Perhekeskus jokaiseen Suomen kuntaan

15.11.2021

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään. Turvaamalla lapsiperheiden toimeentuloa ja tukipalveluita turvaamme myös lastenoikeuksia. Moni lapsi joutuu kuitenkin elämään köyhyydessä. Suomessa noin 14 % alaikäisistä elää köyhyydessä, mikä tarkoittaa noin 150 000 lasta. Köyhyyden taustat ovat usein monisyiset ja erilaisista tilanteista johtuvaa.

Tutkimusten mukaan eriarvoisuus ja hyvinvointierot kasaantuvat Suomessakin ylisukupolvisesti. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on yli 18 000 ja heistä useimpien vanhemmat olivat saaneet toimeentulotukea. Tämä eriarvoisuuden ja hyvinvointierojen kasaantuminen on katkaistava.

Keskeisenä lääkkeenä on turvata lapsiperheiden toimeentulo ja nopea pääsy lapsi- ja perhepalveluiden piiriin. Perhekeskukset ovat yksi keino edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Perhekeskusten tehtävänä on koota yhteen eri palvelutoimijoita, ammattilaisia ja yhdistää osaltaan pirstaloituneita palveluita saman katon alle.

Sujuva pääsy oikean palvelun ja ammattilaisen luokse tarjoaa ennen kaikkea varhaista tukea ja ratkaisua lasten, nuorten ja lapsiperheiden arkeen. Moniammatillisella lähestymistavalla pystytään vahvistamaan lapsen omaehtoista pärjäämistä arjessa, auttaa vanhemmuudessa ja tarjota monipuolisia psykososiaalisia palveluita perheille.

Perhekeskuksen monialaisen lähestymistavan ansiosta pystytään helpommin puuttumaan perheessä orastaviin ongelmiin, sairauksiin tai jaksamiseen. Lapsiperheiden varhainen tuki on ensiarvoisen tärkeätä, sillä monen yleisen sairauden tai trauman juurisyy on tutkimusten mukaan lapsuuden haitallisissa kokemuksissa.

Tämän takia lapsiperhepalveluissa on vahvistettava paitsi varhaista tukea myös traumasensitiivistä työotetta, joka tunnistaa perheiden moninaisuuden ja mahdolliset vaikeat kokemukset. Hollolassa sijaitseva Perhekeskus Viisikko on esimerkiksi kouluttautunut huomioimaan turvan ja sen puuttumisen työkäytännöissään. Työotteen keskiössä on henkilökohtaisen turvan vahvistaminen.

Perhekeskusten vahvuus on niiden monialaisuus. Perhekeskusten toimintaa voidaan muokata joustavasti paikkakunnan perheiden tarpeen mukaan. Ne eivät ole vain palvelukeskuksia vaan myös lapsiperheiden turva- ja tukisatamia, joista niin vanhemmat kuin lapset ja nuoret voivat hakea turvaa ja tukea arkeensa.

Tulevat hyvinvointialueet tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa lapsiperhepalveluiden kehittämisessä. Lapsiperhepalveluita pitää kehittää asukas- ja tarvelähtöisesti lähipalveluna, josta jokaisella on matala kynnys hakea apua ja tukea riippumatta perheen sosioekonomisesta asemastaan. Tavoitteena pitää olla, että jokaisessa Suomen kunnassa on matalan kynnyksen perhepalvelukeskus. Keskuksen toimintaa voidaan kehittää perheiden tilanteen ja tarpeen mukaisesti paikkakuntakohtaisesti.