Kaivosten jätevakuudet päivitettävä ajan tasalle

28.04.2022

Suomen kaivospolitiikka ei ole kestävällä pohjalla. Yksi ongelma on, että kaivosten vakuudet jätteiden käsittelyyn ovat usein riittämättömiä. Eduskunnan eilen hyväksymä muutos ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin tarttuu tähän epäkohtaan.

Eduskunta hyväksyi tiistaina hallituksen esityksen ympäristönsuojelulain ja vesilain muutoksesta, jolla parannetaan viranomaisten mahdollisuuksia päivittää kaivosten jätevakuuksia. 

Jätevakuudet on tarkoitettu tarvittavien jätehuoltotoimien tekemiseen siinä tapauksessa, että toiminnanharjoittaja, esimerkiksi kaivosyritys, ajautuisi maksukyvyttömäksi. Muutos on tärkeä, sillä kaivokset tuottavat noin 75 prosenttia Suomessa syntyvästä jätteestä ja kaivosyhtiöiden jätevakuussummat ovat nykyisin usein riittämättömiä.

Lakimuutoksen myötä ympäristöluvassa voidaan määrätä siitä, että toiminnanharjoittajan on arvioitava vakuuden riittävyyttä määräajoin ja ilmoitettava tästä asiaa valvovalle viranomaiselle. Tämä on tärkeää, jotta ympäristövahingot voidaan torjua kaikissa tilanteissa. Lähtökohtana on aiheuttaja maksaa -periaate: On oikeudenmukaista ja tasapuolista, että ympäristövahingot korvaa vahingon aiheuttaja, eikä veronmaksajat. 

Jätevakuuksien lisäksi kaivosten on asetettava kaivosvakuus kaivostoiminnan lopettamista ja eräitä poikkeustilanteita varten. Kaivosvakuuksista säädetään kaivoslaissa, jonka uudistuksen myötä vakuus olisi jatkossa asetettava vähintään 30 vuoden ajaksi. Myös kaivoslain uudistus on vietävä maaliin vielä tällä hallituskaudella.

Eilen hyväksytty lakimuutos on tärkeä myös siksi, että se parantaa laajemminkin viranomaisten mahdollisuuksia ajantasaistaa eri toimijoiden ympäristölupia. Selkeä ja yksiselitteinen lakiteksti takaa että toiminnanharjoittajat saavat yhdenvertaisen kohtelun ja ajantasaisen luvat takaavat ettei ympäristö pilaannu. Kun lupamenettelyt ovat selkeät ja laki yksiselitteinen, myös lupaprosessit ovat jouhevia ja nopeita.

Tällä hetkellä ongelma on, että toiminnanharjoittajalta ei aina saada riittäviä tietoja, jotta ympäristöluvan muuttamista koskeva aloite voitaisiin käsitellä. Muutos helpottaa lupamääräysten ajantasaistamista ja näin varmistaa, ettei ympäristön kannalta haitallinen toiminta saa jatkua.

Ympäristövaliokunnan kuulemisissa kävi ilmi, että parannettavaa jää vielä tämän uudistuksen jälkeenkin. Myös konkurssilakiin on tarpeen lisätä säännökset ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. 

Vahva ympäristöhallinto sekä selkeä velvoittava lainsäädäntö ovat tae sille, että maaperä, ilma ja vesistöt pysyvät puhtaina. Puhdas luonto on yksi Suomen valttikorteista, jota kannattaa vaalia.