Henkilöjäsenten oikeus ehdottaa muutoksia puolueen ohjelmiin ja linjapapereihin

Hyväksytty valtuuskunnassa 27.11.2011.


Puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puoluevaltuuskunta hyväksyy seuraavat menettelytavat sille, miten henkilöjäsenet voivat ehdottaa muutoksia puolueen olemassa oleviin ohjelmiin ja linjapapereihin:

Muutosehdotusten tekeminen

1. Mikäli vähintään neljä puolueen henkilöjäsentä tekee muutosesityksen johonkin puoluevaltuuskunnan hyväksymään ohjelmaan tai linjapaperiin, muutosesitys viedään puoluevaltuuskunnan harkittavaksi. Mikäli muutosesitys koskee puoluehallituksen (puoluevaltuuskunnan valtuuttamana) hyväksymää ohjelmaa tai linjapaperia, puoluevaltuuskunta päättää tässä kuvatulla prosessilla, lähettääkö se muutosehdotuksen eteenpäin puoluehallitukselle vai käsitteleekö se asian itse. Muutosesityksiä ei kuitenkaan voi tehdä ohjelmaan, jonka hyväksymisestä on aikaa vähemmän kuin yksi vuosi. Muutosesitysoikeus ei koske puoluekokouksen hyväksymiä ohjelmia.

2. Henkilöjäsenten muutosehdotukset on tehtävä ja niille on saatava vähintään neljä esittäjää viimeistään kuukautta ennen puoluevaltuuskunnan kokousta. Aika, jolloin muutosehdotuksia otetaan vastaan, alkaa kaksi kuukautta ennen puoluevaltuuskunnan kokousta.

3. Muutosesitykset tehdään verkkolomakkeella, jolla esityksen tekijä ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • esityksen tekijän tai tekijöiden nimi / nimet

  • muutosesityksen täsmällinen kohde (mikä ohjelma, mitkä rivit)

  • itse muutosesitys

  • perustelut muutosesitykselle

(Listaus ohjelmista ja linkki muutosesityslomakkeeseen)

4. Lomakkeella jätetyt muutosesitykset viedään erilliseen Facebook-ryhmään. (Alkuperäisen ohjeistuksen mukaan: … puolueen keskustelufoorumille www.vihreat.fi/forum. Foorumi ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi keskustelualustaksi.)

5. Mikäli lomakkeella tehdyllä muutosesityksellä ei ole alun perin vielä neljää henkilöjäsentä esityksen takana, puolueen jäsenet voivat foorumilla käydä ilmaisemassa kannatuksensa muutosesitykselle, jotta neljän jäsenen raja tulee täyteen.

Keskustelu muutosehdotuksista

6. Kuukautta ennen valtuuskunnan kokousta valtuuskunnan puheenjohtajisto toteaa tehdyt, vähintään neljän jäsenen (alkuperäinen esittäjä mukaan lukien) kannatuksen saaneet muutosesitykset. Nämä saatetaan puoluevaltuuskunnan tiedoksi ja niille avataan omat keskusteluketjut puolueen foorumilla ohjelmakeskustelun alueella. Keskusteluketjun avausviestiin liitetään muutosesitys perusteluineen ja siihen linkitetään alkuperäinen ohjelmateksti, johon muutosta esitetään.

7. Muutosehdotuksista voidaan käydä koko puolueen jäsenistölle avointa keskustelua foorumilla aina puoluevaltuuskunnan kokoukseen saakka. Puoluevaltuuskunnan jäsenet voivat käydä foorumilla tutustumassa tehtyihin esityksiin ja antaa omat kommenttinsa niihin.

8. Muutosehdotuksista pyydetään kommentti muutoksen kohteena olevan ohjelman aihepiiristä vastaavalta puolueen työryhmältä sekä ko. aihepiiriä eduskuntaryhmässä seuraavalta kansanedustajalta.

Muutosehdotusten käsittely puoluevaltuuskunnassa

9. Viikkoa ennen puoluevaltuuskunnan kokousta valtuuskunnan puheenjohtajisto käy läpi valtuuskuntaan tulossa olevat muutosehdotukset ja tekee esityksen siitä, mitkä muutosehdotuksista otetaan puoluevaltuuskunnan käsittelyyn ja mitkä esitetään suoraan hylättäväksi. Jos muutosehdotus koskee puoluehallituksen hyväksymää ohjelmaa tai linjapaperia, puheenjohtajisto voi myös esittää, että valtuuskunta lähettää muutosehdotuksen eteenpäin puoluehallituksen harkittavaksi.

10. Valtuuskunta päättää kokouksensa alussa puheenjohtajiston esityksen pohjalta, mitkä muutosehdotukset otetaan valtuuskunnassa käsittelyyn. Mikäli vähintään 1/4 valtuuskunnasta niin vaatii, myös puheenjohtajiston hylättäväksi tai puoluehallitukselle siirrettäväksi esittämä muutosehdotus otetaan kokouksessa käsittelyyn.

11. Käsittelyyn otetuista muutosehdotuksista käydään yleiskeskustelu.

12. Muutosehdotusten käsittelyä varten perustetaan iltatyöryhmä, joka käsittelee kaikki ehdotetut muutokset kaikkiin ehdotusten kohteina oleviin ohjelmiin. Työryhmä tekee oman pohjaesityksensä valtuuskunnan seuraavan päivän käsittelyyn ja päättää, mitkä esitykset vaativat vielä erillistä esittelyä ja puolesta-/vastaan-argumenttien selostusta seuraavan päivän käsittelyssä.

13. Valtuuskunta päättää mahdollisista muutoksista iltatyöryhmän esitysten pohjalta kuten normaalissakin ohjelmien käsittelyssä.