Opettajien työhyvinvointiin tarvitaan konkreettisia panostuksia

24.01.2020

Jokaisella opettajalla pitää olla mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Siksi esitämme panostuksia oppimisen tukeen ja mentorointia uusille opettajille.

Olen päivittäin kiitollinen niistä ihmisistä, jotka työskentelevät lasteni kanssa. Kun minä olen unohtanut pakata kurahousut päiväkotiin, ovat he kaivaneet esille varakuravaatteet. He ovat ymmärtäneet venyviä työpäiviäni ja unohtuneita lomakkeita. He ovat laulaneet, leikkineet, kasvattaneet ja ohjanneet. He ovat opettaneet, kuunnelleet ja tukeneet.

Päiväkodeissa ja kouluissa rakennetaan tälle maalle parempaa tulevaisuutta. Sen tärkeämpää työtä ei ole. Nämä ihmiset ansaitsevat kaiken sen tuen, jonka voimme heille antaa.

Uutiset opettajien kohtaamasta väsymisestä ja uupumisesta ovat huolestuttavia. Yhä useampi opettaja miettii omaa jaksamistaan. Jatkuva melu ja resurssien vähäisyys ovat ajaneet opettajamme koville. Pienen ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen on työtä, jonka moni opettaja kokee maailman tärkeimmäksi. Silti kouluissamme on opettajia jotka väsyvät, tänäkin päivänä.

Viime vuosina työstä on tullut yhä haastavampaa, mikä on näkynyt opettajien työhyvinvoinnin heikkenemisenä. Oppilailla on yhä enemmän haasteita oppimisessa ja tunne-elämän taidoissa, mikä näkyy kouluissa ja päiväkodeissa työrauhaongelmina ja väkivaltatilanteiden lisääntymisenä. Moni opettaja kokee riittämättömyyttä, kun ei pysty vastaamaan kaikkien oppilaiden tarpeisiin. Maailma muuttuu jatkuvasti, mutta läheskään kaikissa kunnissa opettajille ei tarjota aktiivisesti mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen.

Tämä on karua. Koulujen ja päiväkotien haasteet nivoutuvat lastemme elämän yhteen tärkeään henkilöön, opettajaan. Jotta meillä olisi maailman parhaat opettajat myös tulevaisuudessa, pitää opettajien työhyvinvointiin panostaa enemmän. Kun puhumme tulevaisuuteen panostamisesta ja lastemme hyvinvoinnista, meidän on puhuttava myös tämän maan opettajien hyvinvoinnista.

Yksi suuri opettajilta kantautuva huoli on, ettei opettamiseen yksinkertaisesti ole riittävästi aikaa. Luokkakoot ovat suuria, eikä jokaiselle oppilaalle pystytä tarjoamaan riittävän yksilöllistä ohjausta ja opetusta. Riittävä tuki oppimiseen ja koulunkäyntiin ennaltaehkäisee monia ongelmia, mikäli niihin pystytään tarttumaan riittävän ajoissa.

Mitoitukset myös erityisopetukseen

Hallitus vastaa koulujen ja päiväkotien haasteisiin. Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pienenevät, päiväkotien johtamista tuetaan ja kolmiportaista tukea lähdetään kehittämään.   Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman avulla pienennämme ryhmäkokoja sekä satsaamme samanaikaisopetukseen, opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen. Lisäämme resursseja oppilas- ja opiskelijahuoltoon ja säädämme opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien sitovista mitoituksista. Nämä ovat olleet meille Vihreille tärkeitä asioita.

Lisäksi olisi tärkeää arvioida ja tehdä kustannuslaskelmat erityisopettajamitoituksesta säätämiselle. Erityisopettajien rooli on aivan keskeinen, kun lapsen tai nuoren hyvinvointia, oppimista ja toimintakykyä halutaan vahvistaa. Nyt yhtä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa kohden voi olla jopa 500 lasta. Perusopetuksessa mahdollisuuksia osa-aikaiseen opiskeluun pienryhmässä on liian vähän, vaikka moni oppilas hyötyisi siitä, että saisi opiskella osan koulupäivästä tuetummin, rauhallisessa ryhmässä. Vain 3 % opettajista ja rehtoreista pitää kolmiportaisen tuen resursseja riittävinä.

Opettajien perehdytyskoulutukseen panostettava

Oppimisen tuen lisäksi on panostettava opettajien perehdytykseen ja täydennyskoulutukseen. Vihreät haluaa vahvistaa opettajien yhteistyötä, vertaisoppimista ja samanaikaisopettajuutta sekä turvata hyvät johtamisen resurssit jokaisessa koulussa. Erityisesti uusien opettajien perehdytyskoulutukseen on kiinnitettävä huomiota, jotta jokainen saa riittävän tuen työuransa alkuun. Suomessa opettajille on saatavilla kansainvälisesti verrattain huomattavan vähän mentorointia, vaikka sillä voitaisiin tehokkaasti tukea työssäjaksamista ja alalla pysymistä.