Krista Mikkosen puhe Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 23.4.2022

23.04.2022

Ajattelin omassa puheenvuorossani kertoa työstä, mitä olemme tehneet Ukrainasta sotaa pakenevien auttamiseksi, millaista siviiliapua olemme toimittaneet Ukrainaan sekä muuttuneen turvallisuusympäristön tuomista hybridiuhkista 

Aluksi haluan kiittää teitä. Kiittää siitä arvokkaasta työstä, jota olette kukin tahoillanne, omissa yhteisöissänne ja omissa kunnissanne tehneet Ukrainan sotaa pakenevien auttamiseksi.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, maailma muuttui. Alkoi uusi historian vaihe, jonka kaikkia ulottuvuuksia emme vielä pysty näkemään.

Tänään on sodan 59. päivä. Lähes 13 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan sodan jaloista, heistä yli viisi miljoonaa on siirtynyt pakolaisina Ukrainan ulkopuolelle. Paenneet ovat pääasiassa naisia, lapsia ja ikääntyneitä.

Suomesta on tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakenut yli 20 000 sotapakolaista. Näistä noin puolet on lapsia.

Sodan alkamisen jälkeen Maahanmuuttoviraston vastaanottokapasiteettia on lisätty huomattavasti perustamalla uusia keskuksia ympäri maata. Tällä hetkellä suurin osa ukrainalaisista, noin 70 % on yksityismajoituksessa ja noin 30 % keskusmajoituksessa.

Haluamme, että Suomeen Ukrainasta sotaa paenneilla on mahdollisuus päästä sujuvasti kiinni arkeen ympäri maata. Siksi olemme maahanmuuttoviraston, ministeriöiden ja kuntien kanssa luoneet uudenlaisen yhteistyön mallin. Siinä kunnat voivat maahanmuuttoviraston sijaan järjestää pakolaisten asumisen ja lisäksi halutessaan myös terveyspalvelut, kukin rahkeidensa mukaan. Näiden palveluiden kustannukset korvataan kunnille. Tämän kuntamallin toimivuutta seurataan ja kesäkuun loppupuolella on tarkoitus tehdä johtopäätöksiä siitä, onko tarvetta muutoksiin ja jos niin minkälaisiin. 

Opetushallituksen mukaan jo yli 800 Ukrainasta paennutta lasta käy Suomessa koulua, opiskelee toisella asteella tai on varhaiskasvatuksessa. Suurin osa ukrainalaisista kouluikäisistä opiskelee suomalaisen koulun sijaan ukrainalaisessa etäkoulussa.

Ukrainalaisten työnteko-oikeus alkaa välittömästi hakemuksen jättämisestä, eikä heidän tarvitse odottaa oleskelulupaa tai oleskelulupakorttia. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää. Välitön työnteko-oikeus tulee suoraan tilapäisen suojelun direktiivistä. Sama oikeus tulisi laajentaa kaikille kansainvälistä suojaa saaville. On kestämätöntä, että normaalisti turvapaikansaajat pakotetaan usean kuukauden joutilaisuuteen, ennen kuin heillä on oikeus tehdä töitä. 

Sodan alkamisen jälkeen Suomeen on saapunut 200-400 pakolaista päivässä. Näin suuren tulijamäärän vastaanoton järjestämiseen on liittynyt erilaisia haasteita. Koska monet ukrainalaiset ovat tulleet maahan viisumivapaasti ilman, että heidän on ollut tarvetta rekisteröityä, emme edelleenkään tiedä Ukrainasta saapuneiden tarkkaa kokonaismäärää, emmekä sitä, minne he ovat asettuneet. Tämä on aiheuttanut käytännön ongelmia pakolaisille tarjottavien palveluiden järjestämisessä. Erinäisiä eteentulleita ongelmia on ratkottu sitä mukaan, kun niitä on tullut esiin ja näin tehdään jatkossakin. 

Esimerkiksi lemmikkieläinten vastaanottoon liittyvät käytännöt saatiin luotua hyvässä viranomaisyhteistyössä. Nyt maahan tulevat lemmikkipakolaiset rokotetaan, sirutetaan ja lääkitään rajalla ja ohjataan sitten emäntiensä ja isäntiensä kanssa Riihimäen lemmikkiVokkiin karanteenin ajaksi.

Tavoitteenamme on, että voimme tarjota mahdollisimman hyvät ja turvalliset olosuhteet kaikille tulijoille, erityisesti lapsille. Jotta tässä voisimme onnistua, tarvitaan koko kansalaisyhteiskunnan panosta, viranomaisia, vapaaehtoisia, kaikkia meitä.

Hyvät kuulijat,

Pakolaisten vastaanottamisen ja heistä huolehtimisen lisäksi Ukraina tarvitsee myös muuta apua. Suomen valtio on toimittanut EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta Ukrainaan ja Moldovaan monenlaista siviilipuolen materiaaliapua jo parinkymmenen rekallisen verran. Tämä on sisältänyt muun muassa hätämajoitteita 10 000 henkilölle, paloautoja, ambulansseja, lääkinnällisiä tarvikkeita ja lääkkeitä. 

