Vihreät: Lasten ja nuorten on saatava paremmin apua mielenterveyden ongelmiin

24.02.2021

Vihreät haluaa parantaa lastensuojelun ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden resursseja, torjua lapsiperheköyhyyttä ja helpottaa vuoroasumista. Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman etäkokouksessaan 21.2.2021.

– Vihreät haluaa tuoda lasten ja nuorten oikeudet poliittisen päätöksenteon keskiöön ja varmistaa, että jokainen lapsi voi tavoitella unelmiaan riippumatta siitä, mihin perheeseen tai mille alueelle sattuu syntymään, sanoo kansanedustaja Sofia Virta.

Lapsiperheköyhyys on ongelma, jolta ei voi sulkea silmiä. Suomessa jopa 150 000 lasta elää köyhyydessä. Lapsiperheköyhyys on hyvinvointivaltiomme kipupiste ja vaarantaa lapsen oikeuden hyvään elämään.

– Yhdenkään lapsen ei tulisi joutua kasvamaan köyhyydessä. Vihreät pitää tärkeänä, että varmistetaan erilaisiin etuuksiin liittyvien lapsikorotusten ja yksinhuoltajalisien riittävä taso. Vuoroasuminen pitää mahdollistaa kaikille perheille ja huomioida lapsen asuminen useassa perheessä myös huoltajien asumistuessa. Perustulo helpottaisi monen pienituloisen lapsiperheen elämää, sanoo ohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Silja Uusikangas.

Vihreiden lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa kiinnitetään huomiota mielenterveyden ongelmiin, jotka koskevat myös lapsia ja nuoria.

– Yksikään pieni mieli ei saisi särkyä. Mielenterveyshäiriöt ovat Suomessa yksi merkittävimmistä lasten ja nuorten terveysongelmista ja koronakriisi on vaikeuttanut monen lapsen ja nuoren tilannetta entisestään, Virta toteaa.

– Meidän on lisättävä mielenterveyden matalan kynnyksen hoitopaikkoja, joihin pääsee nopeasti ilman lähetettä. Tarvittaessa lapsen tai nuoren on päästävä viiveettä asianmukaisiin psykiatrisiin selvityksiin ja hoitoon. Nuorten päihdepalveluihin on panostettava ja pidettävä huolta siitä, että myös aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa huomioidaan lapset nykyistä paremmin. Syitä lasten ja nuorten pahoinvoinnin taustalla tulee onnistua nykyistä paremmin ennaltaehkäisemään, Virta sanoo.

– Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen. Perheille on varmistettava riittävä tuki sekä lastensuojelun resurssit turvattava. Lapsia on kyettävä kaikissa tilanteissa suojelemaan kaikelta syrjinnältä, väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Esimerkiksi Väkivallaton lapsuus -toimenpideohjelman jalkauttamiseen on varattava riittävästi resursseja, Virta sanoo.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat maapallon elinkelpoisuuteen nopeasti vaikuttavia tekijöitä, ja ne vaikuttavat lasten ja nuorten tulevaisuuteen.

– Lasten ja nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on otettava vakavasti. Tämän päivän lasten ja nuorten maailma heidän kasvettuaan aikuisiksi tulee olemaan erilainen kuin nyt. Aikuisilla on nyt vastuu tulevaisuuden elinympäristöstä, Uusikangas sanoo.

Kaikessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa tulisi kuulla heitä itseään.

– Lapset ja nuoret ovat yhteiskunnan jäseniä, joilla on oikeus tulla kuulluksi niin heitä itseään koskevissa kuin yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Esimerkiksi juuri nyt on tärkeää, että nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan toisen asteen maksuttomuuden toteutusta käytännössä, Uusikangas toteaa.

Tiistaina 23.2.2021 julkaistussa Kansallisessa lapsistrategiassa korostetaan panostuksia lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja lastensuojeluun, ja otetaan kantaa perheiden monimuotoisuuden tunnistamisen ja lapsibudjetoinnin puolesta. Nyt julkaisemassaan ohjelmassa Vihreät ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä näiden tavoitteiden edistämiseksi. 

Lue Vihreiden lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma kokonaisuudessaan.