Nopeutamme maahanmuuttajien kotoutumista

12.10.2022

Hallituksen esitys kotouttamislain uudistamiseksi on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Tavoitteenamme on, että kotouttamispalvelut tavoittaisivat jatkossa nykyistä suuremman osan maahanmuuttaneista. 

Onnistuneen kotoutumisen merkitystä ei voi kylliksi korostaa. On todella tärkeää, että Suomeen tulleet tuntevat olonsa tervetulleeksi ja voivat asettua nopeasti osaksi yhteiskuntaa. Sujuva kotoutuminen on eduksi myös taloudelle, kun ihmiset pääsevät ripeästi kiinni työelämään ja opintoihin. 

Vaikka yhteiskunnalla on monta hyvää syytä satsata kotouttamiseen, eivät kotouttamiseen tarkoitetut palvelut nykyään tavoita riittävän hyvin kaikkia maahanmuuttajia. Tämä näkyy muun muassa maahanmuuttajien muuta väestöä heikompana työllisyysasteena. 

Kotouttamispalvelut eivät tavoita riittävän hyvin etenkään niitä maahanmuuttajia, jotka ovat työvoiman ulkopuolella.  Heidän joukossaan on paljon esimerkiksi maahanmuuttajanaisia, joiden laaja koulutuspohja jää yhteiskunnassa hyödyntämättä. Maahanmuuttajanaiset ovat voimavara, jonka osaaminen on saatava nykyistä paremmin käyttöön. 

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellulla kotouttamislain uudistuksella pyrimme parantamaan etenkin työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien palveluita. Keskeinen keino on kotoutumisohjelma. Se kunnan olisi jatkossa laadittava jokaiselle maahanmuuttajalle, niin työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneille kuin työvoiman ulkopuolella oleville.

Lakiuudistus edistäisi esimerkiksi kotona lapsia hoitavien vanhempien tavoittamista ja kotoutumista Suomeen. He eivät välttämättä ole rekisteröityneet työttömiksi työnhakijoiksi, mutta siitä huolimatta heidän kotoutumistaan on tuettava. Naisten osallisuus on tie pysyvään, ylisukupolviseen muutokseen. Jos onnistumme naisten osallisuuden vahvistamisessa, moni muukin asia ratkeaa.

Lakiuudistuksen myötä tehostuisi myös jatko-ohjaus työelämään sekä työllisyys- tai koulutuspalveluihin. Uudistuksessa kunnille annettaisiin myös kokonaan uusi tehtävä järjestää kaikille kotoutuja-asiakkaille monikielistä yhteiskuntaorientaatiota. Sen kautta jokainen saisi perustiedot muun muassa suomalaisesta tasa-arvoajattelusta ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvästä lainsäädännöstä.

Kaikesta integroitumiseen pyrkivästä kotouttamisesta huolimatta suljemme maahantulijat Suomessa edelleen helposti omaan lokeroonsa. Maahanmuuttaja on maahanmuuttaja toiseen ja jopa kolmanteen polveen. Todellista osallisuutta on vaikea kokea, kun sinulle joka vaiheessa muistutetaan, että et ole oikea suomalainen. 

Perheellä ja muilla sosiaalisilla suhteilla on keskeinen rooli osallisuuden kokemusten syntymisessä. Osallisuuden kokemukset eivät kuitenkaan pelkisty vain läheisiin suhteisiin. Myös itselle tuntemattomien paikallisten reaktiot vaikuttavat osallisuuden kokemuksiin joko niitä tukien tai heikentäen. Siksi jokaisella suomalaisella on rooli kotoutumisen tukemisessa. 

Kotoutuminen on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Yhdessä eläminen edellyttää jokaiselta sitoutumista kaikista huolehtimiseen, demokratiaan, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.