Ohjelmaprosessin kuvaus

Hyväksytty valtuuskunnassa 30.11.2019

Käynnistys

1. Puoluevaltuuskunta päättää valtuuskuntakauden aikana valmisteltavista ohjelmista, linjapapereista ja muista politiikkapapereista työohjelmassaan. Valtuuskunnan työohjelma hyväksytään valtuuskunnan ensimmäisessä kokouksessa ja sitä päivitetään valtuuskuntakauden aikana tarpeen mukaan. Myös puoluekokous voi päättää ohjelman valmistelun aloittamisesta. Puoluehallitus voi päättää pienemmistä avauksista.
2. Puoluehallitus asettaa työryhmän valmistelemaan ohjelmaa. Puoluehallitus antaa ohjelman valmisteluvastuun joko nimeämälleen kyseisen aihepiirin asiantuntijatyöryhmälle tai nimeää erillisen työryhmän ohjelman valmistelua varten avoimen haun kautta. Valtuuskunnan puheenjohtajisto sopii työryhmän kanssa politiikkapaperin valmistelusta sekä sen tavoiteaikataulusta. Puolueen työntekijä tukee työryhmiä ohjelmien valmistelutyössä ja koordinoinnissa.

Pohjakeskustelu

3. Keskeisistä ohjelmista järjestetään valtuuskunnan kokouksessa lähetekeskustelu. Lähetekeskustelu käydään yleensä kahta kokousta ennen päättävää valtuuskunnan kokousta, lyhyempien avausten osalta tarvittaessa vasta edeltävässä kokouksessa. Lähetekeskustelun ajankohta määritellään työohjelmassa.
4. Työryhmä tuottaa lähetekeskustelun pohjaksi rungon ohjelman teemoista. Lähetekeskustelun tarkoituksena on antaa valtuuskunnalle mahdollisuus evästää työryhmää ohjelman valmistelussa. Lähetekeskustelussa työryhmä ja valtuuskunta pyrkivät löytämään yhteisymmärryksen ohjelman tärkeimmistä linjauksista ja keskeisimmistä erimielisyyttä herättävistä kysymyksistä. Kokouksessa voidaan myös kuulla asiantuntijoita aiheesta tai vierailla kohteessa, joka liittyy samaan teemaan.
5. Ennen kokousta valtuuskunnan jäsenet pyytävät evästystä omalta taustayhdistykseltään ja sen jäsenistöltä niistä teemoista, joita ohjelmassa olisi tärkeää käsitellä.
6. Työryhmä voi tuottaa tarvittaessa debattipaperin keskustelun perusteella vaikeimmista ja eniten erimielisyyttä herättävistä kysymyksistä ohjelman jatkotyöstön pohjaksi. Debattipaperia hyödynnetään luonnoksen työstämisessä sekä lopullisessa valtuuskuntakäsittelyssä (ks. alla).
7. Asiantuntijoiden kuuleminen ja asiantuntijatiedon kerääminen. Työryhmän on syytä kerätä on alansa asiantuntijatieto, joko asiantuntijoita kuullen tai heidän julkaisuihinsa tutustumalla.

