Historian feministisin hallitusohjelma

20.06.2019

Vihreillä on tapana sanoa, että maailma muuttuu kun sitä muutetaan. Edellisellä kaudella saimme seurata, kuinka tasa-arvo alkoi ottaa Suomessa askeleita taaksepäin. Samalla naiset loistivat poissaolollaan kaikilta vallanpakoilta. Nyt politiikka näyttää kovin erilaiselta.

 

Ensimmäistä kertaa koskaan Suomen historiassa hallituspuolueiden enemmistö on naisten johtamia. Muutos on suuri, sillä edellisellä kaudella yhdelläkään hallituspuolueella ei ollut naista puheenjohtajana. Nyt yli puolet ministereistä on naisia, kun viime kaudella naisten osuus ministereistä tippui pahimmillaan alle 30 prosenttiin.

Vihreät asettivat hallitusneuvotteluihin tavoitteeksi, että Rinteen hallituksen on oltava feministinen. Miltä hallitusohjelma sitten näyttää tasa-arvon näkökulmasta?

  1.  Perhevapaat uudistetaan. Tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Ehkäistään raskaussyrjintää.
  2.  Palkkaeroihin puututaan. Palkkatasa-arvoa edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta ja jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa, jonka on aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi. Osana ohjelmaa arvioidaan työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutukset.
  3.  Tasa-arvoinen päivähoito-oikeus palautetaan ja ryhmäkokoja pienennetään. Toteutetaan toimenpideohjelma varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseksi sekä osallistumisasteen nostamiseksi. Viisivuotiaiden maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua laajennetaan, kaksivuotista esikoulua piloidaan ja neuvolasta luodaan väylä varhaiskasvatukseen.
  4.  Koulutukseen panostetaan. Käynnistetään perusopetuksen tasa-arvo-ohjelma. Koulutuksen sukupuolittuneisuus tunnistetaan keskeiseksi ongelmaksi, siksi tyttöjen ja poikien osaamiseroihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tehdään eri koulutusasteiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavat, koskien myös varhaiskasvatusta.
  5.  Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuntaan. Laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma, samalla lisätään uhrien tukipalveluja ja turvakotipaikkoja. Perustetaan itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä ja huolehditaan Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta. Turvataan resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön ja laaditaan laki ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Ehkäistään miehiin kohdistuvaa väkivaltaa sen kaikissa muodoissa.
  6.  Raiskauslainsäädäntö uudistetaan. Uudistuksen lähtökohtina ovat koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Muutetaan rikoslain raiskausmääritelmä suostumuksen puutteeseen perustuvaksi oikeusturvasta huolehtien. Laajennetaan seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten palvelutarjontaa ja valtakunnallista kattavuutta.
  7.  Translakia korjataan. Uudistuksen lähtökohtana on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.
  8.  Asevelvollisuuden epätasa-arvoisuuteen puututaan. Hallituskauden alussa asetetaan laajapohjainen parlamentaarinen komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä.
  9.  Suomi tähtää YK:n 0,7 prosentin tavoitteeseen kehitysyhteistyössä. Tavoitteena on, että  uusista hankkeista 85 prosenttia edistävät tasa-arvoa. Perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia, kuten tulorajojen kohtuullisuutta, selvitetään. Kiintiöpakolaisten määrä nostetaan.
  10.  Ministerien sukupuolijakauma vastaa tasa-arvolain henkeä. Laaditaan tasa-arvo-ohjelma ja tasa-arvon edistämiseen sitoudutaan kaikissa keskeisissä uudistuksissa ja talousarvioprosessissa. Sukupuolivaikutusten arviointia laajennetaan ja tasa-arvon toteutumisen seurantaa parannetaan.