Saimaannorppaa voimme suojella vain me suomalaiset

20.09.2022

Vihreät puolusti ainoana puolueena saimaannorppaa, kun maa- ja metsätalousvaliokunnassa käsiteltiin kansalaisaloitetta verkkokalastuksen kieltämiseksi saimaannorpan levinneisyysalueella. Ainoastaan vasemmistoliiton toinen edustaja äänesti vihreiden esityksen puolesta. Valiokunnan enemmistö päätyi lopputulokseen, jossa se ei puolla kansalaisaloitteen hyväksymistä. Myöskään verkkokalastuskiellon pidentäminen heinäkuulle ei saanut valiokunnan enemmistöltä vastakaikua, vaikka valiokunnan saamista asiantuntijaselvityksistä käy ilmi, että puolet saimaannorpan kuuttien verkkokuolemista tapahtuu heinäkuussa. 

Vaikka saimaannorppakanta on kasvanut 1980-luvun noin 200 yksilöstä yli 400 yksilöön pitkäjänteisen yhteistyön ja monipuolisten suojelutoimien ansiosta, norppakannan suotuisaa kehitystä ei saa vaarantaa. Lisätoimia norpan auttamiseksi tarvitaan erityisesti kalanpyydyskuolemien torjumiseksi, sillä se on saimaannorpan yleisin yksittäinen kuolinsyy

Kiitos saimaannorppakannan kasvusta kuuluu paikallisille aktiiveille, viranomaisille, tutkijoille ja lukuisille muille toimijoille. Vaikka onnistumisia on tullut, uhkaavat norppaa uudet haasteet. Esimerkiksi ilmastonmuutos vaikeuttaa pesintää vähälumisina talvina, kun suojaisia pesäkinoksia emoille ja kuuteille ei ole. Siksi muista syistä aiheutuvan kuolleisuuden vähentäminen on saimaannorpan tulevaisuuden kannalta kriittistä. Vuosina 2011–2020 verkkoihin on hukkunut ainakin 53 norppaa, joista 21 on menehtynyt heinäkuussa. Verkkokalastuskiellon pidentäminen vähintään heinäkuun loppuun kestäväksi tarkoittaisi, että kuutit ehtisivät elokuuhun mennessä kasvaa isommiksi, jolloin niiden riski kuolla verkkoihin pienenee. 

Kansalaisaloite verkkokalastuksen ympärivuotisesta kiellosta olisi pitänyt hyväksyä saimaannorpan suojelun varmistamiseksi. Vähintä, mitä norpan suojelemiseksi tulisi tehdä, olisi pidentää verkkokalastuksen kielto heinäkuulle, jolloin suuri osa norppien verkokuolemista tapahtuu. Pidimme heinäkuun kielto esillä kompromissina mutta edes siihen valiokunta ei ollut valmis. Verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuulle on vastustettu valiokunnassa sillä perusteella, että heinäkuu on tärkein matkailukuukausi ja heinäkuun kalasaalis on kaupallisesti arvokas. Kaupallisessa kalastuksessa käytetään kuitenkin ensisijaisesti muita pyyntivälineitä kuin verkkoja, joten heinäkuun verkkokalastuskielto vaikuttaisi ensisijaisesti vapaa-ajan kalastukseen. 

Saimaannorppien verkkokuolemat ovat estettävissä käyttämällä norppaturvallisia kalastusvälineitä ja välttämällä verkkokalastusta erityisesti keväällä ja kesällä. Verkkokalastusrajoituksista ovat norppien ohella hyötyneet myös Saimaan uhanalaiset vaelluskalakannat. Useimmiten saimaannorpan kuutti hukkuu vapaa-ajan kalastajan verkkoon. Tämä on niin kalastajalle, paikalliselle yhteisölle kuin myös saimaannorppakannalle tragedia, jonka välttäminen olisi mahdollista, jos valtion ohjaus verkkokalastuksen harrastamiseen olisi riittävän selkeää. Kalastusrajoitusten on oltava ajantasaisia ja kattavia, jotta ei luoda virheellistä kuvaa siitä, missä, milloin ja miten kalastamalla kalastus on norppaturvallista. Verkkokalastus tulisi olla sallittua vain tilanteissa, joissa se ei aiheuta vaaraa saimaannorpille tai niiden kuuteille. Verkkokalastuskielto ei estä vapaa-ajan kalastusta esimerkiksi katiskalla tai aktiivimenetelmin, joita ovat esimerkiksi pilkkiminen, vapakalastus, vetouistelu ja tuulastus. 

Saimaannorpan suojelu tähtää kannan kasvuun ja leviämiseen niille alueille, joilta se on ihmisen toimesta jo ehtinyt hävitä. Silloin myös verkkokalastuskieltoa olisi laajennettava niin alueellisesti kuin ajallisestikin. Mitä suurempi ja elinvoimaisempi norppakanta on, sitä paremmin se sopeutuu myös ympäristömuutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen vuoksi norpan tulevaisuus on epävarma ja jokaisen verkkoon hukkuneen kuutin myötä saimaannorppien geeniperimä kaventuu.

Saimaannorpan suojelulle on suomalaisten vahva tuki. Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje ja se on edelleen vaarassa kuolla sukupuuttoon. Jos saimaannorppa häviää Saimaalta, se häviää koko maapallolta.