Tiina Elon ryhmäpuhe 2.3.2022

02.03.2022

Oma koti on monelle unelma ja elämän suurin sijoitus.

Elämäntilanteeseen sopivan kodin löytäminen voi vaikuttaa ratkaisevasti opintoihin, työllistymiseen, perheen perustamiseen – ja siihen kuinka onnellisia viimeiset elinvuodet ovat.

Koronapandemian myötä olemme joutuneet viettämään kotona aikaa enemmän kuin koskaan. Se on entisestään korostanut asumisen merkitystä hyvinvoinnille.

Suomi kaupungistuu ja ikääntyy vauhdilla ja nämä molemmat trendit vaikuttavat siihen, missä ja millaisia asuntoja tarvitsemme tulevaisuudessa.

Asunnon valintaan vaikuttavat entistä enemmän itse asunnon lisäksi myös sen ulkopuoliset tekijät kuten lähiympäristö, turvallisuus ja viihtyisyys sekä palvelut ja toimivat liikenneyhteydet.

Lähiluonnon merkitys asumisen viihtyisyyteen ja ihmisten hyvinvointiin on entisestään kasvanut.

Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti myös asumiseen. Päästöjen vähentämisen lisäksi kaikessa rakentamisessa on otettava huomioon ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat jo yli kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä.

Jotta käytämme luonnonvaroja kestävästi, on asuinrakennukset tehtävä pitkäikäisiksi, helposti korjattaviksi ja elinkaarensa aikana muunneltaviksi. Olemassa olevien rakennusten korjaamiselle on annettava nykyistä enemmän painoarvoa.

Valtiolla on keskeinen rooli energiatehokkaan ja ympäristöystävällisen korjaus- ja uudisrakentamisen vauhdittamisessa. Energiatehokkuusremonttien ja lämmitystapamuutosten tukeminen on tärkeää, jotta asukkaiden energialaskut saadaan pidettyä vihreässä siirtymässä kohtuullisina.

Asuntopolitiikan on oltava myös sosiaalisesti kestävää. Se tarkoittaa että kaikki asuinalueet ovat viihtyisiä ja turvallisia.

Asuinalueiden eriytymistä on ehkäistävä sekoittamalla erilaisia asumismuotoja tasaisesti kaikille alueille ja turvaamalla riittävät hyvinvointia vahvistavat palvelut.

Osallisuus ja yhteisöllisyys tukevat asuinalueiden elinvoimaa ja viihtyisyyttä.

Asumisen kalleus koettelee ihmisiä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kannamme huolta kotitalouksien velkaantumisesta ja nuorten mahdollisuuksista päästä kiinni omaan asuntoon.

Valtion tukitoimia tarvitaan niin kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon kuin pienituloisimpien ihmisten asumiskulujen kattamiseen.

Valtion tukemalla asuntotuotannolla on tärkeä rooli markkinaehtoisen asuntotarjonnan täydentäjänä, asuinalueiden eriytymisen ehkäisyn työkaluna sekä suhdanteiden tasaajana. Tällä hallituskaudella kohtuuhintaista ARA-tuotantoa on lisätty merkittävästi.

Tärkeitä ovat myös toimet nuorten asumisen helpottamiseksi:

ASP-lainojen ehtojen parantamalla helpotamme nuorten mahdollisuuksia hankkia ensiasunto.

Opiskelija-asuntojen tuotantoa vauhditamme asettamalla tähän ensimmäistä kertaa konkreettisen tavoitteen.

Asunnottomuus on yksi syrjäytymisen vakavia syitä ja seurauksia – ja aina inhimillinen tragedia. Siksi on tärkeää, että sitoudumme asunnottomuuden poistamiseen.

Keinoina tähän ovat asunto ensin -periaate ja ennen kaikkea riittävä monialainen asumisen tuki. Vihreille on tärkeää, että asumisneuvonnan saatavuus turvataan tekemällä siitä lakisääteistä.

Kaupungistumisen myötä trendinä on ollut asuntokokojen pieneneminen ja yksin asumisen lisääntyminen.

Asuntosuunnittelussa on otettava entistä paremmin huomioon ihmisten asumistoiveet, esteettömien asuntojen tarpeen kasvu ja asuntojen muunneltavuus. Ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittäminen edesauttaa kotona asumista mahdollisimman pitkään. Erilaiset yhteisölliset ratkaisut vähentävät yksinäisyyttä.

Koronapandemian myötä lisääntynyt etätyöskentely voi pysyvästi muuttaa ihmisten vaatimuksia asuntojen ja taloyhtiöiden varustelusta. On tarve työhuoneelle tai taloyhtiöltä toivotaan tiloja etätyöskentelyyn.

Asumisen laatuun liittyy olennaisesti myös puhdas sisäilma.

Asuntopolitiikan on perustuttava tutkittuun tietoon ja elettävä ajassa. Sitä tulee tarkastella uudelleen, mikäli olosuhteet muuttuvat.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää asuntopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteita tärkeinä ja näkee, että ohjelma antaa hyvän pohjan asuntopolitiikan toimeenpanoon ja kehittämiseen.