Ilmasto

Pysäytetään ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on aikamme tärkein tehtävä.

Meidän on korvattava fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, lisättävä hiilinieluja ja panostettava päästöttömään liikenteeseen. Ilmastokriisin torjunta on myös valtava taloudellinen mahdollisuus. Kun Suomi pysyy edelläkävijänä, voimme uskottavasti tarjota ilmastoratkaisuja myös muille maille.

Vihreiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että Suomen hiilinielut sitovat ilmakehästä hiilidioksidia yhtä paljon kuin sinne päästämme. Pian sen jälkeen on tavoiteltava negatiivisia päästöjä, eli hiiltä on sidottava ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään.

Asetetaan eräpäivä fossiilisille

Fossiilisten polttoaineiden käyttämiselle on asetettava eräpäivät: kivihiilelle ja turpeelle 2020-luvulla, maakaasulle ja liikennepolttoaineille 2030-luvulla.

Nykyisin valtio tukee fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tarjoaa verohelpotuksia yhteensä yli miljardilla eurolla – tämä on kestämätöntä. Kaikkien ilmastolle haitallisten tukien alasajo pitää aloittaa heti ja saattaa loppuun vuoteen 2030 mennessä. Tukia on ohjattava kestävämpiin ratkaisuihin.

Suomen täytyy toimia aktiivisesti myös kansainvälisillä areenoilla. On syytä nostaa Euroopan unionin päästövähennystavoite vähintään 65 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja kiristää päästökauppaa.

Rakennetaan uusiutuvaa energiaa

Fossiilisten polttoaineiden tilalle tuodaan uusiutuvat ja päästöttömät ratkaisut: tuuli, aurinko, kestävä bioenergia, suuren ja pienen kokoluokan maalämpö, hukkalämmön talteenotto, energiatehokkuus, älyverkot ja energian varastointi. 

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen laajasti puun poltolla ei ole kestävää. Esimerkiksi uudet kaukolämpöinvestoinnit on toteutettava aidosti päästöttömillä ratkaisuilla.

Julkinen sektori voi toimia moottorina, joka vauhdittaa talouden uudistumista kohti kestävää energiantuotantoa. Tämä edellyttää yritystukien uudistamista, digitalisaatiota ja sijoituksia vihreään talouteen. Uudet investoinnit on suunnattava mm. vähäpäästöiseen energiaan, puhtaaseen teknologiaan, energiansäästöön ja energiatehokkuuteen, raideliikenteeseen sekä henkilöliikenteen sähköistämiseen.

Julkinen sektori voi toimia moottorina, joka vauhdittaa talouden uudistumista kohti kestävää energiantuotantoa.

Metsää sumussa

Kasvatetaan hiilinieluja

Metsien, soiden ja peltojen hiilinielut ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa yhtä tärkeitä kuin päästöjen vähentäminen. Metsämme imevät hiiltä ilmakehästä ja auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Näitä hiilinieluja on kasvatettava merkittävästi. Metsiemme hiilinielu on romahtanut viime vuosina, minkä vuoksi hakkuita tulee rajoittaa ja avohakkuut kieltää valtion mailla. Soita on suojeltava ja ennallistettava ja peltoja on viljeltävä ilmastoystävällisesti.

Hiilinieluista voidaan tehdä metsänomistajille tulonlähde ottamalla käyttöön kasvatusmaksu, joka palkitsee metsänomistajaa siitä, että metsän annetaan kasvaa. Avohakkuiden sijaan voidaan suosia metsien jatkuvaa kasvatusta, joka suojelee paremmin luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää Vihreiden luontoon liittyvistä tavoitteista

Viedään Suomi raiteille

Liikenteen päästöt ovat noin viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Tätä kuormaa saadaan kevennettyä, kun siirretään liikenne pääasiassa raiteiden ja sähköajoneuvojen varaan.

Tehdään nopeista junayhteyksistä kotimaan liikenteen kulmakivi. Tämä edellyttää mittavia ja pitkäjänteisiä investointeja rataverkkoon sekä liikenneinvestointien painopisteen pitämistä raiteissa tieliikenteen sijaan. Investoinneissa tulee painottaa kotimaan lentoliikennettä korvaavia yhteyksiä, ratojen kunnossapitoa ja sähköistämistä sekä rataverkon pullonkaulojen karsimista. 

Myös uusia yhteyksiä tarvitaan: tunnin juna Helsingistä Turkuun ja Tampereelle, kolmen tunnin juna Helsingistä Kuopioon ja neljän tunnin juna Ouluun. Rakennetaan raitioteitä Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla ja vahvistetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Edistetään raideyhteyksien avaamista muuhun Eurooppaan.

Kaupunkeja ja taajamia tulee rakentaa tehokkaasti raiteiden varrelle.

Tehdään nopeista junayhteyksistä kotimaan liikenteen kulmakivi.

Teillä tulee suosia vähäpäästöisiä autoja, kuten sähkö- ja biokaasuautoja. Vihreät haluavat tukea niiden käyttöönottoa veropolitiikalla ja sääntelyllä sekä satsaamalla siihen, että sähköauton saa ladattua ja biokaasuauton tankattua helposti kaikkialla Suomessa.

Suurilla kaupunkiseuduilla on syytä ottaa käyttöön ruuhkamaksut. Nostetaan lentomatkustuksen verotus vähintään samalle tasolle kuin maata pitkin liikkuvassa liikenteessä.

Uusi teollinen vallankumous

Ilmastonmuutoksen torjunta tarkoittaa valtavaa määrää uutta teknologiaa, palveluja, työtä ja kansainvälisiä markkinoita ympäristöä säästäville tuotteille ja ratkaisuille.

Muutoksen pitää olla reilu, eikä lasku saa langeta niille, joilla on jo valmiiksi arjessa tiukkaa.

Ei ole liioiteltua sanoa, että edessämme on uusi teollinen vallankumous. Se vaatii seuraavien vuosikymmenten aikana työtä, johon tarvitaan mukaan kaikki – työntekijät, elinkeinoelämä, tutkijat, kansalaisyhteiskunta ja päättäjät.

Muutoksen pitää olla reilu, eikä lasku saa langeta niille, joilla on jo valmiiksi arjessa tiukkaa. On tehtävä suunnitelma eri alojen ja ihmisryhmien tukemiseksi, kun irrottaudumme fossiilisesta taloudesta. Esimerkiksi turveteollisuuden työntekijöillä tulee olla mahdollisuus uudelleenkouluttauttumiseen ja uuden työn löytämiseen. Tilanteissa ja alueilla, joilla oman auton käyttö on välttämätöntä, on varmistettava, että autoilu on mahdollista jatkossakin sekä tuettava siirtymistä sähkö- tai biokaasuautoihin.

On tärkeää myös uudistaa verotusta niin, että sen painopiste muuttuu työn verotuksesta ympäristön kuormituksen verotukseen. Pienituloisille ympäristö- ja kulutusverojen kasvu tulee korvata esimerkiksi tulonsiirtojen ja tuloveron alennusten kautta.

Lue lisää Reilusta muutoksesta

 

Tuulivoimalaa rakennetaan

Miten tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 etenee?

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että voimme päästää ilmaan hiilidioksidia vain sen verran kuin hiilinielumme, kuten metsät ja suot, sitovat. Vuoden 2035 jälkeen meidän pitäisi jo sitoa hiiltä enemmän kuin päästämme.

Lue lisää

Usvainen suomaisema

Vihreiden keinot hiilinielujen vahvistamiseksi

Metsien, soiden ja peltojen hiilinielut ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa yhtä tärkeitä kuin päästöjen vähentäminen.

Lue lisää