Kriisiajan vaalit on pystyttävä tekemään kaikille turvalliseksi

27.03.2021

Kesäkuussa pidettävät kuntavaalit ovat samaan aikaan demokratian kulmakivi ja suuri korona-ajan punnerrus. Juuri nyt on varmistettava, että kesäkuun vaaleissa ovat käytössä kaikki toteuttamiskelpoiset terveysturvallisuutta lisäävät keinot. Nyt saatavat opit tulee ottaa huomioon myös tuleviin poikkeuksellisiin aikoihin varautuessa.

Vihreiden kanta oli ja on edelleen, että vaalien siirtämisen kynnys on pidettävä hyvin korkealla. Vapaat vaalit ovat demokratian peruspilari, jolla on erityinen merkitys kriisiaikana. Myös perustuslakivaliokunta korosti vaalien siirtoa koskevassa mietinnössään sitä, että kuntavaalien siirtoon tulee ryhtyä vain erittäin painavista syistä.

Huhtikuun osalta perusteet vaalien siirrolle olivat, sillä asiantuntijat varoittivat tautitilanteen pahenemisesta. Nyt me näemme, että varoitus oli perusteltu. Myös kesäkuussa on kuitenkin varauduttava koronan uhkaan niin, että kaikki terveysturvallisuutta lisäävät keinot ovat käytössä.

Kunnilla on vastuu äänestysmahdollisuudet turvaavien vaalijärjestelyjen toteuttamisesta oikeusministeriön ja THL:n ohjeiden mukaisesti. Kuntaliiton ja oikeusministeriön arvioiden mukaan kunnat ovat yleisesti ottaen tehneet vaalivalmisteluja hyvin. Vaalit on toteutettava kaikissa kunnissa niin, että riskiryhmien ja karanteeniin määrättyjen äänestäminen onnistuu ja äänestysmahdollisuuksia olisi syytä olla tarjolla myös ulkona ainakin ennakkoäänestyksen aikana.

Viestintä ja oikean tiedon saatavuus on tärkeässä roolissa kesäkuun kuntavaalien onnistumisen kannalta. Ihmisiä tulee esimerkiksi kannustaa aktiiviseen ennakkoäänestämiseen, jotta äänestäminen jakaantuu tasaisesti eri päiville.

Äänestyspisteistä voitaisiin ainakin suurimmissa kaupungeissa tarjota lähes reaaliaikaistan kävijädataa ruuhkien tasoittamiseksi ja rauhallisten äänestysaikojen löytämiseksi. Riskiryhmille voitaisiin suositella äänestysaikoja rauhallisemmilta ajoilta. Olisi myös mahdollista ylläpitää äänestäjille ohjeistusnumeroa, johon soittamalla saa tukea turvalliseen äänestämiseen vielä varsinaisena vaalipäivänäkin.

Vihreät ovat edistäneet aktiivisesti kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden rokottamista, ja hallituksen päätöksen myötä tämä tavoite toteutuu ennen vaaleja. Kuntavaalien siirtämisen myötä huomattavan suuri osa aikuisväestöstä lienee saanut vähintään yhden rokoteannoksen ennen äänestämistä.

Demokratian kriisinkestävyyttä kehitettävä

Tiedämme, että vaaleja on korona-aikaan pystytty järjestämään onnistuneesti monissa maissa. Mitä muualta voidaan oppia? Muiden maiden vaaleista saatuja kokemukseja ja oppeja tulee hyödyntää Suomen vaalijärjestelmän uudistuksia suunniteltaessa.

Vaalijärjestelmän tulisi olla resilientti ja kestää pandemian kaltaiset poikkeustilanteet jatkossakin. Tämän varmistaminen edellyttää poikkeusjärjestelyihin liittyvien ohjeistusten lisäksi vaaleihin liittyvän lainsäädännön tarkastelua ja kehittämistä entistä kriisinkestävämmäksi. Työ tarvittavien uudistusten tekemiseksi on aloitettava heti kuntavaalien jälkeen.

Mahdollisuus ennakkoäänestysajan pidentämiseen tulisi ottaa pysyväksi vaihtoehdoksi, kun vaaleja kohti mennään poikkeavissa oloissa. Ennakkoäänestyksen pidentämiselle tulisi samalla laatia yhteisesti hyväksytyt reunaehdot ja kriteerit. Samoin kotiäänestyksen tilauksen määräajoista voitaisiin tietyin ehdoin joustaa, jos äänestysten tarvitsemat työvoimakapasiteetit ja muut tarvittavat järjestelyt voidaan varmistaa.

Tulevien poikkeustilanteiden äänestysmahdollisuuksien turvaamiseksi Suomessa on syytä selvittää myös mahdollisuuksia kirjeäänestyksen laajentamisesta kotimaahan. Kyse olisi merkittävästä periaatteellisesta muutoksesta, joka tulisi kyseeseen vain tilanteissa, joissa vaalien turvallisuus ja demokraattisten oikeuksien toteutuminen olisi kohtuuttoman vaikeaa turvata muilla keinoin. Jotta kirjeäänestys voisi tuoda apua tartuntataudin vuoksi eristykseen määrättyjen äänestämiseen, sen toteuttamiseen tulisi löytää ratkaisuja, jotka eivät edellytä läsnäolevia todistajia.

Julkisessa keskustelussa on ehdotettu yhdeksi ratkaisuksi sähköisen äänestysjärjestelmien käyttöönottoa. Vihreät suhtautuu kielteisesti sähköiseen äänestämiseen yleisissä valtiollisissa vaaleissa. Sähköiseen järjestelmiin liittyy ratkaisemattomia luotettavuuteen ja vaalimanipulaatioon liittyviä riskejä. Kriisiaikoina luottamus vaalien luotettavuuteen ja äänestysjärjestelyiden läpinäkyvyyteen on tavallistakin painavampi kysymys.

Haluan kiittää vielä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia kuntavaaleihin liittyvän valmistelun johtamisesta vaikeassa tilanteessa ja vaalilakien pitkäjänteisempää uudistamista koskevan keskustelun avaamisesta. Näinä poikkeuksellisina aikoina ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja, ja eteenpäin päästään vain yhteistyön avulla.

Kuntavaalien äänestysinto on tutkitusti korkealla tasolla. Uskon, että suomalaiset lähtevät uurnille aktiivisesti, kun se on kaikille turvallista.