Äänelläsi pidetään huolta kaikkein heikoimmista

Torjutaan köyhyyttä ja pidetään jokaisesta huolta.

 1. Sosiaaliturvan uudistus perustuloksi

 2. Eriarvoisuus historiaan

 3. Tasavertainen ja toimiva terveydenhuolto kaikille

Köyhyys ja eriarvoisuus niin Suomessa kuin maailmalla ovat pois meiltä jokaiselta. Leipäjonojen Suomi ja menestyjien Suomi erkaantuvat toisistaan. Tämä kehitys on pysäytettävä.

Me haluamme pitää kaikista suomalaisista huolta. Siksi tarvitaan reiluja uudistuksia, jotka takaavat hyvän työn, kantavan turvan ja ihmisarvoisen elämän kaikille. Tarvitsemme Suomen, joka päättäväisesti pitää huolta niistäkin jotka eivät itse siihen pysty. Nyt jos koskaan.


Sosiaaliturvan uudistus perustuloksi

Perustulolla vähennetään köyhyyttä, syrjäytymistä ja epätasa-arvoa. Sillä taataan, että työ on kaikissa tilanteissa tekijälle kannattavaa eikä kukaan joutuisi väliinputoajaksi. Vihreiden esittämä perustulo on kaikille aikuisille maksettava nykyisen perusturvan suuruinen etuus. Se korvaa kaikki vähimmäisetuudet, kuten työttömien perusetuudet ja minimivanhempainpäivärahat. Päälle maksetaan vielä tarvittavat syyperusteiset tuet, kuten ansiosidonnainen työttömyyskorvaus. Verotus kerää perustulon asteittain pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse.

Perustulo mahdollistaa joustavan liikkumisen palkkatyön, yrittäjyyden, apurahatyön, opiskelun ja perhe-elämän välillä. Kustannuksiltaan vihreä perustulo ei ole nykyistä järjestelmää kalliimpi. Se vähentää köyhyyttä ja nostaa jokaisen suomalaisen ihmisarvoa.

 • Tehdään seuraavasta hallituksesta perustulohallitus, joka uudistaa suomalaisen sosiaaliturvan tälle vuosisadalle.
 • Aloitetaan uudistus toteuttamalla ensin perustulokokeilu, jonka tuloksia hyödyntäen valmistellaan koko maassa käyttöön otettava perustulomalli.
 • Jatketaan samalla määrätietoisia askelia nykyisen sosiaaliturvan sisällä kohti perustuloa: parantaa asumistukea ja korottaa toimeentulotuen etuoikeutettua tuloa niin, etteivät pienet työtulot leikkaa tukia sekä poistaa puolison tai vanhempien tulojen vaikutus niistä etuuksista, joihin ne vielä vaikuttavat.

Lisää tietoa Vihreiden perustulomallista löytyy täältä.


Eriarvoisuus historiaan

Tasa-arvoisimmat yhteiskunnat ovat onnellisimpia ja parhaiten pärjääviä. Haluamme Suomen, joka pitää aina heikompien puolta. Yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja hätää vastaan on kamppailtava. Tarvitsemme tasa-arvoa kaikille sukupuolille. Maahanmuuttajia on kohdeltava tasavertaisina ja tervetulleina yksilöinä, jotta he voivat antaa osuutensa yhteiskuntamme rakentamiseen. Vammaisten ihmisten oikeutta itsenäiseen elämään ja yhdenvertaiseen kansalaisuuteen on vahvistettava.

 • Kavennetaan tulo- ja varallisuuseroja.
 • Vähennetään lapsiperheköyhyyttä köyhille lapsiperheille kohdennetuilla toimilla.
 • Parannetaan yksin asuvien asemaa tukemalla pienten ja kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa.
 • Yhdenmukaistetaan lainsäädäntöä, joka nykyisellään kohtelee yksin asuvia epätasa-arvoisesti yhdessä asuviin verrattuna.
 • Torjutaan asunnottomuutta ja lisätä kohtuuhintaista sosiaalista asuntotuotantoa.
 • Torjutaan äärimmäistä köyhyyttä ja eriarvoisuutta maailmassa: nostetaan kehitysyhteistyön määrärahat YK:ssa määriteltyyn 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.
 • Taistellaan naisten alhaisempia tuloja, miesten syrjäytymistä, sukupuoltaan korjaavien pakkosterilointia ja muita sukupuolittuneita ongelmia vastaan.
 • Poistetaan syrjintää lainsäädännöstä uudistamalla translaki ja hyväksymällä äitiyslaki.
 • Toteutetaan uusi perus- ja ihmisoikeusohjelma, jolla puretaan eriarvoistavia rakenteita ja taataan yhdenvertaisuus niin miehille, naisille kuin kaikille vähemmistöillekin.

Tasavertainen ja toimiva terveydenhuolto kaikille

Suomalaisten terveyserot kasvavat koko ajan. Tämä kehitys on pysäytettävä. Se tapahtuu ennen kaikkea vahvistamalla julkista perusterveydenhuoltoa. Niin kauan kuin perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ovat eri tahon vastuulla, hoito maksetaan monen tahon taskusta ja kuluja pallotellaan, kukaan ei katso potilasta kokonaisuutena.

 • Viedään maaliin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus niin että raha, palvelut ja vastuu potilaasta kootaan Vihreiden jo vuonna 2010 esittämän mallin mukaan riittävän vahvojen alueiden vastuulle. Näin oikea hoito saadaan oikeille ihmisille oikeaan aikaan.
 • Puretaan raja-aidat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä, yhdistetään ne saman tahon vastuulle ja vahvistetaan perusterveydenhuoltoa.
 • Puretaan samoin raja-aidat sosiaali- ja terveydenhuollon väliltä, varsinkin kun kyse on terveyspalveluihin tiiviisti kytkeytyvästä sosiaalihuollosta, kuten vanhuspalvelut, mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut ja vammaispalvelut.
 • Lisätään matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluja, niin että ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa. Näin ongelmiin saa apua ennen kuin on tarvetta kalliille erikoissairaanhoidolle tai vaativalle sosiaalihuollolle.
 • Tuodaan palvelut lähelle uusilla ratkaisuilla kuten terveyskioskeilla ja -busseilla ja sähköisiä palveluja kehittämällä.

Nyt jos koskaan Vihreät de Gröna

Jaa sivu:
Tutustu Vihreään lankaan! 26 euroa