Päihdepolitiikan pitää perustua ihmisoikeuksiin

14.05.2021

Huumekuolemien taustalla on yleensä pitkään jatkunut päihderiippuvuus ja huono-osaisuuden kierre. Siksi huumeiden ongelmakäytön haittoja ja huumemyrkytyskuolemia ehkäistään parhaiten inhimillisellä päihde- ja sosiaalipolitiikalla.

Huumeiden käyttö on lisääntynyt 2010-luvulla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Huumetilanne Suomessa 2020 -raportin mukaan Suomessa oli vuonna 2017 noin 31 100–44 300 amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttävää, mikä on noin prosentti kaikista 15–64-vuotiaista suomalaisista. Vaikka huumeiden ongelmakäyttäjistä suurin osa on 25–34-vuotiaita, alle 25-vuotiaiden osuus huumeita ongelmallisesti käyttävistä on kasvanut.

Huumeiden käytön lisääntymisen myötä ovat lisääntyneet myös käyttöön liittyvät haitat, kuten tapaturmaiset huumemyrkytyskuolemat. Vuonna 2018 Suomessa tapahtui 188 huumemyrkytyskuolemaa, kun vuonna 2014 vastaava luku oli 137. Alle 20-vuotiaiden huumemyrkytyskuolemat ovat lisääntyneet kaikkein dramaattisimmin: vuonna 2014 huumemyrkytykseen kuoli 4 alle 20-vuotiasta, vuonna 2018 jo 20. Myös huumesairauksien vuoksi terveydenhuollon vuodeosastohoidossa olleiden potilaiden ja hoitojaksojen määrä on kasvanut.

Huumemyrkytyskuolemat ovat tyypillisesti sekamyrkytyksiä, tapaturmaisia ja mukana on yleensä opioidia. Yksi keskeinen riski huumemyrkytyskuolemalle on huumeiden käyttäminen suonensisäisesti, sillä se lisää yliannostuksen vaaraa. Lisäksi se kasvattaa mahdollisuutta saada tulehdus tai tartuntatauti. Huumemyrkytyskuolemat eivät siis yleensä tapahdu huumeiden kertakokeilun yhteydessä, vaan niiden taustalla on pitkään jatkunut päihderiippuvuus ja huono-osaisuuden kierre.

THL:n mukaan päihdehuollon huumeasiakkaat ovat tyypillisesti nuoria miehiä, joiden koulutustaso on matala ja joiden keskuudessa työttömyys on yleistä. Vuonna 2018 joka kymmenes heistä oli asunnoton. Niinpä huumeidenkäytön ongelmien ehkäisemiseksi tarvittaitaan inhimillistä sosiaalipolitiikkaa: lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemista sekä työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Lisäksi tarvitaan ennaltaehkäisevää päihdetyötä sekä päihdepolitiikkaa, joka keskittyy huumeiden ongelmakäytön haittojen ja huumemyrkytyskuolemien ehkäisemiseen.

Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä suosittelee huumemyrkytyskuolemien ehkäisemiseksi muun muassa turvallisia käyttöhuoneita, opioidikorvaushoitoa, huumeiden käyttöön liittyvän stigman purkamista, jalkautuvan päihdetyön ja terveysneuvonnan lisäämistä sekä naloksonin jakamista riskiryhmille. Lisäksi THL:n mukaan myös huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua, sillä se ei vähennä huumeiden ongelmakäytön haittoja.

Valtiolla on velvollisuus suojella kansalaistensa henkeä ja terveyttä. Huumeiden ongelmakäytön tapauksessa tämä velvollisuus tarkoittaa inhimillistä päihdepolitiikkaa sekä aktiivisia toimia syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi.

Vihreiden kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Inka Hopsu jättivät hallitukselle kirjallisen kysymyksen huumemyrkytyskuolemien ehkäisystä 12.5.2021.