Tätä siviilipuolen materiaaliapua on koordinoitu Sisäministeriössä ja sitä on koottu yhteistyössä muun muassa muiden ministeriöiden, sairaanhoitopiirien, pelastuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa. 

Suomi on myös lähettänyt asiantuntijoita humanitaarisen avun koordinointiin, pakolaisten logistiikkaan sekä säteily- ja ydinasioihin liittyviin asiantuntijatehtäviin. 

Olemme myös tarjonneet asiantuntija-apua sotarikosten tutkintaan.

Ukrainaa koskeva avustusoperaatio on EU:n pelastuspalvelumekanismin historian laajin operaatio. Avuntarpeen odotetaan jatkuvan pitkään.

Olen ollut hyvin vaikuttunut siitä, miten suurta ja kaiken kattavaa suomalaisten auttamishalu on ja on ollut. Yksityishenkilöt, yritykset, yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat ovat ottaneet Ukrainan sotapakolaisten asian omakseen. 

Viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyöllä voimme varmistaa, että sotapakolaiset pääsevät mahdollisimman pian kiinni niin normaaliin elämään kuin se näissä oloissa on mahdollista. Huoli Ukrainaan jääneistä läheisistä ja sodan kehittymisestä tulee olemaan raskas taakka. Me kaikki voimme jakaa ja helpottaa tätä taakkaa ottamalla heidät mukaan omiin yhteisöihimme ja verkostoihimme. Ei jätetä heitä yksin.

Hyvät Vihreät vaikuttajat,

Venäjän toimet ja se, miten Venäjä on vastannut muun maailman esittämiin vaatimuksiin ja kritiikkiin, kertoo omaa tarinaansa siitä, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan. Turvallisuusympäristön muutos vaikuttaa suoraan myös Suomeen. Kuten tasavallan presidentti on todennut, odotettavissa saattaa olla kaikenlaista ilkeyttä. 

Mitä kaikkea tuo ilkeys voi tarkoittaa?

Puhutaan hybridivaikuttamisesta. Sen keinot ovat moninaisia ja usein samanaikaisesti käytössä on yhdistelmä eri keinoista. Hybridivaikuttamisessa yhdistyvät perinteiset ja uudet vaikuttamisen keinot. Siinä käytetään monenlaisia psykologisia, poliittisia, taloudellisia, teknisiä, humanitaarisia ja sotilaallisia keinoja. 

Erilaisten kyberhyökkäysten lisäksi informaatiovaikuttaminen on tyypillisin hybridivaikuttamisen keino. 

Informaatiovaikuttaminen on tarkoituksellisesti harhaanjohtavan tiedon levittämistä. Etenkin sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa tiedon luotettavuuden ja uskottavuuden arvioiminen käy yhä vaikeammaksi. Siksi medialukutaidon ja lähdekritiikin merkitys korostuu. Avoin, monikielinen ja aktiivinen viranomaisviestintä on keskeisessä roolissa informaatiovaikuttamisen torjunnassa. 

Hybridivaikuttaminen voi näkyä myös järjestettyinä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiriöinä. Tavoitteena on jännitteiden luominen ja vihanlietsonta eri ihmisryhmien välillä. Lisäämällä vastakkainasettelua ja yhteiskunnan sisäisiä jakolinjoja pyritään heikentämään kansallista yhtenäisyyttä. Suuri merkitys on sillä, miten me itse kukin osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun tai suhtaudumme erilaisiin vähemmistöihin. Nyt on aika rakentaa, ei repiä. 

Jokainen meistä voi olla mukana torjumassa erilaisia hybridiuhkia ja ennen kaikkea pienentämässä niiden vaikuttavuutta. 

Yksi tärkeä keino on omasta tietoturvallisuudesta huolehtiminen. Sosiaalinen media on suuri mahdollisuus, mutta siinä on myös riskinsä. Omat työhön liittyvät vaitiolovelvollisuudet ja vastuut on hyvä muistaa myös somessa. Sama koskee myös tiedon levittämistä sosiaalisessa mediassa. Perättömän uutisen eteenpäin levittäminen on yksi informaatiovaikuttamisen päätavoitteista. 

Ymmärrettävästi Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa myös suomalaisissa huolta ja turvattomuutta. Mutta samanaikaisesti se nostaa myös halun puolustaa ja edistää demokratian arvoja yhteiskunnan kaikilla tasoilla arkielämästä politiikkaan ja maanpuolustukseen.

Demokraattinen järjestelmä ei pysy yllä itsestään, ja sen edistämisessä ei pelkkä puhe riitä. Yhteiskunnassa, jossa jokainen voi vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin, on parempi elää. Toimivan demokratian perusajatus on, että jokaisella äänioikeutetulla on mahdollisuus osallistua ja äänestää.

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on vajaa vuosi. Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen, tarttua haasteeseen, asettua ehdokkaaksi tai ilmoittautua tukiryhmään.

Maailmassa demokraattinen yhteiskunta on harvojen etuoikeus. Siksi meidän ”harvojen” on käärittävä hihat ja toimittava sellaisen maailman puolesta, jossa jokaisen äänellä on arvo.

Kiitos.