Ohjelmaprosessin kuvaus

Hyväksytty valtuuskunnassa 21.11.2021

Käynnistys

1. Puoluevaltuusto päättää valtuustokauden aikana valmisteltavista ohjelmista, linjapapereista ja muista politiikkapapereista työohjelmassaan. Valtuuston työohjelma hyväksytään valtuuston ensimmäisessä kokouksessa ja sitä päivitetään valtuustokauden aikana tarpeen mukaan. Myös puoluekokous voi päättää ohjelman valmistelun aloittamisesta. Puoluehallitus voi päättää pienemmistä avauksista.
2. Puoluehallitus asettaa työryhmän valmistelemaan ohjelmaa. Puoluehallitus antaa ohjelman valmisteluvastuun joko nimeämälleen kyseisen aihepiirin asiantuntijatyöryhmälle tai nimeää erillisen työryhmän ohjelman valmistelua varten avoimen haun kautta. Valtuuston puheenjohtajisto sopii työryhmän kanssa politiikkapaperin valmistelusta sekä sen tavoiteaikataulusta. Puolueen työntekijä tukee työryhmiä ohjelmien valmistelutyössä ja koordinoinnissa.

Pohjakeskustelu

3. Keskeisistä ohjelmista järjestetään valtuuston kokouksessa lähetekeskustelu. Lähetekeskustelu käydään yleensä kahta kokousta ennen päättävää valtuuston kokousta, lyhyempien avausten osalta tarvittaessa vasta edeltävässä kokouksessa. Lähetekeskustelun ajankohta määritellään työohjelmassa.
4. Työryhmä tuottaa lähetekeskustelun pohjaksi rungon ohjelman teemoista. Lähetekeskustelun tarkoituksena on antaa valtuustolle mahdollisuus evästää työryhmää ohjelman valmistelussa. Lähetekeskustelussa työryhmä ja valtuusto pyrkivät löytämään yhteisymmärryksen ohjelman tärkeimmistä linjauksista ja keskeisimmistä erimielisyyttä herättävistä kysymyksistä. Kokouksessa voidaan myös kuulla asiantuntijoita aiheesta tai vierailla kohteessa, joka liittyy samaan teemaan.
5. Ennen kokousta valtuuston jäsenet pyytävät evästystä omalta taustayhdistykseltään ja sen jäsenistöltä niistä teemoista, joita ohjelmassa olisi tärkeää käsitellä.
6. Työryhmä voi tuottaa tarvittaessa debattipaperin keskustelun perusteella vaikeimmista ja eniten erimielisyyttä herättävistä kysymyksistä ohjelman jatkotyöstön pohjaksi. Debattipaperia hyödynnetään luonnoksen työstämisessä sekä lopullisessa valtuustokäsittelyssä (ks. alla).
7. Asiantuntijoiden kuuleminen ja asiantuntijatiedon kerääminen. Työryhmän on syytä kerätä alansa asiantuntijatieto, joko asiantuntijoita kuullen tai heidän julkaisuihinsa tutustumalla.

Luonnoksen työstäminen

8. Työryhmä kirjoittaa pohjakeskustelun evästämänä 1. luonnoksen ohjelmasta.
9. Työryhmä lähettää paperin kommenttikierrokselle eduskuntaryhmälle ja valtuustolle ainakin kerran valmisteluprosessin aikana, viimeistään noin 6 viikkoa ennen hyväksymiskokousta. Kommenttikierros voi olla nopeakin (esim. viikko), mutta on hyvä ilmoittaa jo etukäteen, milloin teksti on tulossa kommenteille, jotta kommentointimahdollisuuteen osataan varautua ennakolta.
Kommenttikierroksen aikana paperi voi olla vielä luonnosvaiheessa. Tärkeintä on, että siitä saa käsityksen, mitä asioita ja mistä näkökulmasta paperissa aiotaan käsitellä. Jos työryhmä on työstänyt vaikeimmista kysymyksistä debattipaperin, se toimitetaan eduskuntaryhmälle ja valtuustolle luonnoksen taustaksi. Kommentit voidaan kerätä työryhmän toiveen mukaan avoimina kommentteina tai suorina muutosesityksinä rivinumeroittain, esimerkiksi Google Formsin kautta. Kommenttikierroksen teknisessä toteutuksessa auttaa puolueen työntekijä.
Eduskuntaryhmän toimintatiimit ja aiheesta kiinnostuneet kansanedustajat on muutenkin hyvä sitouttaa tiiviisti valmisteluun mukaan ja heidät voi kutsua myös mahdollisiin aiheesta järjestettäviin sidosryhmäkuulemisiin tai tapahtumiin.
10. Valtuuston jäsenet lähettävät luonnoksen taustayhdistykselleen kommenteille. Valtuuston jäsenet sopivat itse taustayhdistyksensä kanssa, kuinka tämä toteutetaan käytännössä ja kuinka vastuut jaetaan (esim. lähetetäänkö paperi yhdistyksen hallitukselle vai koko jäsenistölle, tapahtuuko kommentointi sähköpostilla, erillisessä tapaamisessa/tilaisuudessa vai Facebookin keskusteluryhmässä jne.) Valtuuston jäsenet välittävät kommentit edelleen ohjelmatyöryhmälle työryhmän toivomassa muodossa. Huom. ohjelmaluonnos on julkinen vasta kun se on lähetetty valtuuston kokouksen esityslistan liitteenä. Ei-julkisen luonnoksen voi kuitenkin lähettää kommenteille suljetulle jäsenlistalle (yhdistyksen tai hallituksen jäsenet).
11. Työryhmä voi järjestää ohjelman teemaan liittyviä keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan puolueen sisäisiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita sekä keskeisiä sidosryhmiä. Keskustelua käytetään pohjana luonnoksen työstämisessä.
12. Työryhmä työstää luonnoksesta palautteen pohjalta esityksen puoluehallitukselle. Hallituksen tulee saada ohjelma tutustuttavaksi noin viikkoa ennen ohjelman hyväksyvää valtuustoviikonloppua edeltävää kokousta. Luonnoksen palautuspäivä sovitaan valtuuston puheenjohtajiston tai puolueen työntekijän kanssa.

