Pirkka-Pekka Peteliuksen ryhmäpuhe eduskunnassa 17.11.2021

17.11.2021

Kestävä kehitys on ihmiskuntamme elinehto: emme voi jatkaa elämäämme maapallolla nykyisellä tavalla, sillä planeettamme ei yksinkertaisesti kestä sitä.

Vihreät on ylpeä hallituksen tavoitteesta luoda hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta, joka on linjassa Agenda 2030 -toimintaohjelman kanssa. Olemme kuitenkin huolissamme muutoksen toteuttamisen aikataulusta – me tarvitsemme lisää ilmasto- ja luontotoimia NYT.

YK:n globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 toimii tiekarttana hiilineutraalin ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen hyvinvointiyhteiskunnan saavuttamiseksi. Sen keskeisenä tavoitteena on, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana eikä kukaan jää kehityksestä jälkeen. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja reilu siirtymä kohti hiilineutraaliutta ovat vahvasti esillä niin valtioneuvoston selonteossa kuin tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä, mistä suurkiitos.

Jotta olemassaolomme olisi kestävällä pohjalla, meidän on saatava merkittävästi rajoitettua kasvihuonekaasupäästöjämme ja hillittyä ilmastokriisiä sekä luontokatoa. Meidän on saavutettava hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Keinoina avainasemassa ovat esimerkiksi fossiilienergian käytöstä luopuminen ja päästövähennykset kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Käytännön ilmastotyö tehdään suurelta osin kaupungeissa ja kunnissa, yrityksissä ja järjestöissä; meidän kaikkien arjessa. Ilmastokriisin torjuntaan tarvitaan meitä kaikkia mukaan.

Toisaalta kunnianhimoisen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan ohella kestävä kehitys edellyttää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kaikkien ottamista mukaan muutokseen. Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen onkin yksi parhaista investoinneistamme tulevaisuuteen. Kestävä kehitys edellyttääkin sosiaaliturvan riittävää tasoa ja esimerkiksi tukia ympäristöystävällisiin ratkaisuihin (kuten öljylämmityksestä luopumiseen) siirtymisessä.Tulevaisuusvaliokunta korostaa mietinnössään myös riittäviä panostuksia koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen, jotta tulevaisuuden työelämän muutoksiin pystytään vastaamaan. Tätä me Vihreät kannatamme lämpimästi.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen globaalisti edellyttää vakautta, vahvaa demokratiaa ja ihmisoikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa. Valitettavasti koronapandemia on vienyt näiden tavoitteiden toteutumisen yhä kauemmas. Kriisin myötä eriarvoisuus on lisääntynyt, sukupuolten välinen tasa-arvo heikentynyt ja oppimistulokset ovat kärsineet. Äärimmäinen köyhyys on lisääntynyt ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Agenda 2030 osoittaa suunnan kohti demokratiaa, ihmisarvon kunnioittamista, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä, ja sen tavoitteista on pidettävä kiinni. Kriisiaikana kestävän kehityksen merkitys korostuu, ja Suomen on pidettävä kiinni roolistaan ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon puolustajana. Kehitysyhteistyön määrärahat on kyettävä nostamaan 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamista on nopeutettava. Aikaa tavoitteiden saavuttamiseen on enää alle kymmenen vuotta. Suomi saavuttanut hyvin sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteensa, mutta ei ekologisen kestävyyden tavoitteita. Tarvitsemme siis kiireesti lisää ilmasto- ja luontotoimia. Me tiedämme, miten rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta, kunhan siihen löytyy yhteistä tahtoa.