Luonto

Saavutuksemme hallituksessa
Hallituksessa saavutettua

Luonto

 • Hallitus satsaa 100 miljoonaa euroa vuosittain lisää luonnonsuojeluun. Tämä on historiallisen suuri panostus, jonka avulla voidaan torjua pitkään jatkunutta luontokatoa ja turvata luonnon monimuotoisuutta.
 • Suojelemme ja ennallistamme soita, hoidamme perinnebiotooppeja ja kunnostamme lintuvesiä uudella Helmi-ohjelmalla. Samalla hillitsemme ilmastonmuutosta ja autamme satoja uhanalaisia lajeja. Helmi-ohjelma on hyväksytty vuoteen 2030 saakka.
 • Luonto- ja ympäristöjärjestöt tekevät korvaamattoman tärkeää työtä. Korotimme luonto- ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta, jotta toiminnalle on riittävät resurssit.
 • Luonto on suomalaisille rakas. Perustamme uusia kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita, joilla pysäytetään luontokatoa ja mahdollistetaan ihmisten virkistyminen luonnon keskellä. 12345, 6.
 • Metsä on koti tuhansille lajeille. Lisäämme metsiensuojelun rahoitusta. Samalla voimme vahvistaa myös Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelua ja laajentaa kansallispuistoja.
 • Luonnossa liikkuminen on suomalaisille tärkeää. Satsaamme kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden reitteihin ja rakenteisiin. Perustamme Sallan kansallispuiston.

 • Olemme suojelleet  jo yli viisi tuhatta hehtaaria soita. 1, 2, 3, 4, 5.
 • Perustimme eläinten hyvinvointia edistävän eläinsuojeluasiamiehen viran ja perustamme pentutehtailua ehkäisevän koirarekisterin
 • Elvytämme vaelluskalakantoja ja turvaamme niille tärkeitä vapaana virtaavia vesistöjä.

 • Nimitimme luontopaneelin edistämään tieteen ja politiikan vuoropuhelua.

 • Suojelemme Itämerta vähentämällä merta rehevöittävää ravinnekuormitusta.
 • Käynnistämme Saaristomeri-ohjelman, jonka tavoitteena on kohentaa Saaristomeren heikkoa tilaa. Itämeren suojelukomissio on tunnistanut Saaristomeren osalta erityisen suojelutarpeen.

 • Toteutamme Luontolahjani Suomelle -kampanjan, jossa valtio tuplaa yksityisten omistajien suojeluun siirtämät alueet. Kun yksityinen omistaja siirtää arvokkaan luontokohteen suojeluun, siirretään Metsähallituksen luontoarvoiltaan arvokkaimmista alueista suojeluun vastaavan kokoinen alue.

 • Asetimme valtion omistamia maa- ja vesialueita hallinnoivalle Metsähallitukselle tavoitteen hiilinielujen ja peitteellisen metsänkasvatuksen osuuden kasvattamisesta.

Lista täydentyy hallituskauden edetessä.


LUe lisää saavutuksista:
 1. Ilmasto
 2. Luonto
 3. Koulutus
 4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
 5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi
 6. Työllisyys