Luonnoksen työstäminen

8. Työryhmä kirjoittaa pohjakeskustelun evästämänä 1. luonnoksen ohjelmasta.
9. Työryhmä lähettää paperin kommenttikierrokselle eduskuntaryhmälle ja valtuuskunnalle ainakin kerran valmisteluprosessin aikana, viimeistään noin 6 viikkoa ennen hyväksymiskokousta. Kommenttikierros voi olla nopeakin (esim. viikko), mutta on hyvä ilmoittaa jo etukäteen, milloin teksti on tulossa kommenteille, jotta kommentointimahdollisuuteen osataan varautua ennakolta.
Kommenttikierroksen aikana paperi voi olla vielä luonnosvaiheessa. Tärkeintä on, että siitä saa käsityksen, mitä asioita ja mistä näkökulmasta paperissa aiotaan käsitellä.Jos työryhmä on työstänyt vaikeimmista kysymyksistä debattipaperin, se toimitetaan eduskuntaryhmälle ja valtuuskunnalle luonnoksen taustaksi. Kommentit voidaan kerätä työryhmän toiveen mukaan avoimina kommentteina tai suorina muutosesityksinä rivinumeroittain, esimerkiksi Google Formsin kautta. Kommenttikierroksen teknisessä toteutuksessa auttaa puolueen työntekijä.
Eduskuntaryhmän toimintatiimit ja aiheesta kiinnostuneet kansanedustajat on muutenkin hyvä sitouttaa tiiviisti valmisteluun mukaan ja heidät voi kutsua myös mahdollisiin aiheesta järjestettäviin sidosryhmäkuulemisiin tai tapahtumiin.
10. Valtuuskunnan jäsenet lähettävät luonnoksen taustayhdistykselleen kommenteille. Valtuuskunnan jäsenet sopivat itse taustayhdistyksensä kanssa, kuinka tämä toteutetaan käytännössä ja kuinka vastuut jaetaan (esim. lähetetäänkö paperi yhdistyksen hallitukselle vai koko jäsenistölle, tapahtuuko kommentointi sähköpostilla, erillisessä tapaamisessa/tilaisuudessa vai Facebookin keskusteluryhmässä jne.) Valtuuskunnan jäsenet välittävät kommentit edelleen ohjelmatyöryhmälle työryhmän toivomassa muodossa. Huom. ohjelmaluonnos on julkinen vasta kun se on lähetetty valtuuskunnan kokouksen esityslistan liitteenä. Ei-julkisen luonnoksen voi kuitenkin lähettää kommenteille suljetulle jäsenlistalle (yhdistyksen tai hallituksen jäsenet).
11. Työryhmä voi järjestää ohjelman teemaan liittyviä keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan puolueen sisäisiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita sekä keskeisiä sidosryhmiä. Keskustelua käytetään pohjana luonnoksen työstämisessä.
12. Työryhmä työstää luonnoksesta palautteen pohjalta esityksen puoluehallitukselle. Hallituksen tulee saada ohjelma tutustuttavaksi noin viikkoa ennen ohjelman hyväksyvää valtuuskuntaviikonloppua edeltävää kokousta. Luonnoksen palautuspäivä sovitaan valtuuskunnan puheenjohtajiston tai puolueen työntekijän kanssa.

Lopullisen version valtuuskuntakäsittely

13. Puoluehallitus tekee pohjaesityksen valtuuskunnalle. Puoluehallitus käsittelee työryhmän esityksen omassa kokouksessaan, tekee haluamansa muokkaukset ja antaa pohjaesityksen valtuuskunnalle.
14. Lopullinen esitys lähetetään valtuuskunnalle hyvissä ajoin (noin kahta viikkoa) ennen kokousta. Tavoitteena on, että valtuuskunnan jäsenet ehtivät ennen kokousta käydä paperista vuoropuhelua sen tahon kanssa, jota he valtuuskunnassa edustavat.
15. Valtuuskunnan jäsenet lähettävät luonnoksen taustayhdistykselleen kommenteille. Valtuuskunnan jäsen esittää mahdolliset muutostarpeet kokoukselle omina esityksinään annettujen ohjeiden mukaan. Huom. ohjelmaluonnos on julkinen vasta kun se on lähetetty valtuuskunnan kokouksen esityslistan liitteenä. Ei-julkisen luonnoksen voi kuitenkin lähettää kommenteille suljetulle jäsenryhmälle (yhdistyksen tai hallituksen jäsenet).
16. Puolueen viestintätoimijat käyvät esityksen läpi ja suunnittelevat, miten ohjelman julkistus viestitään ja millainen poliittinen avaus sen pohjalle voidaan rakentaa.
17. Puoluevaltuuskunta hyväksyy ohjelman kokouksessaan.

Ohjelman jalkauttaminen

18. Puolueen viestintätoimijat viestivät ohjelman hyväksymisestä julkisuuteen ennakkoon suunnitellulla tavalla ja lisäävät hyväksytyn ohjelman puolueen nettisivuille.
19. Työryhmä tuottaa hyväksytyn ohjelman pohjalta sen hyödyntämistä palvelevat välineet. Niitä voivat olla tiivistelmä, ppt-esitys, valtuustoaloite- tai kannanottopohja jne. Työryhmä viestii ohjelman hyväksymisestä ja sen hyödyntämismahdollisuuksista vihreälle yhdistyskentälle ja luottamustoimijoille.