Vihreiden rasismin vastaiset toimenpiteet

Perusperiaatteet

Vihreät on antirasistinen puolue ja toimii määrätietoisesti rasismin kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta muun muassa edistämällä antirasistisen toimintaohjelman laatimista ja järjestäytyneen rasismin lisäämistä rikoslakiin.

Vihreissä:

 • Kaikki ovat samanarvoisia etnisestä, kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustastaan, kansalaisuudestaan tai kielestään riippumatta. Kaikkien oikeutta etniseen ja kulttuuriseen identiteettiin kunnioitetaan.
 • Emme salli rasismia ja etnistä syrjintää. Tunnistamme syrjintätapaukset ja puutumme niihin välittömästi.
 • Edistämme monimuotoisuutta arvostavaa toimintakulttuuria.

Vihreät haluaa kieltää järjestäytyneen rasismin ja sanktioida puolueiden rasistista toimintaa:

 • Suomella on YK:n rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen johdosta velvollisuus kieltää rasismia edistävät ja siihen yllyttävät järjestöt sekä muu organisoitu toiminta.
 • Tällaisiin järjestöihin tai tällaiseen toimintaan osallistumista on sopimuksen mukaan myös pidettävä laissa rangaistavana tekona. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei täytä velvoitteita, joihin olemme rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen kautta sitoutuneet.
 • Järjestäytynyt rasismi tulee kieltää rikoslaissa ja yhdistyslaissa ja siihen osallistuminen kriminalisoida.
 • Vihreät edistää Suomeen Hollannissa ja Belgiassa käytössä olevaa mallia, jossa puolueen rasistisesta toiminnasta voi seurata osittainen puoluetuen menetys.

Vihreiden sisäisessä toiminnassa:

 • Luodaan toimintakulttuuria ja ilmapiiriä, jossa rasistista käytöstä, häirintää tai kiusaamista ei hyväksytä.
 • Tuetaan etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ja rodullistettujen toimintaa ja etenemistä puolueessa. 
 • Luodaan ilmapiiriä ja välineitä, joiden avulla epäkohtia olisi mahdollisimman helppo nostaa esiin.
 • Ilmoittajan ei tarvitse osata sanoittaa, millä tavalla hän kokee tilanteen rasistiseksi. Riittää, jos on kokenut rasismia tai kokee todistaneensa rasistista toimintaa. Sen saa aina nostaa esiin. 
 • Vihreiden häirintäyhdyshenkilöt osaavat puuttua myös rasismiin.
 • Turvallinen toimintakulttuuri luodaan yhdessä, ja siksi on tärkeää sanoittaa asioita. Sanoitetaan turvallisemman tilan periaatteet tapahtumissa ja tapahtumien kuvauksissa, kerrotaan millaisista asioista häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä.
 • Kannustetaan, neuvotaan ja ajetaan hyvä käytäntöjä yhdistysten kesken niin, että koko vihreällä kentällä osaaminen ja kyky luoda turvallista tilaa on vahva  
 • Ei toimita tuomioistuimena. Ihmiset tulevat mukaan toimintaan erilaisista taustoista, ikäpolvista ja kasvuympäristöistä. Puheeksi ottamalla annetaan yksilöille myös mahdollisuus oppia ja muuttaa käytöstään. 
 • Osa tapauksista edellyttää puolueelta muitakin konkreettisia toimenpiteitä ja seurauksia. Johtopäätöksiä voivat joutua tekemään esimerkiksi yhdistysten luottamusjohtoon kuuluvat, toiminnanjohtajat tai pääsihteerit, mutta viime kädessä tukea antaa ja johtopäätöksistä vastaa puoluesihteeri.

Käytössä olevat toimintatavat  

 • Vihreiden ehdokassopimuksissa, jollaisen allekirjoittaa jokainen vihreä ehdokas kaikissa vaaleissa, kielletään rasistinen ja muu yhdenvertaisuuden vastainen toiminta.
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma muodostaa pelisäännöt antirasistiselle työlle, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle ja kehittämiselle kaikkien puolueen toimijoiden kesken vapaaehtoisista työntekijöihin. 
 • Kaikki Vihreiden tapahtumat ja viestintäkanavat ovat turvallisempia tiloja. Nämä pelisäännöt kerrotaan niin tapahtumien kuvauksissa ja käydään läpi esimerkiksi tapahtumien alussa. 
 • Puolueen tapahtumissa ja tilaisuuksissa on häirintäyhdyshenkilöt, joihin osallistujat voivat olla yhteydessä ja saada luottamuksellista keskusteluapua. Häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa puhelimitse koko tapahtuman ajan. 
 • Lisäksi häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä voi ilmoittaa lomakkeella tai sähköpostitse (turvallisuusasiat@vihreat.fi) puoluetoimistolle milloin tahansa, myös tapahtumien ulkopuolella. 
 • Jäsenyhdistystemme koulutus- ja neuvontamateriaaleissa kannustetaan ottamaan vastaavia työkaluja käyttöön. Lukuisat Vihreät yhdistykset ovatkin luoneet omat turvallisemman tilan periaatteensa ja järjestävät häirintäyhdyshenkilön myös paikallisiin tapahtumiin. 
 • Vihreä ajatuspaja Visio kouluttaa säännöllisesti vihreitä yhdistystoimijoita aiheeseen liittyen, mm häirintäyhdyshenkilökoulutus, Antirasistinen puolue -koulutus jäsenistölle ja henkilöstölle 
 • Puoluehallitus on hyväksynyt 2022 Menettelyohjeen häirintätilanteisiin yhdistyksissä.

Ulkopuolelta tulevaan rasistiseen häirintään puuttuminen

Perusperiaatteet kaikkeen ulkopuolelta tulevaan häirintään, myös rasistiseen häirintään puuttumiseen löytyvät Maalittamisen vastaisesta toimintaohjelmasta (2021)

 1. Älä jää yksin, älä jätä yksin.
 • Jos kohtaat rasismia, kerro siitä eteenpäin. Ensisijaisesti otetaan yhteys oman piirin tai liiton toiminnanjohtajaan ja/tai puolueen järjestöpäällikköön. Työntekijän kohdalla luontevaa on nostaa asia esiin oman esihenkilön kanssa.
 • Työntekijät voivat olla yhteydessä myös puolueen työsuojeluvaltuutettuun. Puolueen työntekijät muodostavat verkoston, joka tarvittaessa tukee rasismin kohteeksi joutunutta henkilöä tai yhdistystä.
 • Jos tilanne nousee laajemmin esiin julkisuudessa, on hyvä sopia yhteisistä viestintälinjoista. Tarvittaessa puoluetoimisto auttaa viestien muotoilussa. On tärkeää, että puolueelta lähtee yhtenäinen viesti, jossa rasismin kohteeksi joutunutta henkilöä tuetaan.
 1. Jos yhteisösi jäsen joutuu rasismin kohteeksi, tue häntä tilanteeseen sopivalla tavalla.
 • Ole huomaavainen ja hienotunteinen. On ymmärrettävää, että henkilö ei välttämättä halua keskustella tilanteesta laajan joukon kanssa. Nimetyt vastuuhenkilöt toimivat aina luottamuksellisesti, jotta rasismin kohteeksi joutunut voi luottaa henkilökohtaisten tietojensa salassa pysymiseen.
 • Rasismin kohteella on aina oikeus päättää, miten hän toimii. Esihenkilö tai muu vastuuhenkilö voi kertoa, millaisia vaihtoehtoja on, mutta päätös on aina henkilön oma.
 • Rasismin kohteeksi joutunutta ei painosteta mihinkään suuntaan. Hänelle annetaan aikaa miettiä. 
 1. Keskustele työtehtävistä ja vastuista rasismin kohteeksi joutuneen kanssa.
 • Rasismin kohteeksi joutuneen työntekijän työtehtäviä voidaan järjestellä tarpeen mukaan väliaikaisesti uudelleen. Myös luottamushenkilö tai aktiivi voi hyötyä vastuiden väliaikaisesta muuttamisesta.
 • Työ voidaan järjestää esimerkiksi siten, ettei henkilö osallistu vähään aikaan lainkaan someviestintään, jossa hän saattaisi törmätä rasistisiin viesteihin. Sähköpostiin ja puhelimeen tulevat viestit voi halutessaan antaa toisen luettaviksi niin, että ne poistetaan ennen kuin rasismin kohteena oleva joutuu niitä näkemään.
 • Tarvittaessa esihenkilö voi ohjata työntekijän työterveyspalvelujen pariin, sopia kevennetyistä työtehtävistä tai sairauslomasta. Toimista neuvotellaan aina rasismin kohteeksi joutuneen työntekijän kanssa.
 • Luottamushenkilön tai vapaaehtoisenkin kannattaa akuutissa tilanteessa pysyä hetki pois viestien ääreltä. Muut hoitavat viestinnän asiallisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Tässä on hyvin tärkeää ymmärtää, että yksi toimintatapa ei sovi kaikkiin tilanteisiin. Kaikissa strategioissa on tärkeää olla rasismin kohteeksi joutuneen puolella ja osoittaa se hänelle.
 1. Uhkaavissa tapauksissa tee rikosilmoitus.
 • Rasistinen syrjintä voi täyttää rikoksen, esimerkiksi vainoamisen, viestintärauhan rikkomisen tai kunnianloukkauksen tunnusmerkit.
 • Näissä tapauksissa suositellaan rikosilmoituksen tekemistä. Puoluetoimistolta voi tarvittaessa pyytää apua rikosoikeudellisen prosessin eri vaiheissa. Uhkaavassa, akuutissa tilanteessa on syytä soittaa hätänumeroon 112.