Luonnonsuojelu

Suojellaan yhteistä ympäristöämme

Luonto on kriisissä ja sen monimuotoisuus vähenee hälyttävää vauhtia. Voimme pysäyttää tämän kehityksen vain, jos toimimme nopeasti ja päättäväisesti. Vihreät haluaa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupenemisen ja turvata eläinten oikeudet.

Ihminen on osa luontoa ja lajimme on täysin luonnosta riippuvainen. Olemme kuitenkin eläneet vuosikymmenet yli luonnon uusiutumiskyvyn. Vihreiden tavoitteena on etsiä keinoja ihmisen ja koko elonkirjon kestävään yhteiseloon.

Tarvitsemme kunnianhimoisia päätöksiä luonnon suojelemiseksi ja ennallistamiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Vihreiden tavoitteena on reilu muutos, jossa kaikki pysyvät mukana ja vaikutukset jakautuvat oikeudenmukaisesti.

Meillä on kiire korjata toimintamme, jotta monimuotoinen elämä maapallolla voi jatkua. Huomenna voi olla jo liian myöhäistä, joten kestävän yhteiskunnan rakentaminen on aloitettava nyt.

Vaalitaan luonnon monimuotoisuutta ja metsiä

Metsä on aina tarjonnut suomalaisille suojan ja toimeentulon. Ilmastonmuutoksen aikana metsä tekee meille vielä uuden palveluksen: metsät toimivat hiilinieluina, jotka poistavat hiilidioksidia ilmakehästä ja hillitsevät ilmaston kuumenemista.

Hakkuut on asetettava ilmaston ja monimuotoisuuden kannalta kestävälle tasolle, ja hiilinieluja on kasvatettava merkittävästi. Kuudes sukupuuttoaalto kulkee käsi kädessä ilmastonmuutoksen kanssa. Se uhkaa luontomme ainutlaatuista monimuotoisuutta – ja samalla meidän ihmisten elinmahdollisuuksia. Samalla kun puolustamme hiilinieluja, puolustamme metsäluonnon monimuotoisuutta, uhanalaisia soita ja kosteikkoja.

Meillä on monia keinoja tässä tärkeässä työssä. Hiilinieluista voidaan esimerkiksi tehdä metsänomistajille tulonlähde ottamalla käyttöön kasvatusmaksu, joka palkitsee metsänomistajaa siitä, että metsän annetaan kasvaa. Avohakkuiden sijaan voidaan suosia metsien jatkuvaa kasvatusta, joka suojelee paremmin luonnon monimuotoisuutta.

Samalla kun puolustamme hiilinieluja, puolustamme metsäluonnon monimuotoisuutta, uhanalaisia soita ja kosteikkoja.

Uusien turvetuotantoalueiden raivaaminen ja uusien peltojen raivaus turvemailla tulee kieltää. Kaivoslakia täytyy uudistaa edelleen, jotta se suojaa paremmin ympäristöä ja paikallisten asukkaiden ja elinkeinojen asemaa.Vesilakia täytyy uudistaa, jotta vaelluskalakannat vahvistuvat.

Ilman riittäviä resursseja tämä ei onnistu. Luonnonsuojelun ja -ennallistamisen rahoitusta tuleekin lisätä merkittävästi. Yksityisille metsänomistajille suunnattua metsien suojeluohjelma Metsoa sekä elinympäristöjä turvaavaa Helmi-ohjelmaa tulee laajentaa. Samalla täytyy turvata vahva ja itsenäinen ympäristöhallinto, jonka tehtävä on valvoa yleistä etua.

 

Raiteet vievät auringonnousuun

Otetaan ilmastonmuutos vakavasti

Ilmastonmuutos ja kuudes sukupuuttoaalto uhkaavat ihmiskunnan ja monien muiden eliölajien tulevaisuutta ja planeettamme ekosysteemien toimintaa. Ilmastonmuutos on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Se on aikamme tärkein tehtävä.

Suomesta pitää tehdä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Se onnistuu vaihtamalla fossiiliset energianlähteet uusiutuviin ja päästöttömiin ratkaisuihin, kuten tuuleen, aurinkoon, bioenergiaan ja maalämpöön. Kivihiilen ja turpeen käytön tulee loppua 2020-luvulla, maakaasun ja fossiilisten liikennepolttoaineiden 2030-luvulla.

Liikkumisessa kannattaa satsata raiteisiin. Sähköistetty raideliikenne on käytännössä lähes päästötöntä, ja siksi junilla ja raitiovaunuilla matkustamisesta pitää tehdä mahdollista yhä useammalle. Rakennetaan siis raideyhteyksistämme parempia ja nopeampia.

Lue lisää Vihreiden ilmastotavoitteista

Kunnioitetaan eläinten oikeuksia

Eläimillä on ihmisistä riippumaton arvonsa, jota ei voi mitata rahassa. Eläimiä tulee arvostaa yksilöinä niiden itsensä takia eikä pelkästään sen kautta, mitä ne ihmisille tuottavat.

Haluamme, että eläimillä on oikeus lajityypilliseen hyvään elämään ja tuskattomaan kuolemaan ilman ihmisen aiheuttamaa kärsimystä. Eläimiä koskevan päätöksenteon tulee perustua ajantasaiseen tieteelliseen tietoon eläinten hyvinvoinnista ja jos mahdollista myös tietoon kunkin eläimen yksilöllisistä tarpeista ja tottumuksista. Eläinten kaltoinkohtelu tulee ottaa vakavasti, mikä vaatii mm. eläinsuojeluvalvonnan resurssien kasvattamista.

Ihmisillä on erityinen vastuu muista eläimistä, koska pystymme alistamaan ne valtaamme ja arvioimaan tekojamme moraalisesti. Nykyinen elämäntapamme perustuu ennennäkemättömään eläinten hyväksikäyttöön ja tehotuotantoon, mikä on ekologisesti ja eettisesti kestämätöntä. Tämän täytyy muuttua.

 

Eläimillä on ihmisistä riippumaton arvonsa, jota ei mitata rahassa.

Maataloustukia tulee suunnata niin, että niillä tuetaan tuotantoeläinten hyvinvointia. Eläinperäisen tuotannon tukia täytyy vähentää, ja tukia tulee suunnata kasviproteiinien tuotantoon.

Eläinten julmasta kohtelusta on luovuttava kokonaan. Siksi turkistarhaus on kiellettävä. Siirtymäaikana turkiseläinten hyvinvointia on parannettava ja tarhojen toiminnan valvontaa tiukennettava. Tarhaajien siirtymistä muille aloille täytyy edistää erillisellä muutostuella. Porsitushäkit, parsinavetat ja verkkopohjahäkit eläinten pidossa tulee kieltää mahdollisimman lyhyin siirtymäajoin.

Eläinten eettisen kohtelun ei pitäisi olla vaihtoehto, vaan oletus. Luomutuotannossa jo määritellyt hyvinvointivaatimukset täytyy ulottaa kaikkiin tuotantoeläimiin.