Ympäristö Ympäristö

Ympäristö, jossa elämme, ei ole meidän. Olemme saaneet sen lahjaksi meitä ennen eläneiltä ja pidämme sitä lainassa lapsiltamme. Ympäristö on sekä luonnon että ihmisen tuotosta: metsiä ja puistoja, vesistöjä ja rakennuksia, polkuja ja katuja. Velvollisuutemme on vaalia sitä. Kun kerran aika jättää meistä, tehtävämme on antaa tämä kaikki eteenpäin paremmassa kunnossa kuin olemme sen saaneet. Se, onnistummeko tässä, ratkaistaan kunnissa. Yhdessä voimme pitää huolta elinympäristöstämme ja tehdä siitä paremman, jos niin valitsemme. Päätös on sinun.


Yhdessä rakennamme paremman huomisen – Vihreä kuntavaaliohjelma >

Lisää kuntavaaleista >


Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa

Ilmastonmuutos on pysäytettävä nyt, jotta lapsillemme jäisi elinkelpoinen maailma. Jos maan hallitus hidastelee, kunnissa voidaan toimia. Suuri osa Suomen päästöistä on kunnallisten päättäjien vallassa.

He ratkaisevat, millä kunnan sähkö ja lämpö tuotetaan, miten liikenne järjestetään ja rakennetaanko taloista energiaa tuhlaavia vai energiaa säästäviä. Vihreiden tavoite on, että 2030-luvulla kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja. Työ sitä varten on aloitettava heti, sillä aikaa ei ole lainkaan hukattavaksi. Valitaan kunnissa kestävä tulevaisuus, niin kauan kuin vielä voimme.

Vihreiden tavoitteita ovat:

 • Fossiilisista eroon. Vihreät siirtävät fossiiliset polttoaineet historiaan kaikkien kuntien sähkön- ja lämmöntuotannossa ja korvaavat ne puhtaalla, kotimaisella uusiutuvalla energialla, joka luo myös uusia työpaikkoja.
 • Kunnista energiatehokkuuden edelläkävijöitä. Vihreät säästävät kunnan käyttämää energiaa ja samalla selvää rahaa. Leikataan turhasta energiankulutuksesta, ei palveluista! Otetaan energiaa säästävin tekniikka käyttöön rakennuksissa, katuvalaistuksessa, liikennevaloissa ja kunnan sähkölaitteissa. Kestävintä energiaa on se, jota ei tarvitse ollenkaan tuottaa.
 • Kuntalaisista oman energiansa tuottajia. Tehdään helpoksi ihmisille ryhtyä itse uusiutuvan energian pientuottajaksi vaikkapa asentamalla katolleen aurinkopaneelit tai kotiinsa maalämpö. Se pienentää kuntalaisen energialaskua ja samalla pelastaa maailmaa. Helpotetaan tätä esimerkiksi rakennusmääräyksillä ja neuvonnalla.
 • Kaavoitetaan ja rakennetaan ilmaston hyväksi. Vihreät varmistavat kaikkien kuntien kaavoituksessa, että sillä luodaan kestävää yhdyskuntarakennetta, vähäpäästöisiä rakennuksia ja toimivaa joukkoliikennettä ja siten saadaan liikkumisen ja asumisen päästöt alas.

 

Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisä

Suomeen mahtuu monenlaista: tiivistä kaupunkia ja luonnon rauhaa. Rakennetaan elinympäristöjä tätä moninaisuutta kunnioittaen. Kehitetään kaupunkeja kaupunkeina: ehyinä, viihtyisinä, värikkäinä. Kaupunki on ihmisten koti, ei liikenneväylä. Rakennetaan vastaavasti maaseutua maaseudun ehdoilla: elinvoimaisia kyliä, saavutettavia palveluja, luontoa ja tilaa. Tehdään Suomeen kaupunkeja ja kyliä, joissa on hyvä asua, sujuva liikkua ja helppo elää.

