Ympäristönsuojelu ja yleinen etu vaarassa

10.02.2018

Hallituksen maakuntauudistus on vauhdissa. Osana sitä ollaan heikentämässä viranomaisten ympäristönsuojelutyötä ja sysäämässä laillisuusvalvonta kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten kansalaisten harteille.

Maakuntauudistuksen yhteydessä valmistellaan vuoden 2020 alusta toimintansa aloittavaa valtion uutta lupa- ja valvontavirastoa eli LUOVAa. Uuteen virastoon kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä esimerkiksi aluehallintovirastoista (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY). LUOVAn toimipaikkoja on tulossa kaikkiin uusiin maakuntiin.

Maakuntauudistusta valmisteleva ministerityöryhmä on kaikessa hiljaisuudessa linjannut, että valtion viranhaltijoiden valitusoikeutta tuomioistuimiin rajoitetaan rajusti. LUOVAn viranhaltijat eivät siis jatkossa saisi muutoksenhakuoikeutta hallinto-oikeuteen oman virastonsa päätöksistä. Esimerkiksi ympäristöviranomaiset eivät saisi hakea muutosta kaivoksen ympäristölupaan, vaikka lupapäätöksessä ei olisi huomioitu riittävästi ympäristöä. Linjaus poikkeaa olennaisesti siitä mallista, joka oli lausuntokierroksella keväällä 2017.

Nykyisin ympäristöasioita valvovat ELY-keskukset voivat valittaa esimerkiksi AVIen ympäristölupapäätöksistä. Tätä valitusoikeutta ELYt ovat käyttäneet melko harvoin mutta tehokkaasti. Viranomaisvalitukset ovat menestyneet huomattavasti muita paremmin tuomioistuimissa. Ne ovat pääosin olleet siis aiheellisia ja perusteltuja. Nyt suunnitelmien mukaan ELYt ja AVIt on aikomus yhdistää LUOVAan ja tämä valitusmahdollisuus poistaa.

Uutta on myös se, että LUOVA:an ei tulisi erillistä yleisen edun valvonnan yksikköä, vaan yleisen edun valvonta sisällytettäisiin lupa-asioiden käsittelyn kaikkiin vaiheisiin ja ennakkoneuvotteluihin. Näin ministerityöryhmä haluaa sujuvoittaa eli nopeuttaa lupaprosesseja. Yleisen edun valvonta käsittelyn kaikissa vaiheessa on tarpeellista, mutta suunnitellut ennakkoneuvottelut ja lausuntomenettelyt eivät aina yksin riitä.

Yleisen edun valvonta merkitsee yksityistä intressiä laajempien etukysymysten valvontaa. Tällöin haitankärsijänä ei ole joku tietty yksityishenkilö, ryhmä tai omaisuus, vaan kohteena on yleisempi, kollektiivinen kokonaisuus, esimerkiksi maisema, veden ja ilman laatu, kulttuuriympäristö, elinympäristö tai eliölaji. Ympäristöhallinnon tehtäviä ovat muun muassa luonnonsuojelu, vesiensuojelu, kaavaohjaus ja erilaisten lupien valvonta. Ympäristöhallinnon olennainen tarkoitus on siis nimenomaan yleisen edun valvonta.

Yleisen edun turvaaminen on perustuslain mukaisesti valtion ja sen viranomaisten tehtävä. Viranomaisen valitusoikeus on viime kädessä erittäin tärkeä laillisuusvalvonnan keino. Se varmistaa keskenään erisuuntaisten yleisten etujen huomioon ottamisen päätöksenteossa.

Valtiovarainministeriössä pidettiin tammikuun lopussa kuulemistilaisuus, jossa esitettiin painavaa palautetta lupavirasto LUOVAn toimintamallin ongelmista. Ministeriryhmän mukaan epäkohdat selkeästi esiin nostaneessa kuulemisessa ei silti ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aihetta muuttaa valmisteilla olevaa lakiesitystä. Johtopäätös on hyvin kyseenalainen.  Pääministeri Sipilän hallituskaudella jo aiemmin tehtyjen lakimuutosten jatkona nyt ollaan jälleen surutta romuttamassa ympäristöhallinnon lainmukaisten tehtävien hoitoa ja vaarantamassa yleisen edun ja ympäristönsuojelun turvaaminen.

Uutta esitystä pitävät toimivana Elinkeinoelämän keskusliitto, MTK, Energiateollisuus, Metsäteollisuus, Kuntaliitto, AVIt ja Maa- ja metsätalousministeriö. Sen sijaan korkein hallinto-oikeus, hallinto-oikeudet, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen vapaa-ajan kalastajat, Kalatalouden keskusliitto, Itä-Suomen yliopisto ja ELY-keskukset ovat voimakkaasti kritisoineet esitettyä mallia. Niiden mukaan muutos ulkoistaisi yleiseen etuun ja ympäristönsuojeluun liittyvää laillisuusvalvontaa liiaksi viranomaisilta kansalaisjärjestöille.

Se, että lainvalmistelijoihin kohdistuu vahvaa poliittista ohjausta ei ole uutta. Riippumaton päätöksenteko on kuitenkin välttämätöntä. Hallituksen tavoitteena näyttää olevan viranhaltijoiden vaientaminen ympäristönsuojelussa ja yleisen edun valvonnassa. Tällaista menoa ei voida hyväksyä. Eduskuntaan lakiesitys saapunee maaliskuun alkupuolella. Ympäristövaliokunnan ohella hallituksen suunnitelmat kuuluvat ilmiselvästi myös perustuslakivaliokunnan huolelliseen harkintaan. Yleinen etu ja yleishyödylliset intressit tarvitsevat puolustajansa myös uudessa LUOVA-virastossa. Viranomaispäätösten lainmukaisuuden valvonta – myös valituksin tuomioistuimeen – on oikeusvaltion tärkeä perusta.