Vihreät haluaa työelämän, joka sekä kannustaa että kannattelee

28.09.2023

Hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 24.9.2023

Petteri Orpon hallitus haluaa nostaa Suomen työllisyysasteen 80 prosenttiin vuoteen 2031 mennessä. Tavoite on tärkeä, mutta hallituksen keinot luovat uuden työn sijaan epävarmuutta ja uhkaavat muodostaa lisää kannustinloukkuja. Pohjoismaiseen työpoliittiseen malliin kuuluu joustavuus ja työntekijöiden osallisuus, sekä riittävä työttömyysturva ja työllisyyspalvelut. Hallituksen toimet rikkovat työntekijöiden ja työnantajien välisen luottamuksen eikä siten kehitä työmarkkinoita Suomen kannalta tarvittavaan suuntaan.

Heinäkuussa 2023 suomalaisista 20–64-vuotiaista töissä oli 77,7 prosenttia. Palkansaajista 17,5 % on osa-aikatöissä. Työvoiman määrä on vähentynyt noin 60 000 henkilöllä vuoden takaisesta. Hallitus tavoittelee 100 000 uutta työllistynyttä, mutta keinot sen saavuttamiseen ovat täynnä ristiriitoja.

Orpon hallitus haluaa kannustaa työn vastaanottamiseen ja työllistää enemmän osa- ja täsmätyökykyisiä henkilöitä. Samaan aikaan kuitenkin hallitus heikentää osa-aikatyön vastaanottamisen mahdollisuuksia poistamalla työttömyysturvasta ja asumistuesta ansiotulovähennykset eli niin sanotun suojaosan, jonka turvin tähän asti on voinut ottaa vastaan pieniä määriä työtä menettämättä tukia.

Vihreiden mielestä työmarkkinoita ei pidä jakaa pelkästään työttömyyteen ja kokopäivätyöhön. Sen sijaan kaiken työn vastaanottamisen pitäisi olla kannattavaa ja osa-aikatyö voi olla paras vaihtoehto työllistyä esimerkiksi lasten ollessa pieniä, työkyvyn heikentyessä tai eläkeiän lähestyessä. Työelämä on moninaistunut. Erilaisten tukimuotojen, yrittämisen ja työnteon yhdistämisen tulisi olla nykyistä joustavampaa. Vihreiden tulevaisuuden sosiaaliturva perustuu perustulolle, mikä mahdollistaa työskentelyn omien voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan ilman kannustinloukkuja. Vammaisten alhaiseen työllisyysasteeseen ja työllistymisen haasteisiin on puututtava siihen liittyvien esteiden raivaamisella.

Hallitus haluaa niin ikään luoda lisää työpaikkoja helpottamalla työntekijöiden palkkaamista. Tämä kuitenkin tehdään pääasiassa heikentämällä työsuhteen ehtoja, kuten helpottamalla työntekijöiden irtisanomista ja määräaikaisten työsuhteiden käyttöä. Samaan aikaan myös heikennetään työttömyysturvaa esimerkiksi lisäämällä omavastuuta ja poistamalla työttömyystuen lapsikorotukset. Ehdotus, että palkkatuettu työ ei jatkossa kerrytä työssäoloehtoa, ei kannusta ottamaan vastaan työtä palkkatuella ja asettaa palkansaajat eriarvoiseen asemaan.

Vihreiden mielestä vastuullisessa työllisyyspolitiikassa ei voida samaan aikaan heikentää  työsuhteen turvaa ja heikentää työttömyyden varalta kannattelevaa turvaverkkoa. Tämä aiheuttaa työssäkäyville pelkoa omasta toimeentulosta, mikä vaarantaa työssä jaksamisen ja heikentää kansantaloutta.

Menestymisemme edellytys ovat menestyvät yritykset sekä mahdollisuus joustavasti työllistyä ja työllistää itsensä. Meidän pitää edistää mahdollisuutta toimia ammatinharjoittajana sekä madaltaa yritystoiminnan aloittamisen ja laajentamisen esteitä.

Työntekijän palkkaamisen helpottamiseksi ja yritysten kasvun edistämiseksi olemme ehdottaneet esimerkiksi ensimmäisen työntekijän työnantajamaksujen huojennusta ensimmäisen työskentelyvuoden ajan tai palkkatuen kohdistamista mikroyrityksiin sekä palkkatuetun oppisopimuskoulutuksen laajempaa hyödyntämistä siten, että siihen voisi yhdistää myös kielen oppimista.

Työtä hakevien toimeentulon kiristämisen sijaan hallituksen tulisikin keskittyä parantamaan työllisyyttä helpottamalla itsensä työllistämistä, uudelleenkouluttautumista ja parantamalla työperäisen maahanmuuton edellytyksiä.