Vihreiden tavoitteita ovat:

 • Liikkumisesta helppoa. Kaavoitetaan ja rakennetaan ympäristöä, jossa on houkuttelevaa liikkua lyhyet tai pidemmätkin matkat pyöräillen ja kävellen.
 • Nostetaan joukkoliikenteen tasoa ja pidetään lippujen hinnat kurissa. Lisätään kutsuliikennettä ja muita älyliikenteen sovelluksia, jotta ihmiset pääsevät palvelujen luo. Samalla luodaan lisää joustavaa etäasiointia ja sellaisia palveluja, jotka kirjastoauton tavoin liikkuvat ihmisten luo.
 • Autoilusta vihreää. Autolle on tarve kaikkialla Suomessa, missä joukkoliikenne ei ole mielekäs vaihtoehto. Lisätään sähköautoilua ja biokaasun käyttöä liikenteessä, myös kunnan omassa liikennekalustossa.
 • Puhdas ja viihtyisä kaupunki ihmisille. Iso kansainvälinen trendi on, että lapsiperheet muuttavat yhä enemmän takaisin kaupunkien keskustoihin. Tartutaan siihen. Varmistetaan, että myös keskustoissa on lapsiystävällisiä palveluja, leikkipaikkoja, puhdasta ilmaa ja siellä on turvallista liikkua.
 • Arjesta sujuvaa. Arjen toimivuuden ratkaisee, kuinka kunnissa onnistutaan sijoittamaan asuminen, työpaikat ja palvelut: ovatko ne toisiaan lähellä ja liikkuminen niiden välillä helppoa ja ovatko ne kaikkien saavutettavissa. Vihreä kaavoitus tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän melua, puhtaampaa hengitysilmaa ja viihtyisämpää elinympäristöä.
 • Elävä kunta. Viihtyisässä kaupungissa ja kylässä eri aikakausien kerrostumat näkyvät. Vihreät ovat vaatineet vanhojen arvokkaiden rakennusten säilyttämistä ja niin teemme jatkossakin. Lisätään taidetta julkisessa rakentamisessa ja katutilassa. Edistetään elävää kaupunki- ja kyläkulttuuria. Kulttuuritilat ja -tapahtumat sekä asukkaiden omaehtoinen toiminta tekevät kunnasta kuntalaisten yhteisen.

 

Suojellaan korvaamaton luontomme

Suomalainen luonto suojellaan tai tärvellään kunnissa. Päätökset siitä, varjelemmeko jokaisen kuntalaisen kallisarvoisen lähiluonnon, tehdään kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa. Kuntien omistamat metsät, rannat, niityt, taajamametsiköt ja lähipuistot ovat ilon ja virkistyksen lähde ja samalla itseisarvo: kappale luonnon korvaamatonta monimuotoisuutta. Jokaisessa kunnassa tulee ymmärtää tämän yhteisen omaisuuden arvo ja vaalia sitä.

Vihreiden tavoitteita ovat:

 • Joka kuntaan uusi suojelualue. Kun maan hallitus jäädyttää suojelun etenemisen, on kuntien aika toimia.
 • Selvitetään oman kunnan arvokkaimmat kohteet ja päätetään suojella ne - vähintään yksi uusi suojeltu kohde joka kuntaan.
 • Lähivedet kuntoon. Lähijoet ja -järvet sekä merenrannat ovat kuntalaisten rentoutumisen ja virkistyksen kannalta tärkeitä. Laitetaan vesien rehevöityminen kuriin. Kunnissa suojellaan vesistöjä luopumalla turpeen käytöstä, lisäämällä ravinteiden kierrätystä.
 • Virtavedet kunniaan. Virtavesistä valtaosaa on padottu, ruopattu ja perattu vuosien saatossa. Suojellaan virtavedet ja puretaan vaelluskalojen kulkuesteet. Velvoitetaan vesivoimayhtiöt rakentamaan toimivat, luonnonmukaiset kalatiet. Se lisää samalla kalastusmatkailun mahdollisuuksia ja tuo tuloja alueelle.
 • Pidetään huolta metsistä. Kunnat ovat metsänomistajia ja ne päättävät, miten niiden omia metsiä hoidetaan. Niitä pitää hoitaa nykyistä pehmeämmin: varjellaan kuntalaisten rakkaita lähimetsiä, luovutaan talousmetsien avohakkuista, säilytetään niissä monimuotoinen lajisto ja annetaan eri-ikäisen puuston kasvaa.
Jaa sivu: