Luonto

Saavutuksemme hallituksessa
Hallituksessa saavutettua

Luonto

 • Hallitus on panostanut keskimäärin 100 miljoonaa euroa vuosittain lisää rahaa luonnonsuojeluun. Tämä on historiallisen suuri panostus, jonka avulla voidaan torjua pitkään jatkunutta luontokatoa ja turvata luonnon monimuotoisuutta.
 • Uudessa luonnonsuojelulaissa vahvistetaan tiukasti suojeltujen luontotyyppien suojaa, tuodaan vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio osaksi lainsäädäntöä ja kasvatetaan Suomen Luontopaneelin roolia. Uudessa laissa kielletään myös uhanalaisimpien lajien metsästysmuistojen tuonti EU:n ulkopuolelta. Laki tulee voimaan kesällä 2023.
 • Malminetsintä kiellettiin kansallispuistoissa,  luonnonpuistoissa ja Punkaharjun luonnonsuojelualueella.
 • Uusi kansallispuisto Sallaan!
 • Tiilikkajärven kansallispuiston pinta-alan yli kaksinkertaistaminen
 • Uusia isoja luonnonsuojelualueita perustettu mm. Inariin ja Paltamoon.
 • Varmistettu miljoonatuet kunnille ja järjestöille luonnon monimuotoisuutta vahvistaviin toimiin.
 • Metsien suojelun Metso-ohjelman tavoitteesta yli 90 % saavutettu.
 • Soita on suojeltu yli 15 000 hehtaaria ja ennallistettu yli 10 000 hehtaaria
 • Vuoteen 2030 asti ulottuvalla Helmi-ohjelmalla aiomme suojella, ennallistaa, kunnostaa ja hoitaa kymmeniä tuhansia hehtaareja arvokkaita elinympäristöjä.
 • Luonto- ja ympäristöjärjestöt tekevät korvaamattoman tärkeää työtä. Korotimme luonto- ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta, jotta toiminnalle on riittävät resurssit.
 • Metsä on koti tuhansille lajeille. Lisäsimme metsiensuojelun rahoitusta. Laajensimme ensimmäistä kertaa vapaaehtoisen metsiensuojelun myös Pohjois-Suomeen.
 • Luonnossa liikkuminen on suomalaisille tärkeää. Satsasimme kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden reitteihin ja rakenteisiin.
 • Olemme uudistaneet eläinten hyvinvointilain. Lain keskeisiä uudistuksia ovat muun muassa parsinavetoiden ja porsitushäkkien rakentamisen kieltäminen, porsaiden kirurgisen kastraation kieltäminen siirtymäajalla sekä koirien ja kissojen pentutehtailuun puuttuminen uusin keinoin.
 • Perustimme eläinten hyvinvointia edistävän eläinsuojeluasiamiehen viran ja perustamme pentutehtailua ehkäisevän koirarekisterin
 • Elvytimme vaelluskalakantoja ja turvasimme niille tärkeitä vapaana virtaavia vesistöjä.
 • Nimitimme luontopaneelin edistämään tieteen ja politiikan vuoropuhelua. Luontopaneelin roolia on vahvistettu luonnonsuojelulaissa ja resursseja lisätty.
 • Vahvistimme vesiensuojelua koko massa vesiensuojelun tehostamisohjelmalla. Suojelimme erityisesti Itämerta vähentämällä merta rehevöittävää ravinnekuormitusta.
 • Käynnistimme Saaristomeri-ohjelman, jonka tavoitteena on kohentaa Saaristomeren heikkoa tilaa. Itämeren suojelukomissio on tunnistanut Saaristomeren osalta erityisen suojelutarpeen.
 • Toteutimme Luontolahjani Suomelle -kampanjan, jossa valtio tuplaa yksityisten omistajien suojeluun siirtämät alueet. Kun yksityinen omistaja siirtää arvokkaan luontokohteen suojeluun, siirretään Metsähallituksen luontoarvoiltaan arvokkaimmista alueista suojeluun vastaavan kokoinen alue.
 • Suojelimme 30 000 hehtaaria valtion omistamia pääosin metsäisiä maita ja soita eri puolilla Suomea. 
 • Asetimme valtion omistamia maa- ja vesialueita hallinnoivalle Metsähallitukselle tavoitteen hiilinielujen ja peitteellisen metsänkasvatuksen osuuden kasvattamisesta.
 • Punkaharjun valtion luonnonsuojelualuetta laajennettiin.
 • Laadimme ensimmäisen kansallisen luonnon virkistyskäyttöstrategian.
 • Valmistelimme lainsäädäntöä maankäytön muutosmaksulle, joka vähentäisi metsäkatoa. 
 • Tuotimme selvitykset ilmastolain kaltaisesta luontolaista sekä luonnon huomioimisesta paremmin osana taloutta (Dasguptan raportti).
 • Valmistelimme EU:n biodiversiteettisitoomuksia ja Suomen omaa biodiversiteettistrategiaa, johon sisältyy mm. 30 % suojelutavoite. 
 • Sitouduimme yhdessä maailman maiden kanssa Montrealissa pysäyttämään luontokadon 2030 mennessä.
 • Teimme päätöksen turkistarhauuksen investointituesta luopumisesta.
 • Lisäsimme  merkittävästi hiilensidontaa edistävien luonnonhoitotoimien rahoitusta.  
 • Valmistelimme maankäytön muutosmaksua ja metsälain ilmastoarviointia.
 • Aloitimme yli 60 lintukosteikon kunnostamisen.
 • Laadimme pölyttäjästrategian.
 • Ajoimme verkkokalastuskieltoa saimaannorpan levinneisyysalueelle.
 • Asetimme maataloudelle 29 % päästövähennystavoitteen vuoteen 2035 mennessä.
 • Edistimme EU:n asetusta luonnon tilan parantamiseksi (ennallistamisasetus).
 • Lista täydentyy hallituskauden edetessä.

LUe lisää saavutuksista:
 1. Ilmasto
 2. Luonto
 3. Koulutus
 4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet
 5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi
 6. Työllisyys