Lisää tuulivoimaa – kestävästi

06.11.2020

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii mittavasti lisää päästöttömän energian tuotantoa. Yksi ratkaisu on tuulivoima. Tuulivoimaa tulee kuitenkin lisätä luonnon, paikallisten ihmisten ja maisema-arvojen kannalta kestävästi – keinoja tähän on jo olemassa.

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää, että luovumme fossiilisista polttoaineista ja siirrymme käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Tuulivoima on yksi tärkeimmistä puhtaan sähköntuotannon lähteistä. Tuulivoiman suosio onkin viime vuosina kasvanut: maamme tuulivoimakapasiteetti on kymmenkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Samaan aikaa kun tuulivoimasta on tullut näkyvämpää, on myös siitä käytävä julkinen keskustelu lisääntynyt. Etenkin tuulivoiman vaikutukset luonnolle, matkailulle, luonnon virkistyskäytölle ja paikallisille asukkaille puhututtavat. Vaikka on selvää, että kaikesta energiantuotannosta aiheutuu aina jonkinlaisia ympäristövaikutuksia, on meidän pyrittävä minimoimaan haitalliset vaikutukset. Energiantuotannossa on pyrittävä mahdollisimman suureen hyöty–kustannus-suhteeseen: mahdollisimman paljon energiaa mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla.

Tuulivoimarakentamisessa paikallisen hyväksyttävyyden varmistaminen ja asukkaiden kuuleminen on tärkeää. Jos ihmiset kokevat, että oma ääni ja huolet eivät pääse tarpeeksi esille kaavoituksessa, saattaa se johtaa siihen, että tuulivoima koetaan häiritsevämmäksi ja hankkeista tehdään enemmän valituksia. Huolehtimalla siitä, että kaavoitusprosessi on asianmukainen, paikallisten ääni kuullaan ja tarvittavat selvitykset tehdään, voidaan varmistaa, että hankkeilla on myös paikallisten ihmisten tuki.

Sopivien alueiden tunnistaminen ja kartoittaminen on tärkeää, sillä kaikki alueet eivät sovellu tuulivoimalle. Esimerkiksi lintujen muuttoreiteillä tai niiden suosimilla alueilla tuulivoimarakentamista tulee harkita tarkkaan. Tuulivoimaloiden toimintaa voidaan myös sopeuttaa huomioimaan lintujen muuttoajat. Myös arvokkaimmat kansallismaisemamme on rajattava tuulivoiman ulkopuolelle, vaikka tuulivoimalat monien mielestä sinällään kauniita ovatkin. Nämäkin reunaehdot huomioon ottaen Suomessa on vielä runsaasti tilaa uudelle tuulivoimarakentamiselle.

Jokainen tuotantolaitos tulee jossain vaiheessa elinkaarensa päähän, näin käy myös tuulivoimaloille. Keskustelua on virinnyt siitä, mitä tehdä lasikuituisille tuulivoimaloiden siiville niiden käyttöiän päätyttyä. On selvää, että kiertotalouden mukaisesti materiaalille tulee löytyä uudelleenkäyttöä. Tähän liittyvää kehitystyötä on paraikaa menossa, ja uskomme, että uudelleenkäyttöön liittyviä käyttökelpoisia innovaatioita löytyy.

Hallitus haluaa lisätä tuulivoimarakentamista kestävästi. Maalla tuulivoimarakentaminen tapahtuu jo markkinaehtoisesti, mutta merituulivoima kaipaa vauhdittamista. Siksi hallitus laskee merituulivoiman kiinteistöveroa. Myös EU:n elvytysrahoitusta olisi hyvä suunnata merituulivoiman vauhdittamiseen.

Ympäristöministeriössä taas on parhaillaan käynnissä tuulivoiman edistämiseen liittyvä hanke, jossa pyritään sovittamaan yhteen erilaisia maankäytön intressejä tuulivoimarakentamisessa ja löytämään tapoja tuulivoiman ja puolustusvoimien tutkien yhteensovittamiseen.

Uudistamme parhaillaan myös maankäyttö- ja rakennuslakia. Uudistuksella pyrimme varmistamaan laadukkaan kaavoituksen, jossa tarvittavat taustaselvitykset tehdään hyvissä ajoin, ihmisiä kuullaan aidosti prosessin kaikissa vaiheissa ja päätöksenteko on avointa.

Pyrimme turvaamaan kaavoituksen laadun myös lisäresursseilla, joita myönsimme kesällä annetussa hallituksen lisätalousarviossa kunnille ja maakuntien liitoille tuulivoiman kaavoittamiseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin.

Kaiken kaikkiaan tuulivoimarakentamiselle on Suomessa paljon potentiaalia. Tuulivoimaloiden sijoittelussa on tärkeää ottaa huomioon luonto- ja maisema-arvot sekä paikalliset ihmiset.