Ilmasto

Pysäytetään ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on aikamme tärkein tehtävä.

Meidän on korvattava fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla, lisättävä hiilinieluja ja panostettava raideliikenteeseen. Samalla ilmastoteot tarjoavat mahdollisuuksia uusien työpaikkojen ja elinkeinojen synnyttämiseen.

Vihreiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että Suomen hiilinielut sitovat ilmakehästä hiilidioksidia yhtä paljon kuin sinne päästämme. Pian sen jälkeen on tavoiteltava negatiivisia päästöjä, eli hiiltä on sidottava ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään.

Asetetaan eräpäivä fossiilisille

Fossiilisten polttoaineiden käyttämiselle on asetettava eräpäivät: kivihiilelle ja turpeelle 2020-luvulla, maakaasulle ja liikennepolttoaineille 2030-luvulla.

Valtio tukee fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tarjoaa verohelpotuksia yhteensä yli miljardilla eurolla – tämä on kestämätöntä. Näiden ilmastolle haitallisten tukien alasajo pitää aloittaa heti ja saattaa loppuun 10 vuoden kuluessa. Kaikista haitallisimmat yritystuet on ajettava alas jo tällä hallituskaudella, ja tukia on ohjattava kestävämpiin ratkaisuihin.

Suomen täytyy toimia aktiivisesti myös kansainvälisillä areenoilla. On syytä nostaa Euroopan unionin päästövähennystavoite vähintään 65 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja kiristää päästökauppaa.

Rakennetaan uusiutuvaa energiaa

Fossiilisten polttoaineiden tilalle tuodaan uusiutuvat ja päästöttömät ratkaisut: tuuli, aurinko, kestävä bioenergia, suuren ja pienen kokoluokan maalämpö, hukkalämmön talteenotto, energiatehokkuus, älyverkot ja energian varastointi.

Julkinen sektori voi toimia moottorina, joka vauhdittaa talouden uudistumista kohti kestävää energiantuotantoa. Tämä edellyttää yritystukien uudistamista, digitalisaatiota ja sijoituksia vihreään talouteen. Uudet investoinnit on suunnattava vähäpäästöiseen energiaan, puhtaaseen teknologiaan, puurakentamiseen, raideliikenteeseen sekä henkilöliikenteen sähköistämiseen.

Julkinen sektori voi toimia moottorina, joka vauhdittaa talouden uudistumista kohti kestävää energiantuotantoa.

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puun poltolla ei ole kestävää. Esimerkiksi uudet kaukolämpöinvestoinnit on toteutettava aidosti päästöttömillä ratkaisuilla.

Metsää sumussa

Kasvatetaan hiilinieluja

Metsien, soiden ja peltojen hiilinielut ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa yhtä tärkeitä kuin päästöjen vähentäminen. Metsämme imevät hiiltä ilmakehästä ja auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Näitä hiilinieluja on kasvatettava merkittävästi. Metsien hakkuita tulee rajoittaa ja avohakkuut kieltää valtion mailla. Soita on suojeltava ja ennallistettava, ja peltoja on viljeltävä ilmastoystävällisesti.

Hiilinieluista voidaan tehdä metsänomistajille tulonlähde ottamalla käyttöön kasvatusmaksu, joka palkitsee metsänomistajaa siitä, että metsän annetaan kasvaa. Avohakkuiden sijaan voidaan suosia metsien jatkuvaa kasvatusta, joka suojelee paremmin luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää Vihreiden luontoon liittyvistä tavoitteista

Viedään Suomi raiteille

Liikenteen päästöt ovat noin viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Tätä kuormaa saadaan kevennettyä, kun siirretään liikenne pääasiassa raiteiden ja sähköajoneuvojen varaan.

Tehdään nopeista junayhteyksistä kotimaan liikenteen kulmakivi. Tämä edellyttää mittavia ja pitkäjänteisiä investointeja rataverkkoon.

Tehdään isoja parannuksia rataverkon tärkeimpiin yhteyksiin: tunnin juna Helsingistä Turkuun ja Tampereelle, kolmen tunnin juna Helsingistä Kuopioon ja neljän tunnin juna Ouluun. Rakennetaan raitioteitä Tampereella, Turussa ja pääkaupunkiseudulla, ja vahvistetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Edistetään raideyhteyksien avaamista muuhun Eurooppaan.

Rakennetaan kaupunkeja ja taajamia kompaktisti raiteiden varrelle.

Tehdään nopeista junayhteyksistä kotimaan liikenteen kulmakivi.

Teillä tulee suosia vähäpäästöisiä autoja, kuten sähkö- ja biokaasuautoja. Vihreät haluavat tukea niiden käyttöönottoa veropolitiikalla ja sääntelyllä sekä satsaamalla siihen, että sähköauton saa ladattua ja biokaasuauton tankattua helposti kaikkialla Suomessa.

Suurilla kaupunkiseuduilla on syytä ottaa käyttöön ruuhkamaksut, ja raskaassa liikenteessä ja lentämisessä on siirryttävä kestävästi tuotettuihin biopolttoaineisiin. Lentämistä voidaan vähentää lentoveron avulla.

Uusi teollinen vallankumous

Ilmastonmuutoksen torjunta tarkoittaa valtavaa määrää uutta teknologiaa, palveluja, työtä ja kansainvälisiä markkinoita ympäristöä säästäville tuotteille ja ratkaisuille.

Muutoksen pitää olla reilu, eikä lasku saa langeta niille, joilla on jo valmiiksi arjessa tiukkaa.

Ei ole liioiteltua sanoa, että edessämme on uusi teollinen vallankumous. Se vaatii seuraavien vuosikymmenten aikana työtä, johon tarvitaan mukaan kaikki – työntekijät, elinkeinoelämä, tutkijat ja kansalaisyhteiskunta.

Muutoksen pitää olla reilu, eikä lasku saa langeta niille, joilla on jo valmiiksi arjessa tiukkaa. Meidän täytyy tehdä suunnitelma eri alojen ja ihmisryhmien tukemiseksi, kun irrottaudumme fossiilisesta taloudesta. Esimerkiksi turveteollisuuden työntekijöillä tulee olla mahdollisuus uudelleenkouluttauttumiseen ja uuden työn löytämiseen.

On tärkeää myös uudistaa verotusta niin, että sen painopiste muuttuu työn verotuksesta ympäristön kuormituksen verotukseen. Pienituloisille ympäristö- ja kulutusverojen kasvu voidaan korvata tulonsiirtojen ja tuloveron alennusten kautta.

Lue lisää Reilusta muutoksesta

 

Tuulivoimalaa rakennetaan

Miten tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 etenee?

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että voimme päästää ilmaan hiilidioksidia vain sen verran kuin hiilinielumme, kuten metsät ja suot, sitovat. Vuoden 2035 jälkeen meidän pitäisi jo sitoa hiiltä enemmän kuin päästämme.

Lue lisää

Usvainen suomaisema

Vihreiden keinot hiilinielujen vahvistamiseksi

Metsien, soiden ja peltojen hiilinielut ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa yhtä tärkeitä kuin päästöjen vähentäminen.

Lue lisää