloutemme merkittävä tukijalka. Innovaatioitakin tavoitellaan jatkuvasti, ja metsäteollisuus esittelee ylpeänä hankkeitaan, joissa puusta pyritään jalostamaan mitä moninaisempia tuotteita tekstiileistä lääkeaineisiin tai akkumateriaaleihin.

Teknologiset innovaatiot näkyvät myös metsätalouden työkaluissa, kun vaikkapa droonien avulla voidaan kuvata ja mallintaa metsiä entistä tarkemmin tai levittää lannotteita kustannustehokkaammin ja täsmällisemmin. Luontokohteiden parempi löydettävyys helpottaa niiden suojelua, kunhan vain yksityistä tai poliittista tahtoa löytyy.

Nämä ovat askeleita oikeisiin suuntiin. Innovaatioita tarvitaan kuitenkin myös ja varsinkin metsätaloudessa itsessään. Ei riitä, että meillä on innovaatioita siihen, miten metsän antimista jalostetaan yhä moninaisempia ja arvokkaampia tuotteita, tai miten metsänhoidon työkaluista tehdään tehokkaampia. Viime kädessä tarvitsemme merkittäviä innovaatioita myös itse metsänhoitoon: Millä toimenpiteillä optimoidaan puuntuotanto ja hiilivaraston kasvattaminen, niin että luonnon monimuotoisuus ei vaarannu? Miten käännetään aikanaan ojituksilla heikennettyjen vesistöjen tila paranemaan? Miten varaudutaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin riskeihin? Näihin haasteisiin vastaaminen on nostettava metsätaloutemme tärkeysjärjestyksen kärkeen.

Vihreiden linjana on asettaa metsätalouden taloudelliset kannusteet siten, että (niin tuotteiden kuin metsien) hiilivarastoja vahvistava ja luontoarvoja suojeleva toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Hiilensidonnalle ja luontoarvoille tarvitaan hinta. Uskomme näiden kannusteiden johtavan myös innovaatioihin luontoa paremmin huomioivassa metsätaloudessa.

Tuemme metsätaloutta koskevaa ympäristösääntelyä EU-tasolla aina, kun se on järkevää. Emme tahdo suomalaiselle teollisuudelle suurempia kustannuksia kuin muille. Emmekä sitäkään, että mikään muu maa pilaa omaa luontoaan tuottaakseen halvempaa puuta. Metsänhoitoa koskevassa sääntelyssä on aina huomioitava paikalliset olosuhteet, mikä tuo keskitetyllä EU-lainsäädännölle omat haasteensa.

Rahoitusmekanismien kanssa tilanne on paljon helpompi: raha kyllä liikkuu sujuvasti EU-maasta toiseen, jos vain löydetään keinoja hinnoitella ulkoisvaikutuksia (kuten hiilinieluja) yhteismitallisesti. Päästökauppa on kannustava esimerkki tällaisesta rakenteesta. Metsien hiilivarastojen ja pitemmän päälle myös luontoarvojen hinnoitteluun olisi kehitettävä vastaavat EU:n laajuset mekanismit, joilla hiilivarastoja kasvattavat ja luontoarvoja vahvistavat toimenpiteet tulevat kannattavammaksi. EU:n ulkorajalle taas on asetettava hiili- ja luontotullit, joilla estetään hakkuuvuotoa. Näin puolustetaan vastuullisen eurooppalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja levitetään vastaavan tasoisia standardeja maailmanlaajuiseksi.

Kirjoittajat,
Krista Mikkonen ja Ville Aarnio

Linkkejä:
International Day of Forests | United Nations
Kansainvälinen Metsien Päivä 2024: Metsät ja Innovaatiot – uusia ratkaisuja parempaan maailmaan
Vihreiden metsätalouslinjauksia: Elinkeinopoliittinen ohjelma – Vihreät Metsäpoliittinen ohjelma – Vihreät