Vaelluskalat saatava takaisin Kemijokeen

17.08.2020

Kemijoki oli ennen vesivoimaloiden rakentamista Euroopan runsaimpia lohijokia. Viimeisten vuosikymmenien aikana rakennetut voimalat ovat kuitenkin ajaneet Kemijoen alkuperäisen lohikannan sukupuuttoon. Kemijoki Oy:n ja muiden alueen voimayhtiöiden on vihdoin kannettava vastuunsa ja ryhdyttävä toimenpiteisiin luonnontilaisen vaelluskalakannan palauttamiseksi.

Vaelluskalat, kuten merikutuiset lohet ja taimenet, ovat yksi uhanalaisimmista eliöryhmistämme. Yksi näiden lajien ahdinkoon vaikuttanut tekijä on vesivoima. Voimaloiden turbiinit ja padot estävät vaelluskalojen luontaisen vaelluksen joen ja meren välillä.

Viimeisten vuosien aikana on saatu paljon uutta tietoa vesivoimaloiden aiheuttamista haitoista vaelluskaloille sekä näiden haittojen ehkäisemisestä. Kemijoella voimalaitokset aiheuttavat vaelluskalakannoille hyvin merkittävää haittaa, jonka kompensoimiseen voimayhtiöiden nykyiset miltei neljäkymmentä vuotta vanhat kalatalousvelvoitteet ovat etenkin nykytiedon valossa täysin riittämättömät.

Myös lainsäädäntö on neljässäkymmenessä vuodessa ehtinyt kiristyä. Nykyisellään voimaloiden kalatalousvelvoitteet eivät vastaa niitä kansallisia ja kansainvälisiä sitoumuksia, jotka velvoittavat Suomea edistämään vaelluskalojen luontaista lisääntymiskiertoa ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta.

Lapin ELY-keskus onkin hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa päivittää Kemijoella sijaitsevien voimalaitosten selvästi vanhentuneita kalatalousvelvoitteita. Kalatalousvelvoitteiden päivittäminen nykypäivään mahdollistaisi elinvoimaiset ja luontaisesti lisääntyvät vaelluskalakannat laajoissa osissa Kemijokea.

Käytännössä päivityksellä velvoitettaisiin vesivoimayhtiöt rakentamaan toimivia kalateitä ja alasvaellusreittejä, joita pitkin kalat voisivat väistää voimalat, sekä suorittamaan aiempaa tehokkaampia kalojen istutuksia. Alueen voimayhtiöt kuitenkin suhtautuvat velvoitteiden tiukentumiseen kielteisesti.

Myös valtion enemmistöomistama Kemijoki Oy on asettunut ehtojen tiukentamista vastaan, vaikka se on vastoin valtionyhtiöitä ohjaavien omistajapoliittisten linjausten henkeä. Hallituksen yhdessä viime keväänä hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset velvoittavat valtionyhtiöitä tunnistamaan oman toimintansa vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja asettamaan niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset mitattavat tavoitteet.

Valtionyhtiöiden tulisi toimia edelläkävijöinä luonnon monimuotoisuuden suojelussa, eikä harata vastaan. On häpeällistä, että valtion omistama yhtiö vastustaa vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä velvoitemuutoksia, jotka tulevat laistamme.

Vihreät on Kemijoki Oy:n hallintoneuvostossa vaatinut kalatalousvelvoitteiden kiristämistä. Myös Lapin Vihreät ja moni muu puolue on puolustanut kalateiden rakentamista. Toivon hartaasti, että aluehallintovirasto myöntää ELY:lle mahdollisuudet kiristää Kemijoella toimivien yhtiöiden kalatalousvelvoitteita ja että Kemijoki Oy ryhtyy ensitilassa toimiin vaelluskalakantojen elinolojen parantamiseksi. Vesivoimalla voidaan tuottaa päästötöntä energiaa, mutta se ei saa tapahtua luonnon monimuotoisuuden kustannuksella.