Kestävä koulu -ohjelma on vakiinnutettava kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi

01.04.2023

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat maailman vakavimpia uhkia ja haastavat koko ajan enemmän aiempaa tapaamme elää. Kestävyysmurroksella pystymme kuitenkin torjumaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa, sillä se kääntää yhteiskuntamme nopeasti toimimaan maapallon kantokyvyn rajoissa. Yhteiskunnan eri osa-alueiden on toimittava yhdessä sovittaakseen toimintansa näihin rajoihin. Opetus- ja kasvatusalakin ovat tässä avainasemassa.

Opetussuunnitelmissa puhutaan ekososiaalisen sivistyksen tavoittelusta. Ekososiaalinen sivistys on inhimillisen kasvun kautta saavutettua ymmärrystä oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka perustuvat ihmisen riippuvuuteen luonnosta ja toisista ihmisistä. 

Ympäristö- ja opetusjärjestöt ovat olleet yhdessä laatimassa esitystä valtakunnalliseksi Kestävä koulu – ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmaksi. Ohjelma nostaa ympäristö- ja kestävyyskysymykset keskiöön ja koulun kestävyysmurroksen edelläkävijäksi.

Kestävä koulu -ohjelmassa varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kaksikielisen ohjelman perustana on ekologinen kestävyys. Kestävä koulu -ohjelmalla vastaamme myös Suomea velvoittaviin kansainvälisten ja kansallisten ympäristö- ja koulutuspoliittisten sitoumusten vaatimuksiin.

Hyvä kestävyyskasvatus tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, että arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muodostuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Kestävyyskasvatuksen kautta yhteiskunnallista muutosta pyritään vauhdittamaan vahvistamalla oppilaiden omaa aktiivista toimijuutta kestävän kehityksen rakentamiseksi. YK:n mukaan tavoitteeseen voidaan päästä parhaiten toteuttamalla kestävyyskasvatusta, joka on kokonaisvaltaista, muutokseen tähtäävää ja moniarvoista.

Kestävä koulu -ohjelma pyrkii tähän kokonaisvaltaisuuteen kiinnittämällä huomiota opetussisältöjen lisäksi koko toiminnan kokonaisuuteen, eli oppimisen lisäksi toimintakulttuuriin ja toiminnan puitteisiin, esimerkiksi hankintoihin, ruokaan, tiloihin ja kuljetuksiin. Ympäristökasvatukseen tarvitaan mukaan koko kasvatus- ja kouluyhteisö.

Suomessa eri opetusasteiden valtakunnallisiin perusteisiin on kuvattu kestävän kehityksen polku, joka huomioi oppijan ikäkauden ja edellytykset. Myös nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen huomioiminen läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla. On tärkeää, että tämä tavoite ja kestävä koulu -ohjelman vakiinnuttaminen löytyvät myös tulevasta hallitusohjelmasta.

Kestävä koulu -ohjelmaa tarvitaan, sillä kestävän kehityksen kasvatus toteutuu suomalaisissa peruskouluissa hyvin vaihtelevasti, vaikka opetussuunnitelma on kaikille sama.

Esimerkiksi luokanopettajat toteuttavat kestävän kehityksen kasvatukseen sopivia oppilaskeskeisiä ja luonnon tutkimiseen sekä kokemiseen liittyviä työtapoja opetuksessaan vain satunnaisesti. Opettajille ja kasvattajille tulee tarjota heidän tarvitsemansa tuki, jotta he voivat tuoda ympäristökasvatuksen luonnolliseksi osaksi eri oppisisältöjä. Kestävä koulu -ohjelman avulla opetussuunnitelman tavoitteet voidaan saavuttaa kouluissa, minkä lisäksi ohjelma antaa selvän rakenteen kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen yhteistyössä oppilainen, koko kouluyhteisön ja kodin kanssa.

Kestävä koulu -ohjelma tulee jatkua ensi kaudella pysyvänä ohjelmana ohjelman esikuvana toimineen Liikkuva koulu -ohjelman tapaan. Liikkuva koulu -ohjelma oli vuosina 2016-2018 osa Suomen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta, ja vuoden 2018 lopussa ohjelmassa oli mukana jo 93 prosenttia Suomen kunnista.

Kestävä koulu -ohjelmalle tulee taata ensi kaudella valtion rahoitus ja Opetushallituksen tulisi koordinoida sen toteutusta. Näin voimme turvata varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja kasvattajille heidän tarvitsemansa tuen ja työajan tärkeän ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen vakiinnuttamiseksi koulutusjärjestelmässämme. Mukaan toteutukseen tarvitsemme myös laajan järjestökentän.