Vihreä elinkeinopolitiikka ohjaa luonnonvarojen kestävään käyttöön

01.07.2020

WWF:n mukaan tarvitsisimme 1,75 maapalloa, jotta koko maailman ihmisten yhteenlaskettu nykyinen kulutus voitaisiin kattaa. Tarvitsemme siis kiireesti toimia, jolla luonnonvarojen käyttöä ohjataan kestävälle uralle.

Tällä hallituskaudella tärkein yksittäinen asia omien luonnonvarojemme kestävän käytön kannalta on kaivoslain kokonaisuudistus. Lakia tulee uudistaa niin, että toiminnan riskit ympäristölle minimoidaan. Arvokkaat luonnonsuojelualueet on kokonaan suojeltava kaivostoiminnalta. Kaivoslain uudistamisen rinnalla on vahvistettava kiertotaloutta. Se tarkoittaa niin kaivannaisten kierrätystä kuin kestävämpiä ja korjattavampia tuotteita.

Kallioperämme mineraalivarat ovat arvokas uusiutumaton luonnonvara, ja ne voidaan hyödyntää vain kerran. Siksi yhteiskunnan tulisi saada hyvä korvaus yhteisen omaisuutemme hyödyntämisestä esimerkiksi louhintaveron muodossa. Louhitun kiviaineksen määrään perustuva vero kannustaisi vähentämään myös ympäristöä kuormittavan kiviaineksen louhintamääriä.

Kaivosten perustaminen Suomeen on jatkossakin mahdollista, kunhan ne toimivat ympäristön, ihmisten ja talouden kannalta kestävällä tavalla.

Myös talousmetsien käyttö on saatava kestävälle tolalle. Suomalaisella metsäluonnolla ei mene niin hyvin kuin yleisesti uskotaan. Emme ole onnistuneet pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja jopa joka yhdeksäs eliölaji täällä on uhanalainen.

Suomen maapinta-alasta talousmetsiä on noin kolme neljännestä. Siksi talousmetsien käsittelyllä on valtava merkitys maamme monimuotoisuuden turvaamiselle – pelkkä suojelualueiden perustaminen ei riitä.

Tällä hetkellä vain alle viisi prosenttia talousmetsistämme hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmin. Suomen tulisi määrätietoisesti edistää jatkuvan kasvatuksen menetelmää ja ylipäätään panostaa siihen, että sekä elävää että kuollutta puuta jäisi hakkuissa enemmän turvaamaan riittävä lahopuun määrä myös tulevaisuudessa.

Jatkuvan kasvatuksen menetelmässä luonnon monimuotoisuuden säilymiselle ja kehittymiselle annetaan mahdollisuus. Lisäksi metsälajien uhanalaistumisen kehitys hidastuu, metsien käyttö virkistys- ja luontomatkailukohteena vahvistuu ja maisema säilyy kauniina.

Jatkuvapeitteisen kasvatuksen hyödyt ovat kiistattomia, ja ensimmäisenä siihen tulisi siirtyä valtion mailla. Myös yksityisiä metsänomistajia tulee kannustaa jatkuvapeitteiseen kasvatukseen lisäämällä tietoisuutta eri hakkuumenetelmistä sekä niiden hyödyistä ja haitoista. Metsänomistajille tarkoitetut Kemera-tuet on uudistettava niin, että nekin kannustavat muuhunkin kuin avohakkuisiin.

Lue Vihreän eduskuntaryhmän elinkeinopoliittiset linjaukset