Kulttuuri ja hyvinvointi kuuluvat yhteen

12.01.2022

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tehtävä. Perinteiset kulttuuripalvelut, kuten kirjastot, puolestaan jäävät pitkälti kuntien vastuulle. Hyvinvointialueilla on tästä huolimatta iso rooli asukkaidensa kulttuurihyvinvoinnin tukemisessa, eikä sitä saa sivuuttaa.

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan jokaisen yksilöllistä tai jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri, taide ja luova toiminta lisäävät hyvinvointia ja ovat yhteydessä siihen. Kulttuurin ja taiteen merkitys hyvinvoinnille on myös tutkimuksissa todettu suureksi. Kulttuurin harrastamisella on yhteyttä siihen, miten hyväksi oman elämme koemme. 

Kulttuuri ja taide vaikuttavat myönteisesti muisti- ja aivotoimintoihin ja lisäävät työhyvinvointia. Lisäksi sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liitetään myös hyvään mielenterveyteen. Kulttuuri on siis tärkeä hyvinvointia lisäävä tekijä ja keskeinen osa terveysongelmien ennaltaehkäisyä sekä kuntoutusta. Siksi taidetta tulee viedä myös sellaisiin paikkoihin, joissa ihmiset eivät muuten pääse kokemaan taidetta, kuten sairaaloihin ja hoitolaitoksiin.

Kokosin listan keinoista, joilla hyvinvointialue voi tukea asukkaidensa hyvinvointia kulttuurin avulla.

Investoidaan kulttuurihyvinvointiin ja julkiseen taiteeseen. Siirrytään hyvinvointialueilla kohti kulttuurin ja taiteen prosenttiperiaatetta. Prosenttiperiaate tarkoittaa, että vähintään prosentti esimerkiksi rakennushankkeen määrärahasta käytetään kulttuuriin ja taiteeseen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa prosenttiperiaate voi pitää sisällään taidehankintoja, ohjattua taide- ja kulttuuritoimintaa, taiteilijavierailuja, soveltavan taiteen (kuten sairaalaklovnien) käyttöä hoitotoimenpiteiden yhteydessä tai ihmisten omaehtoisen taideharrastamisen tukemista.

Palkataan jokaiselle hyvinvointialueelle kulttuurihyvinvointikoordinaattori, joka huolehtii kulttuurihyvinvointitoiminnan saatavuudesta ja alueellisesta yhdenvertaisuudesta osana sote-palveluita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Palkataan kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Jotta kulttuuri olisi aidosti osa sosiaali- ja terveyspalveluita, moniammatillisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeihin tarvitaan mukaan myös kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisia. He voivat olla esimerkiksi taideterapeutteja, taiteilijoita tai kulttuurin, taiteen ja palvelumuotoilun asinatuntijoita.

Koska kulttuuri liittyy keskeisesti terveyteen ja hyvinvointiin, hyvinvointialueet eivät voi ohittaa kulttuuria suunnitellessaan sosiaali- ja terveyspalveluita.