Koulutus

Satsataan koulutukseen

Oikeus oppia ja saada opetusta läpi elämän kuuluu jokaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta.

Laadukas koulutus kaikilla asteilla on Suomen ylpeys ja valttikortti kansainvälisessä kilpailussa. Annetaan kaikille hyvä varhaiskasvatus, peruskoulutus ja toisen asteen tutkinto, ja satsataan osaamista ja sivistystä vahvistavaan korkeakoulutukseen.

Suomen menestys on aina nojannut tasa-arvoiseen koulutukseen – siihen että pidämme kaikki mukana. Koulutus on sijoitus, jolle rakennamme tulevaisuutta.

Suomalaisten koulutustaso, oppimistulokset ja korkeakoulutuksen ja tutkimuksen edellytykset on nostettava kansainväliseen kärkeen.

Satsataan vahvasti varhaiskasvatukseen

Laadukas varhaiskasvatus on yksi parhaimpia sijoituksia tulevaisuuteen, sillä se kaventaa oppimiseroja jo varhaisessa vaiheessa ja ehkäisee syrjäytymistä.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien työ- tai opiskelutilanteesta. Varhaiskasvatuksesta täytyy vihreiden mielestä tehdä maksutonta viisivuotiaista alkaen. Luodaan oma kolmiportaisen tuen malli varhaiskasvatukseen, jotta jokaisella lapsella on riittävä oppimisen ja kasvun tuki.

Esiopetuksesta tulee tehdä kaksivuotinen. Tavoitellaan sitä, että kaikki lapset osallistuvat siihen.

Peruskoulun ydintehtävä kunniaan

Peruskoulu on tasa-arvon lippulaiva. Opettajilla on oltava riittävät resurssit toteuttaa tehtäväänsä.

Suomalaisten koululaisten oppimistulokset ovat olleet laskussa, mikä näkyy myös kansainvälisissä mittauksissa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että erot kärjistyvät: hyvin pärjäävillä oppimistulokset pysyvät hyvinä, mutta huonosti pärjäävät – erityisesti pojat – pärjäävät yhä huonommin. Käännetään tämä suunta.

Opetusryhmien on oltava riittävän pieniä ja opettajia oltava tarpeeksi, jotta heillä on aikaa kohdata oppilaat yksilöinä ja tehdä omaa työtänsä, eli opettaa.

Turvataan opettajille työrauha.

Meidän on vahvistettava koulujen resursseja tukea heikommin pärjääviä ja erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Opettajamitoituksista tulisikin säätää lailla. Annetaan opettajille työrauha ja varmistetaan, että heillä on tarvittava tuki ja mahdollisuus täydennyskoulutukseen.

On myös varmistettava riittävä tuki oppilaiden ja kouluyhteisöjen hyvinvoinnille. Lisätään terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattoreiden sekä opinto-ohjaajien määrää kouluissa. Kurotaan alueiden välisiä eroja umpeen kohdentamalla enemmän rahaa niihin kouluihin, joissa kamppaillaan kasautuvien ongelmien kanssa.

Kaikille vähintään toisen asteen koulutus

Harva pärjää pelkän peruskoulun varassa tulevien vuosikymmenten työmarkkinoilla.

Varmistetaan vähintään toisen asteen koulutus jokaiselle nuorelle, ja pidennetään oppivelvollisuutta toiselle asteelle – tai vähintään 18-vuotiaaksi. Tehdään toisen asteen koulutuksesta aidosti maksutonta ja varmistetaan, että paikkoja on kaikille.

Jotta kaikille pystytään varmistamaan toisen asteen tutkinto, pitää opiskelijoiden ohjausta, tukea ja moniammatillista yhteistyötä vahvistaa. Lisätään myös valmistavan koulutuksen aloituspaikkoja.

Erityisen kipeästi edellisen hallituskauden leikkaukset ovat osuneet toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, joten lähiopetukselle ja ohjaukselle ammatillisessa koulutuksessa on turvattava riittävät resurssit.

Korkeakouluihin ja tutkimukseen rahaa ja vapautta

Opiskelijat, opettajat ja tutkijat ansaitsevat vapauden ja resurssit opiskella, opettaa ja tutkia ilman jatkuvaa hiostusta. Asetetaan suomalaisen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ytimeen markkinaehtoisuuden sijaan sivistys.

Rakennetaan maailmanluokan korkeakoulutusta ja korjataan ne virheet, mitä edellisten hallituskausien lyhytnäköisellä politiikalla on saatu aikaan. Nyt on aika luoda korkeakoulutukselle ja tutkimukselle parhaat mahdolliset olosuhteet, jotka voimme maana tarjota.

Tehdään tasokorotus yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen. Merkittävä osa perusrahoituksesta tulee olla vastikkeetonta, mikä vahvistaa korkeakoulujen itsenäisyyttä.

Korotetaan myös kaikkien opiskelijoiden opintorahaa.

Nostetaan sivistys jälleen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ytimeen.

Vihreät haluavat nostaa korkeakoulutettujen osuuden ikäluokasta selvästi yli 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoitteeseen päästään, meidän tulee kasvattaa aloituspaikkojen määrää, luopua ensikertalaiskiintiöistä ja tarjota avointa korkeakouluopetusta maksutta niille, joilla ei vielä ole korkea-asteen opiskelupaikkaa.

Tutkimus tarvitsee myös nykyistä enemmän tukea. Kasvatetaan Suomen Akatemian jakamaa tutkimusrahoitusta ja tehdään valtion tutkimuslaitosten rahoitukseen tasokorotus. Laaditaan lisäksi selkeä suunnitelma tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten nostamiseksi neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta seuraavien kahden vaalikauden aikana.

Jatkuva oppiminen uudelle tasolle

Tulevaisuuden työelämässä lähes kaikki osaaminen vaatii päivittämistä jossain kohtaa työuraa. Jokainen tarvitsee tilaisuuksia kouluttautua lisää – tarvittaessa kokonaan uudelle alalle.

Yhteiskunnan tulee tukea jatkuvaa oppimista, ja sen maksullisuutta tulee purkaa. On tärkeää uudistaa korkeakoulujen rahoitusmallia niin, että se kannustaa tarjoamaan muutakin kuin kokonaisia tutkintoja – aina yksittäisistä kursseista räätälöityihin koulutuspaketteihin.

Koulutuslupauksen tulisi koskea koko työuraa.

Lisätään myös työttömyysetuudella olevien mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen korkeakoulutuksessa ja vapaan sivistystyön kautta.

Parannetaan maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksia ja suomen tai ruotsin kielen oppimista. Kehitetään kotoutumiskoulutusta osana muun koulutusjärjestelmän kokonaisuutta.