Timo Aron 5 tärkeintä pointtia kuntapolitiikasta: ”Kaupungit ja kunnat, kuunnelkaa asukkaitanne, jotka teillä jo on”

04.05.2021

Ihmiset tarvitsevat hyvää ja sujuvaa arkea: työpaikkoja, koulutusta, terveydenhoitoa, kulttuuria, virkistysmahdollisuuksia lähellä kotiaan. Aluetutkija ja kuntavaaliehdokas Timo Aro on sitä mieltä, että vetovoiman lisäksi kaupunkien ja kuntien tulee keskittyä pitovoimaan. Siihen, että nykyiset asukkaat ja toimijat viihtyvät alueella.

1. Supistuva noidankehä pitää katkaista

”Porilaisena sanon, että Pori on saatava takaisin Suomen kartalle. Pori on ollut syvissä rakennemuutoksissa viime vuosikymmeninä. Teollisuuden työpaikkojen menettäminen aiheutti kaupungille väestökatoa, muuttotappiota, ikärakenteen vinoutumista ja yleistä lamaantumista. Pori on joutunut keksimään itsensä aina uudestaan, etsinyt vahvuudet ja voimavarat, joiden ympärille se voi rakentaa itsensä suhteessa ympärillä tapahtuvaan muutokseen. Nykyään Porin elinkeino- ja toimialarakenne on monipuolinen, se on panostanut erityisesti korkea-asteen koulutukseen, tapahtumatuotantoon sekä esimerkiksi automaatioon ja robotiikkaan.

Kyse on Porin elinvoimasta eli kasvusta. Elinvoimaisuudessa korostuu vahva kolmiyhteys: väestönkehitys, työpaikkakehitys ja yritysten menestyminen. Ne tulisi saada positiivisemmalle uralle, ja supistuvan noidankehän kehitys pitäisi katkaista. Supistuvan noidankehän takana ovat aleneva väestökehitys ja työpaikkakehitys. Ne aiheuttavat negatiivisia kerrannaisvaikutuksia, jotka vaikuttavat Porin asemaan alueiden välisessä kilpailussa.”

2. Kasvatus ja koulutus keskiöön

”Yritysmaailmassa puhutaan toimialojen arvoketjuista, joissa ketjun eri osia pystytään seuraamaan tarkasti. Näkisin sen hyödyt myös kasvatuksessa ja koulutuksessa. Lähdetään ajatuksesta, että sote-uudistus toteutuu, jolloin kunnille jää vastuu kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä. Siitä tulee kuntien suurin yksittäinen toimiala.

Kasvatus- ja koulutuskeskiöllä tarkoitan sitä, että jokaisessa kunnassa pitäisi päiväkodeista alkavan ketjun kaikki osat saada kuntoon. Kaiken, mikä liittyy varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiseen asteeseen, korkeakouluihin ja yliopistoihin, pitää olla kunnossa ja toimintaedellytykset turvattuina. Iso kysymys on koulutuksen alueellinen saavutettavuus ja tasa-arvo. Ne ovat joko kunnan yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa ratkaistavia kysymyksiä.”

3. Stoppi huonolle johtamiselle ja salailevalle kulttuurille

”Viime vuoden aikana Porissa paikalliset mediat toivat julki kaupungin hallinnon kyseenalaisia tapoja toimia ja tehdä päätöksiä pienissä piireissä. Sellainen ei edistä avointa dialogia kuntalaisten ja päättäjien välillä, vaan johtaa epäluottamuksen kulttuuriin. Kaupungin hallinnon pitää olla avointa ja läpinäkyvää.

Ratkaisuksi ehdotan, että tunnistetaan huonoon johtamiseen ja päätöksentekoon johtavat käytännöt ja muutetaan ne. Pori on Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki, jossa tällaista ei pitäisi tapahtua. En silti usko, että Pori on ainoa kaupunki, jossa tällaista tapahtuu.”

4. Alueen pitovoimaan kannattaa panostaa

”Pitovoima tarkoittaa sitä, miten alueen asukkaat, yhteisöt, yritykset ja muut toimijat näkevät alueensa ja kuinka tyytyväisiä he ovat asuin- ja elinympäristöönsä. Panostaminen pitovoimaan tarkoittaa minulle ennen kaikkea sitä, että alueen asukkaita kuullaan ja kuunnellaan. Kuinka heidän tarpeensa, toiveensa ja odotuksensa kyetään ottamaan huomioon alueen poliittisessa päätöksenteossa ja valinnoissa?

Monet alueet keskittyvät vain vetovoimaan: muuttajiin ja paluumuuttajiin.

Minusta on vielä tärkeämpää pitää kiinni alueen asukkaiden hyvinvoinnista, tyytyväisyydestä ja hyvän elämän elementeistä. Arki on sujuvaa, ihmiset ovat tyytyväisiä siihen, lähipalvelut toimivat, elämä on turvallista ja joukkoliikenne toimii. Hyvä ja sujuva arki pitäisi pyrkiä nostamaan näkyvämmin esille.”

5. Rajaton seutu hakee yhteistä hyvää kaikille

”Rajaton seutu tarkoittaa aluetta, jolla on isoja, yhteisiä alueen kehitykseen, elinvoimaisuuteen ja etujen ajamiseen liittyviä asioita. Se on toiminnallinen alue, jossa rakennetaan seudullista tulevaisuutta maankäyttöön, rakentamiseen ja liikenteeseen liittyvissä asioissa. Sillä haetaan yhteistä hyvää koko seudulle, tehdään alueesta kilpailukykyisempi ja vahvempi. Se ei ole kuntaliitos.

Paras esimerkki rajattomasta seudusta minusta on Tampereen kaupunkiseutu. Siellä on onnistuttu viemään kehitystä eteenpäin ja markkinoimaan seutua asukkaille, yrityksille ja sijoittajille ajatuksella ’sama mihin kuntaan tulet, kunhan tulet Tampereen seudulle’.”

Timo Aro

Työ: Johtava asiantuntija aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä.

Kotipaikka: Pori.

Koulutus: Valtiotieteen tohtori.

Hyvä uutinen: ”Joka päivä huomaan oppivani uutta Suomen alueista ja niiden kehityspiirteistä.”


Agendallani
-juttusarjassa vihreät vaikuttajat kertovat ratkaisuehdotuksiaan johonkin tärkeään asiaan.

teksti: Sirkku Saariaho
kuva: Jussi Partanen