Lopullisen version valtuustokäsittely

13. Puoluehallitus tekee pohjaesityksen valtuustolle. Puoluehallitus käsittelee työryhmän esityksen omassa kokouksessaan, tekee haluamansa muokkaukset ja antaa pohjaesityksen valtuustolle.
14. Lopullinen esitys lähetetään valtuustolle hyvissä ajoin (noin kahta viikkoa) ennen kokousta. Tavoitteena on, että valtuuston jäsenet ehtivät ennen kokousta käydä paperista vuoropuhelua sen tahon kanssa, jota he valtuustossa edustavat.
15. Valtuuston jäsenet lähettävät luonnoksen taustayhdistykselleen kommenteille. Valtuuston jäsen esittää mahdolliset muutostarpeet kokoukselle omina esityksinään annettujen ohjeiden mukaan. Huom. ohjelmaluonnos on julkinen vasta kun se on lähetetty valtuuston kokouksen esityslistan liitteenä. Ei-julkisen luonnoksen voi kuitenkin lähettää kommenteille suljetulle jäsenryhmälle (yhdistyksen tai hallituksen jäsenet).
16. Puolueen viestintätoimijat käyvät esityksen läpi ja suunnittelevat, miten ohjelman julkistus viestitään ja millainen poliittinen avaus sen pohjalle voidaan rakentaa.
17. Puoluevaltuusto hyväksyy ohjelman kokouksessaan.

Ohjelman jalkauttaminen

18. Puolueen viestintätoimijat viestivät ohjelman hyväksymisestä julkisuuteen ennakkoon suunnitellulla tavalla ja lisäävät hyväksytyn ohjelman puolueen nettisivuille.
19. Työryhmä tuottaa hyväksytyn ohjelman pohjalta sen hyödyntämistä palvelevat välineet. Niitä voivat olla tiivistelmä, ppt-esitys, valtuustoaloite- tai kannanottopohja jne. Työryhmä viestii ohjelman hyväksymisestä ja sen hyödyntämismahdollisuuksista vihreälle yhdistyskentälle ja luottamustoimijoille.

Ohjelman elinkaari

20. Ohjelmien yhteyteen kirjataan niiden status ja kontekstitiedot. Ns. liikennevalomalli: vihreään kategoriaan kuuluvat ajantasaiset ja voimassa olevat ohjelmat; keltaiseen kategoriaan ohjelmat, jotka ovat voimassa, mutta joihin on lisätty varoitusmerkintä mahdollisesti vanhentuneesta asiasisällöstä; punaiseen kategoriaan ohjelmat, jotka valtuusto on todennut korvautuneiksi tai vanhentuneiksi. Kunkin ohjelman status näkyy siihen lisätyistä kontekstitiedoista ohjelman alussa.

21. Puoluevaltuusto arvioi ohjelmien voimassaoloa vuosittain.Hyväksymisen yhteydessä uusille ohjelmille määritetään tarkastusvuosi, jonka aikana jossakin puoluevaltuuston kokouksessa linjataan, onko tarvetta uudelle ohjelmalle, ohjelman hienovaraisemmalle päivitykselle tai ohjelman linjaamiselle vanhentuneeksi.

Päätöksen ohjelmien voimassaolosta tekee puoluevaltuusto (tai kunkin linjapaperin hyväksynyt taho). Varoitusmerkinnän mahdollisista vanhentuneista asiasisällöistä voi asettaa puoluehallitus tai sen valtuuttama työntekijä.

22. Olemassa oleviin ohjelmiin voidaan tehdä pienempiä muutoksia. Vihreissä jokaisella jäsenellä on oikeus esittää muutoksia puolevaltuuston tai puoluehallituksen hyväksymiin ohjelmiin ja linjapapereihin. Muutosesitys tarvitsee neljän jäsenen (esittäjä + 3 muuta) tuen, jotta se otetaan käsittelyyn. Muutosesityksestä voi keskustella Facebookissa. Muutosesityksiä ei kuitenkaan voi tehdä alle vuoden vanhoihin ohjelmiin.

Muutosehdotuksista pyydetään kommentti muutoksen kohteena olevan ohjelman aihepiiristä vastaavalta puolueen työryhmältä sekä ko. aihepiiriä eduskuntaryhmässä seuraavalta kansanedustajalta. Myös työryhmillä on oikeus valmistella muutosesityksiä ja työryhmiä voidaan pyytää erikseen päivittämään tietty ohjelma tai linjapaperi.