Satu Hassin ryhmäpuhe paikkatietopoliittisesta selonteosta 23.5.2018

23.05.2018

Arvoisia puhemies, käsillä oleva selonteko on nykyhallituksen asiakirjaksi harvinainen, koska päälinjoista voi olla samaa mieltä.

Viranomaisten tuottaman maantieteellisiin sijainteihin liittyvän tiedon pitää olla pääsääntöisesti avointa sekä helppoa löytää, yhdistää ja käyttää.

Nyt tieto on pirstaleista, yleiset kartat laatii maanmittauslaitos, merikartat liikennevirasto. Geologian tutkimuskeskus pitää yllä tietoja maaperästä ja muun muassa malmiesiintymistä. Luke, Metsäkeskus, ympäristö- ja museoviranomaiset tuottavat tietoa metsistä, luontotyypeistä, uhanalaisista lajeista, ympäristön tilasta ja kuormituksesta sekä muinaismuistoista. Ilmatieteen laitos tekee sääennusteita ja -tilastoja. Kunnilla on tiedot asemakaavoista, rakennuksista ja tonteista. Tilastokeskuksesta saa tietoja vaikkapa eri postinumeroalueiden asukkaiden ikä- ja tulojakaumasta.

Kukin tuottaa paikkatietoa kukin tavallaan ja myös päällekkäistä työtä tehdään. Toisaalta tieto maan eri osista ei välttämättä ole vertailukelpoista.

Paikkatietopolitiikan lähtökohtana tulee olla yhteentoimivuus.

Selonteko on esimerkki siitä, miten EU voi antaa sysäyksen järkeville kansallisille toimille. Ympäristöön liittyvää paikkatietoa koskeva Inspire-direktiivi on paljolti selonteon taustalla. Sitä käsiteltäessä väännettiin muun muassa tiedon avoimuudesta.

Vihreät pitävät erittäin tärkeänä periaatteena sitä, että julkisin varoin tuotettu tieto on pääsääntöisesti avointa ja maksutonta.

Monissa maissa valtiovarainministeriöillä on ollut tapana vaatia julkishallinnon yksiköitä hankkimaan tuloja myymällä tietoa. Mutta kansantalouden kannalta paljon merkittävämpää on, että avoin, tarkka ja helppokäyttöinen paikkatieto auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa ja myös aivan uusia palveluja. Myös EUn Galileo-satelliittipaikannus luo uusia mahdollisuuksia.

Esimerkki tällaisesta on MAAS, mobility as a service, liikenne palveluna. Siitä voi muodostua vaihtoehto yksityisautoilulle, kun julkisen liikenteen palvelun voi ostaa ovelta ovelle, ilman että tarvitsee erikseen maksaa esimerkiksi taksista tai paikallisbussista, junasta ja kaupunkipyörästä. Parhaassa tapauksessa tämä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja parantaa yhteiskunnan resurssitehokkuutta, ihmistyön ja luonnonvarojen järkevää käyttöä. Tulevaisuuden automatisoitu liikenne tarvitsee paikkatietoa jopa 10 cm tarkkuudella. Paikkatietopalvelut mahdollistavat myös luonnononnettomuustapauksissa aiempaa tehokkaamman varoitusjärjestelmän ja toiminnan.

Kun julkishallinnon tuottaman paikkatiedon hyödyntäminen helpottuu, on huolehdittava myös tietosuojasta. Ylihuomenna voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöön yhdistettävissä oleva tieto katsotaan henkilötiedoksi, myös henkilöön yhdistettävissä oleva paikkatieto. Lisäksi turvallisuusviranomaisten erityisvaatimukset pitää huomioida.