Mediakasvatusta tarvitaan disinformaation torjumiseen

26.10.2020

Mediakasvatuksen tarve on kasvanut viime vuosina. Disinformaatio, vihapuhe ja median välityksellä tapahtuva seksuaalinen häirintä ovat yleistyneet. Myös kiusaamista tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Tällaisessa ajassa mediakasvatukseen panostaminen on erityisen tärkeää.

Medialukutaito on kaikille kuuluva kansalaistaito. Mediakasvatusta tarvitaan, jotta jokaisella on mahdollisuus kehittää ja parantaa omaa medialukutaitoaan. Mediakasvatus on osa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmia. Lasten ja nuorten taidoissa on silti paljon eroja. Jopa viidennes yhdeksäsluokkalaisista pojista sai median tulkinnasta huonon tuloksen, käy ilmi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tänä vuonna julkaistusta raportista.

Mediakasvatuksessa on kaksi haastetta: resurssipula ja toiminnan hajanaisuus. Vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää nykyään avustuksia kaikenikäisten mediakasvatustyöhön, ei vain lasten mediakasvatukseen, niin haasteena on rahoituksen pirstaleisuus. Rahoitusta myönnetään yksittäisiin projekteihin. Nyt tarvitaan lisää jatkuvaa rahoitusta ja pysyviä toimintatapoja esimerkiksi kirjastoihin ja vapaaseen  sivistystyöhön.

Toiminta on usein hyvin hajanaista, osittain juuri rahoituksesta johtuen. Mediakasvatus ei ole kouluissa oma oppiaineensa, vaan näitä sisältöjä opetetaan osana monilukutaitoa, jota tulisi edistää kaikessa opetuksessa. Kouluissa ja oppilaitoksissa ei aina ole selkeää vastuuta siitä, kenelle mediakasvatuksen opetus kuuluu.

Tietoa on tarjolla, mutta haasteena on usein oikean ja luotettavan informaation löytäminen. Lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisten mediakasvatukseen on kiinnitettävä huomiota. Suomalainen järjestösektori on jo vuosikymmeniä ollut aktiivinen mediakasvatuksen ja  medialukutaidon edistämisessä. Nyt on tehtävä töitä yhtenäisen ja vahvan kentän eteen. Yhteistyön lisäämisellä voidaan varmistaa, etteivät toimijat tee keskenään päällekkäistä työtä.

Laadukas mediakasvatus perustuu tutkimukseen. Jotta voimme kehittää mediakasvatusta, tarvitsemme tietoa kentältä. Tiedämme tutkimuksen pohjalta, että mediakasvatuksen osaamisessa on puutteita. Mediakasvatuksen roolia opettajankoulutuksessa on syytä edelleen vahvistaa. Tarvitsemme lisää perus- ja täydennyskoulutusta, jotta voimme antaa lapsille, nuorille ja aikuisille työkaluja disinformaation torjumiseen.

Mediakasvatus edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vihreä eduskuntaryhmä ehdottaa kolmea keinoa mediakasvatustyöhön:

  1. Vahvistetaan mediakasvatuksen resursseja ja luodaan rahoitukseen jatkuvuutta. Samalla varmistetaan kirjastojen ja järjestöjen riittävä rahoitus mediakasvatuksen edistämiseksi.
  2. Lisätään mediakasvatuksen perus- ja täydennyskoulutusta. Luodaan opettajille työkaluja ottaa mediakasvatus mukaan opetukseen.
  3. Lisätään mediakasvatuksen parissa toimivien tahojen yhteistyötä. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI seuraa Medialukutaito Suomessa -linjausten toimeenpanoa. Osana tätä työtä vahvistetaan instituutin roolia eri tahojen yhteistyön lisäämiseksi.