Luonto

Saavutuksemme hallituksessa
Hallituksessa saavutettua

Luonto

 • Luonnonsuojeluun on panostettu enemmän kuin koskaan: historialliset 100 miljoonaa lisää per vuosi.
 • Uusi kansallispuisto Sallaan!
 • Uusia isoja luonnonsuojelualueita perustettu mm. Inariin ja Paltamoon.
 • Varmistettu miljoonatuet kunnille ja järjestöille luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin toimiin.
 • Metsien suojelun Metso-ohjelman tavoitteesta lähes 90 % saavutettu.
 • Soita on suojeltu yli 5000 hehtaaria ja ennallistettu enemmän kuin koskaan.
 • Hallitus satsaa 100 miljoonaa euroa vuosittain lisää luonnonsuojeluun. Tämä on historiallisen suuri panostus, jonka avulla voidaan torjua pitkään jatkunutta luontokatoa ja turvata luonnon monimuotoisuutta.
 • Suojelemme ja ennallistamme soita, hoidamme perinnebiotooppeja ja kunnostamme lintuvesiä uudella Helmi-elinympäristöohjelmalla. Teemme toimia myös esimerkiksi lehdoissa, valkoselkätikkametsissä, rannoilla ja paahdeympäristöissä. Samalla hillitsemme ilmastonmuutosta ja autamme satoja uhanalaisia lajeja. Vuoteen 2030 asti ulottuvalla ohjelmalla aiomme suojella, ennallistaa, kunnostaa ja hoitaa kymmeniä tuhansia hehtaareja arvokkaita elinympäristöjä.
 • Luonto- ja ympäristöjärjestöt tekevät korvaamattoman tärkeää työtä. Korotimme luonto- ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta, jotta toiminnalle on riittävät resurssit.
 • Luonto on suomalaisille rakas. Perustamme uusia kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita, joilla pysäytetään luontokatoa ja mahdollistetaan ihmisten virkistyminen luonnon keskellä. Elokuuhun 2021 mennessä olemme suojelleet jo yli 25 000 hehtaaria arvokasta luontoa. Lisätietoja: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 • Metsä on koti tuhansille lajeille. Lisäämme metsiensuojelun rahoitusta. Olemme ensimmäistä kertaa laajentaneet vapaaehtoisen metsiensuojelun myös Pohjois-Suomeen.
 • Luonnossa liikkuminen on suomalaisille tärkeää. Satsaamme kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden reitteihin ja rakenteisiin.

 • Perustamme Sallaan uuden kansallispuiston.

 • Myönnämme kunnille ja järjestöille rahoitusta luonnonhoitotöihin.
 • Olemme suojelleet  jo yli viisi tuhatta hehtaaria soita.
 • Perustimme eläinten hyvinvointia edistävän eläinsuojeluasiamiehen viran ja perustamme pentutehtailua ehkäisevän koirarekisterin
 • Elvytämme vaelluskalakantoja ja turvaamme niille tärkeitä vapaana virtaavia vesistöjä.

 • Nimitimme luontopaneelin edistämään tieteen ja politiikan vuoropuhelua.

 • Vahvistamme vesiensuojelua koko massa vesiensuojelun tehostamisohjelmalla. Suojelemme erityisesti Itämerta vähentämällä merta rehevöittävää ravinnekuormitusta.
 • Uudistamme luonnonsuojelulakia ja esitämmeuusia keinoja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Esimerkiksi lajien ja luontotyyppien suojelua vahvistetaan.
 • Käynnistämme Saaristomeri-ohjelman, jonka tavoitteena on kohentaa Saaristomeren heikkoa tilaa. Itämeren suojelukomissio on tunnistanut Saaristomeren osalta erityisen suojelutarpeen.
 • Toteutamme Luontolahjani Suomelle -kampanjan, jossa valtio tuplaa yksityisten omistajien suojeluun siirtämät alueet. Kun yksityinen omistaja siirtää arvokkaan luontokohteen suojeluun, siirretään Metsähallituksen luontoarvoiltaan arvokkaimmista alueista suojeluun vastaavan kokoinen alue.

 • Asetimme valtion omistamia maa- ja vesialueita hallinnoivalle Metsähallitukselle tavoitteen hiilinielujen ja peitteellisen metsänkasvatuksen osuuden kasvattamisesta.

Lista täydentyy hallituskauden edetessä.


LUe lisää saavutuksista:
 1. Ilmasto
 2. Luonto
 3. Koulutus
 4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
 5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi
 6. Työllisyys