Koulutus ja kulttuuri

Saavutuksemme hallituksessa
Hallituksessa saavutettua

Koulutus

 • Lisäsimme rahaa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja opettajien palkkaamiseen sekä koulutukseen.
 • Vähensimme kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kouluissa ja oppilaitoksissa esimerkiksi lisäämällä oppilaan saamaa tukea.
 • Koulutuksen tasa-arvoraha kirjattiin lakiin: sen avulla vahvistetaan oppimisen tuen suuntautumista juuri sinne, missä lisäpanostuksia tarvitaan.
 • Riittävästi tukea oppilaille ja opiskelijoille: Koulujen ja oppilaitosten kuraattorien ja psykologien henkilöstömitoitus kirjattiin lakiin.
 • TKI-määrärahoja ja valtuuksia nostettiin noin 350 miljoonalla eurolla.
 • 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennettiin.
 • Lisäsimme oppimisen tuen rahoitusta varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa.
 • Korotimme oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen.
 • Vastauksena osaajapulaan korkeakoulujen aloituspaikkoja lisättiin useampaan otteeseen yhteensä yli 11 000 opiskelupaikalla.
 • Paransimme maahanmuuttajataustaisten jatko-opintovalmiuksia lisäämällä opinto-ohjausta ja yhteistyötä perheiden kanssa.                     
 • Säädimme yksityisen varhaiskasvatuksen luvanvaraiseksi ja näin paremmin valvonnan piiriin.
 • Pidensimme ulkomaisten opiskelijoiden oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi sekä valmistumisen jälkeen kahdeksi vuodeksi.
 • Rahoitimme Kansallisteatterin peruskorjausta ja laajennusta.
 • Selvitimme edellytykset toteuttaa uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo.
 • Korotimme taiteilija-apurahoja.
 • Kompensoimme järjestöjen tuet Veikkauksen tuottojen pienentyessä.
 • Koronakriisi ei ole kohdellut suomalaisia tasa-arvoisesti. Kavensimme hyvinvointi- ja oppimisvelkaa kestävästi säätämällä sitovasta oppilashuollon mitoituksesta, puuttumalla kiusaamiseen sekä tukemalla kuntia tasa-arvon ja oppimisen tuen vahvistamisessa.
 • Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kouluttautua ja rakentaa omanlaistaan urapolkua.  Lisäsimme korkeakoulujen aloituspaikkoja.
 • Helpotimme opiskelijoiden ja tutkijoiden maahan tuloa ja työllistymistä ottamalla tulevaisuudessa käyttöön D-viisumi sekä pidentämällä oleskelulupia.
 • Ensimmäisten vuosien merkitys lapsen koulutiellä on keskeinen. Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen, pienensimme ryhmäkokoja, lisäsimme lasten saamaa tukea ja alensimme varhaiskasvatusmaksuja.
 • Pelkällä peruskoululla ei pärjää enää työelämässä. Laajensimme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti. Samalla teimme toisen asteen suorittamisesta maksutonta ja lisäsimme nuorten saamaa tukea ja ohjausta.
 • Palkkasimme lisää opettajia ja ohjaajia ammatilliseen koulutukseen. 1, 2 Ammatillisen koulutuksen määräaikainen rahoitus opettajien määrän lisäämiseen vakinaistettiin, ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen osuutta nostettiin ja oikeutta saada opetusta vahvistettiin luomalla vähimmäistuntimäärä opetusta osaamispistettä kohden. 
 • Vahvistimme opiskelijoiden toimeentuloa. Sidoimme opintotuen indeksiin ja korotimme perheellisten opiskelijoiden opintotukea.
 • Nostimme opintotuen tulorajaa vuodelle 2022.
 • Korotimme opiskelijoiden ateriatukea.
 • Panostimme läpi eliniän kestävään jatkuvaan oppimiseen.
 • Lisäsimme kuraattoreita ja psykologeja kouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin sitovalla opiskeluhuoltomitoituksella.
 • Lukion perusrahoitus kasvoi hallituskauden aikana yli 30 %, yhteensä se on 190 milj. euroa suurempi kuin kauden alussa. Lukiokoulutukselle toteutettiin myös laatu- ja saavutettavuusohjelma. 
 • Paransimme Suomeen muuttaneiden mahdollisuuksia kotoutua ja oppia suomen tai ruotsin kieltä sekä vahvistaa perustaitoja. Kotoutumislain kokonaisuudistuksella vahvistettiin mahdollisuuksia saada monipuolisia palveluita nopeasti heti maahantulon jälkeen. Kotoutumiskoulutuksen rahoitusta kasvatettiin ja perhevapaalla oleville maahanmuuttajavanhemmille suunnattua jatkuvaa oppimista ja perustaitoja vahvistava koulutusta lisättiin.
 • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen tasoa nostettiin ja rahoitustaso palautettiin indeksiin. 
 • Ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan harjoittelukorvauksista luovuttiin ja ne siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriön maksettavaksi. 
 • Hoitajapulaan vastattiin hoiva-avustajia ja lähihoitajien koulutusmääriä lisäämällä ammatillisessa koulutuksessa.
 • Taiteen perusopetuksen rahoitustasoa nostettiin 2 miljoonalla eurolla.
 • Työssä oppimista ja nuorten työllistymistä edistettiin tukemalla työpaikkaohjaajien kouluttamista, satsaamalla nuorten kesätyöpaikkoihin sekä määräaikaisilla korotuksilla nuorten oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksiin.
 • Ukrainan sodan myötä Suomeen tulleiden ukrainalaisten varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kohdennettiin 180 milj. euroa vuodelle 2023.
 • Työttömyysetuudella opiskelun mahdollisuuksia parannettiin. Työttömät työnhakijat voivat jatkossa opiskella laajemmin työttömyysetuutta menettämättä. Työnhakija saa opiskella vapaasti muita kuin laissa erikseen lueteltuja päätoimiseksi määriteltyjä opintoja. 
 • Hallitus 2019-2023 satsasi tuntuvasti myös työikäisten jatkuvaan oppimiseen. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (lyhyemmin JOTPA) on uusi viranomainen, joka pystyy notkeasti reagoimaan akuutteihin  osaajapulatilanteisiin. Osaavan työvoiman saatavuuteen hallitus satsasi 30-55 milj. euroa vuositasolla.

Lista täydentyy hallituskauden edetessä.

 


LUe lisää saavutuksista:
 1. Ilmasto
 2. Luonto
 3. Koulutus
 4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
 5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi
 6. Työllisyys