Pekka Haavisto: Kaivoslakia on vahvistettava, ei heikennettävä

12.12.2018

Tänään eduskunnan käsittelyyn tulee kaksi kaivoslain pykälämuutosta, joilla kaivostoiminnan sääntelyä heikennetään. Hallituksen esittämät muutokset johtaisivat siihen, että hakemukseen liittyvien ympäristöselvitysten, Natura 2000 -arvioinnin ja YVA-selostuksen ja yhteysviranomaisen päätelmän toimittaminen eivät sisältyisi enää kaivoslain mukaiseen täydelliseen hakemukseen. Etuoikeus malminetsintä-, kaivos-, ja kullanhuuhdontalupaan voisi syntyä, vaikka lupahakemus ei sisältäisi näitä asiakirjoja.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston mukaan kaivoslaki on uudistettava kokonaisuutena siten, että se turvaa yhteiskunnan kokonaisedun. EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen (CETA) solmimisen yhteydessä on esitetty huolia siitä, voiko Suomi jatkossa muuttaa liian löyhää kaivostoimintaa koskevaa lainsäädäntöään tiukemmaksi.

– Maaperämme malmivarat ovat yhteistä omaisuuttamme, jota pitäisi käyttää kestävästi koko yhteiskunnan kannalta. Suomen kaivoslakia on pikaisesti muutettava, jotta voidaan varmistaa se, että kaivokset toimivat ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Nykyinen kaivoslaki ei näitä ehtoja täytä, Haavisto sanoo.

Haavisto yhtyy Kuntaliiton näkemykseen, että kunnilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kaivoksen sijoittumiseen alueelleen. Nykyinen kaivoslaki ei tätä turvaa.

Haavisto huomauttaa, että CETA-sopimuksen hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus käynnistää välittömästi kaivoslain uudistamisen arvioinnin ja tuo tarvittavat muutosesitykset eduskunnan hyväksyttäviksi niin, että muutokset voidaan saattaa voimaan tällä vaalikaudella.

Hallitus ei ole kuitenkaan tuottanut riittävää selvitystä eikä eduskunnan edellyttämiä muutosesityksiä. Ulkoasiainvaliokunta on eilisessä kokouksessaan todennut ettei hallituksen antama selvitys kaivoslain uudistustarpeista ole riittävä eikä tarjoa selvyyttä siitä, missä määrin CETA-sopimus saattaisi rajoittaa kaivoslain muuttamista jatkossa.

– Kaivoslain heikentäminen on väärä suunta tilanteessa, jossa tavoitteena on saattaa voimaan vapaakauppasopimuksen investointisuoja. Kansainväliset kaivosjätit ovat aiemminkin pyrkineet käyttämään vastaavaa investointisuojaa esimerkiksi ympäristölainsäädännön vastustamisessa turvatakseen omia voittojaan, Haavisto sanoo. 

Jo pelkkä oikeudenkäynnin uhka ja suurilla korvausvastuilla pelottelu voi Haaviston mukaan estää järkevän kansallisen lainsäädännön ja kaivosverotuksen kehittämisen.

Vihreät haluavat uudistaa kaivoslain kokonaisuudessaan. Suomen on pidettävä huoli siitä, että kaivostoiminnan ympäristöhaittoja vähennetään ja kaivosten tuottamista voitoista oikeudenmukainen osuus jää Suomeen.

– Kaivoslain muutostarpeet ovat mittavat. Malminetsintä luonnonsuojelualueilla tulee kieltää, nykyisestä “löytäjä saa pitää” -periaatteesta kaivosvarauksissa pitää luopua ja käyttöön on otettava louhintavero, joka varmistaa, että suomalaisille jää reilu osuus maaperämme rikkauksista, joita kaivosyhtiöt hyödyntävät, Haavisto sanoo.

Vihreiden vaatimukset kaivoslain uudistamiseksi >